ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪರ್ಕ ಕೈಪಿಡಿ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್

ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ

ಕಚೇರಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ವಿಳಾಸ

ಶ್ರೀ ವಜುಬಾಯ್ ರುಡಬಾಯ್ ವಾಲಾ

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

governor.rbblr-ka@gov.in

4120

22253555

22258150

ರಾಜ್ ಭವನ, ರಾಜ್ ಭವನ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್

ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ

ಕಚೇರಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ವಿಳಾಸ

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

cm@karnataka.gov.in

3261

22253414

22253414

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 323A, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್

ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ

ಕಚೇರಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ವಿಳಾಸ

1

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ

ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)

min-publicworks@karnataka.gov.in

 

min-socialwelfare@karnataka.gov.in

3988

22353104

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, 340, 340ಎ,

ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

2

ಡಾ. ಅಶ್ವಥ್‌ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎಸ್

ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

min-higheredu@karnataka.gov.in

 

min-itbt@karnataka.gov.in

 

min-sciandtech@karnataka.gov.in

 

22258965

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ  242-243

ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

3

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ

ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

min-transport@karnataka.gov.in

3273

 

22253747

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ; 301- 301ಎ

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರ.ಸಂ.ಹೆಸರುಇಲಾಖೆಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿ ದೂರವಾಣಿಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ

1

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್‌ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದ ಖಾತೆಗಳು

chiefminister@karnataka.gov.in

 

22253414

22253424

22253524

22253454

22200204

22253769

22343740

22205277

22252634

22258583

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ323, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

2

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ

ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)

min-publicworks@karnataka.gov.in

 

min-socialwelfare@karnataka.gov.in

3988

22353104

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, 340, 340ಎ,

ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

3

ಡಾ. ಅಶ್ವಥ್‌ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎಸ್

ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

min-higheredu@karnataka.gov.in

 

min-itbt@karnataka.gov.in

 

min-sciandtech@karnataka.gov.in

 

22258965

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ  242-243

ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

4

 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ

ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

min-transport@karnataka.gov.in

3273

 

22253747

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ; 301- 301ಎ

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

5

ಶ್ರೀ  ಕೆ.ಎಸ್‌ ಈಶ್ವರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ

min-rdpr@karnataka.gov.in

3492

22258094

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 329-329 ಎ

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

6

 ಶ್ರೀ ಆರ್.‌ ಅಶೋಕ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

(ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಹೊರತು)

 

min-revenue@karnataka.gov.in

3234

22253835

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 317 , 317ಎ

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

7

ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮ‍‍ಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

(ಸಕ್ಕರೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊರತು)

min-lmindustries@karnataka.gov.in

3450

22252536

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 315, 315 ಎ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

8

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶ್ರೀರಾಮಲು

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

min-health@karnataka.gov.in

 

22254661

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 328-328ಎ

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

9

ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ್

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಕಾಲ

 min-secndedu@karnataka.gov.in

min-primedu@karnataka.gov.in

 3897  22253631  

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 262 -262ಎ

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

10

ಶ್ರೀ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ

min-housing@karnataka.gov.in

3448

22250637

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 314, 314ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು,

11

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

 min-tourism@karnataka.gov.in

 

min-kancul@karnataka.gov.in

3426

22251568

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 344-344 ಎ

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

12

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್‌ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ

min-home@karnataka.gov.in

3439

22254661

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 327, 327ಎ

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

13

 

ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ

 min-muzarai@karnataka.gov.in

3496

22258004

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 336, 336ಎ

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

14

ಶ್ರೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

min-legis@karnataka.gov.in

min-palaff@karnataka.gov.in

3489

22251798

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 316, 316ಎ

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

15

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತಗೌಡ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

min-minesgeology@karnataka.gov.in

3504

22255023

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 305, 305ಎ

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

16

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.‌ ನಾಗೇಶ್

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

min-excise@karnataka.gov.in

3413

22253751

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 34‌2, 343

ವಿಕಾಸ, ಬೆಂಗಳೂರು

17

ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ಪಶು ಸಂಗೋಪಣೆ ಇಲಾಖೆ

min-ah@karnataka.gov.in

4336

22370825

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 143,146

ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

18

ಶ್ರೀಮತಿ ಜೊಲ್ಲೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕ ಮತ್ತು ವಿಕಲ ಚೇತನ  ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ

min-wcd@karnataka.gov.in

4010

22371240

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ‌141, 142

ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಟಿ. ಎಂ.ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿcs@karnataka.gov.in34762225244222258913ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 320, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು -1
ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
ರವಿ ಕುಮಾರ್‌ . ಪಿಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಎ.ಸಿ.ಎಸ್.) ಶಿacs@karnataka.gov.in34002225798222256306ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 331, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀಮತಿ. ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಎ.ಸಿ.ಎಸ್.)devcon@karnataka.gov.in33082225071522251080ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 306, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಕ್ರ.ಸಂ.ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
1ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಪಿಎಸಿಎಸ್, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆPrs.energy@gmail.com46492225237322353952ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 226, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
2ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್ಎಸಿಎಸ್, ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆacsuddoffice@gmail.com50742225395822353944ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 436, 4ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
3ಪರಮೇಶ್ ಪಾಂಡೆಎಸಿಎಸ್, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ(ಜನಸ್ಪಂದನ)Prs-janaspandana@karnataka.gov.in318822860120 20ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಗೋಪುರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು-01
4ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ , ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಡಿಪಿ ಮತ್ತು ಎಆರ್ (ಚುನಾವಣೆಗಳು)  2224204222234039 
5ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ (ಡಾ)ಎಸಿಎಸ್, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆPrs-home@karnataka.gov.in34562225883022250225ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.222, 2ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01.
6ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ (ಡಾ)ಎಸಿಎಸ್, ಯೂತ್ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ (ಸಿ / ಸಿ)ysdsec@gmail.com25892225582722252499ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 242, 2ನೇ ಮಹಡಿ , ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಂಗಳೂರು -01
7ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ (ಡಾ)ಸಿಎಸ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಿ / ಸಿ)Prs.pwd@gmail.com48392225144922353988ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 336, 3ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು -01
8ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ದೆವೆಎಸಿಎಸ್, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆprsfee@gmail.com25092225672222258393ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 447 ,4ನೇ ಮಹಡಿ , 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು -01.
9ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ದಾವೆಎಸಿಎಸ್, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ (ಸಿ / ಸಿ)Idd.prs@gmail.com50852228236622280605ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.28, ನೆಲ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು-01
10ಪ್ರಸಾದ್ ಐಎಸ್ ಎನ್ಎಸಿಎಸ್, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆPsfd255@gmail.com37492225207822256360ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.254, 2ನೇ ಮಹಡಿ ,ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
11ಡಾ. ಕಲ್ಪನಾ ಜಿ.ಎಸಿಎಸ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ(AR, Training & PP)Prsar-dpar@karnataka.gov.in282522353985 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 612,6ನೇಮಹಡಿ,೧ನೇ ಧ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01
12ರಾಜೀವ್ ಚಾವ್ಲಾಎಸಿಎಸ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ)Acs-egov@karnataka.gov.in26332235395322259109ಕೊಠಡಿ 102, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01
13ಮಂಜುಳಾ ವಿ.ಎಸಿಎಸ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ)Secyme-hfw@karnataka.gov.in24552225532422353916ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.611,. 6ನೇ ಮಹಡಿ ಮಹಡಿ , 4ನೇ Gate, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01
14ಗಂಗಾರಾಮ್ ಬಡೆರೆಯಾಎಸಿಎಸ್, ಸಾಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆsecysocialwelfare@gmail.com45672225482022254820ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.232, 2ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು -01.
15ರವಿ ಕುಮಾರ್‌ ಪಿ. ಎಸಿಎಸ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆacs-cm@karnataka.gov.in33822225356522281021ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.326, 3ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಧಾನ ಸೌಧ ,ಬೆಂಗಳೂರು -01
16ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್ಎಸಿಎಸ್, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿascuddoffice@gmail.com50742225395822353944436, 4ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು -01.
ಕ್ರ.ಸಂಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್‌ಆಂತರಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವಿಳಾಸ
1ಅಂಜುಮ್‌ ಪರ್ವೆಜ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರSecy-ud@karnataka.gov.in50782235394222280318ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.435, 4ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-560001
2ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್‌ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆsecratoryagrigok@gmail.com25952225028422251420ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 246,2ನೇ ಮಹಡಿ , 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-560001
3ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆSecyhorti-ah@karnataka.gov.in25292235393922385687ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 331, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-560001
4ಮಂಜುನಾಥ್‌ ನಾಯಕ್‌ ಎಂ.ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶು ಸಂಗೋಪಣೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆPrs-ahf@karnataka.gov.in41092235397722253734ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.404,4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-56000
5ಗೌರವ್‌ ಗುಪ್ತಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆPrs-ci@kar.gov.in43402225244322259870ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 106, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-560001
6ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌ ಕಟಾರಿಯಾಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗಣಿ, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳುSecmines-ci@karnataka.gov.in42352235393322356381ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.136, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
7ಡಾ. ಎನ್‌ ನಾಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆPrs-coop@karnataka.gov.in25122225129722253721ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.618, 6ನೇ ಮಹಡಿ , 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-560001
8ಅಂಜುಮ್‌ ಪರ್ವೆಜ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿ.ಆ.ಉ ಇಲಾಖೆPrs-dpar@karnataka.gov.in33352225142522256371ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 246,2ನೇ ಮಹಡಿ,ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
9ಡಾ. ಎನ್‌ ನಾಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆPrshigh-edu@karnataka.gov.in249422252437222537566ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
10ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆPrsprim-edu@karnataka.gov.in256022257334223855456ನೇ ಮಹಡಿ , 2ನೇ ದ್ವಾರ , ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
11ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಝಾಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ(ಬಡ್ಜೆಟ್‌)Secybud-fd@karnataka.gov.in34382235313822280520ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.251, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
12ಡಾ. ಏಕರೂಪ್‌ ಕೌರ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚ.)Secyexp-fd@karnataka.gov.in34842225177222353122ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.208, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
13ಟಿ. ಕೆ. ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆPrs-fcs@karnataka.gov.in46522225902422353959ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.29, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
14ವಿಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಗೋಗಿಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆSrcyforest-fee@karnataka.gov.in257022254434-ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.441, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
15ಎನ್.‌ ಎಲ್.‌ ಶಾಂತಕುಮಾರ್‌ಅರಣ್ಯ(FEE)Secyenv-fee@karnataka.gov.in244522254377-ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.708, 7ನೇ ಮಹಡಿ ,4ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-560001
16ಜಾವೇದ್‌ ಅಖ್ತರ್‌ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಇಲಾಖೆPrs-hfw@karnataka.gov.in42342225532422353916ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ104,1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-560001
17ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗೃಹ (PCAS) ಇಲಾಖೆSecypsas-home@karnataka.gov.in37102225677422256774ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 219,2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಬೆಂಗಳೂರು-560001
18ಡಾ. ಬಿ ಬಸರಾಜುಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆprs-transport@karnataka.gov.in25482235391222352769ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.126, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
19ಡಾ. ಜೆ. ರವಿಶಂಕರ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಸತಿ ಇಲಾಖೆPrs-housing@karnataka.gov.in45032225635622253718ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.213, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
20ಟಿ.ಕೆ. ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖೆAcs-tour@karnataka.gov.in40072225548222252499ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 5, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
21ಡಾ. ಬಿ. ಬಸವರಾಜುಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಲಾಖೆSecy-kc@karnataka.gov.in40022220578122353105ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ground ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
22ಡಾ. ರಜನೀಶ್‌ ಗೋಯಲ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆPrs-yesd@karnataka.gov.in25892225582722252499ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.242, 2ನೇ ಮಹಡಿ,2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
23ಅಮ್ಲನ್‌ ಅದಿತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆSecy-laboiur@karnataka.gov.in500042225489422256368ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 414, 4ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
24ಎನ್. ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆSecy-law@karnataka.gov.in3693223531112225375433, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
25ರಾಕೇಶ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆPrs-wr@karnataka.gov.in47102225706422353983ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 307, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
26ಜಯಪ್ರಕಾಶ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆSecytech-wr@karnataka.gov.in47142225552422255306ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.304, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
27ಸಿ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ವಾಮಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆPrs-mi@karnataka.gov.in41732225496522254965ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.208, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
28ಕೆ. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಲಾಖೆSecy-dpal@karnataka.gov.in33872225444522353109ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 137, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-560001
29ಚಕ್ರವರ್ತಿಮೋಹನ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆSecyplan@karnataka.gov.in27322225235222371454ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.306, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 4ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
30ಡಾ. ರಜನೀಶ್‌ ಗೋಯಲ್‌ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆprs-pwd@karnataka.gov.in48392225144922353988ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.336, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-560001
31ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆSecytech-pwd@karnataka.gov.in48522225154822253710ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.333, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
32ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಖತ್ರಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆPrs-rev@karnataka.gov.in24952225273122256384ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 505, 5th, ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
33ಗಂಗಾರಾಮ್‌ ಬಡೆರಿಯಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)secyrd@karnataka.gov.in299522032995-ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 627, 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
35ಎಲ್.‌ ಕೆ. ಅತೀಕ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆsecryrdpr@gmail.com2941/244622384574223895203ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
36ಗಂಗಾರಾಮ್ ಬಡೆರಿಯಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆprs-sw@karnataka.gov.in45672225482022254820ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.232, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
37ಎಂ. ವಿ . ಸಾವಿತ್ರಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆSecy-mw@karnataka.gov.in44402220062322257602ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.204, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
38ಅಂಜುಮ್‌ ಪರ್ವೆಜ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಇಲಾಖೆSecy-ud@karnataka.gov.in50792235394222280318ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 435, 4ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
39ಉಮಾ ಮಹದೇವನ್ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆPrlsecy-wc@karnataka.gov.in256222353991222510111ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
40ಗೌರವ ಗುಪ್ತಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆitbtsec@karnataka.gov.in24342228056222288340ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.602 & 603 5ನೇ ದ್ವಾರ, 6ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-560001
41ಕಪಿಲ್‌ ಮೋಹನ್ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆPrs-dpe@karnataka.gov.in25102237242622372427ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 711,7ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
42ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಮೊಹಿಸಿನ್ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆPrsecy-bcw@karnataka.gov.in44992225216322255171ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.203, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಹೆಸರುಇಲಾಖೆಪದನಾಮಆಂತರಿಕದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಪ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
1ಪಿ.ಎ. ಗೋಪಾಲ್ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಚಿವಾಲಯಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ)328822251792 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 235 , 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
2ಎಂ.ಆರ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ 2200136622001366ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
3ವೈ.ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ.ಮ.ಕ (ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)226422353957 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 408 , 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
4ಬಿ.ಎಲ್. ರಮೇಶಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-235432225149523395311ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 259 , 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
5ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎನ್. ಬುಗಟ್ಯಾಗೋಳಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ35532225080223592271ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಸಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
6ಜಿ. ಪದ್ಮಾವತಿಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರುಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ263222354406 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 604 , 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
7ಚೈತ್ರ ವಿ.ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 (ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ)42302225604522203092ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 26 , ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
8ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ)251622250127 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 540 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
9ಕೆ. ಭಾನುಮತಿಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ231322879502 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01 , 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
10ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ನಾದನ್ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಯೋಜನೆ)222322353948 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
11ಉಮಾದೇವಿವಸತಿ ಇಲಾಖೆಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ525522255878 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 211 , 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
12ಗೋಪಾಲ್ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ460422281239 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 229 , 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
13ಡಾ. ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆರಾಜ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ (ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.) ಕೋಶ244222284498 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 252 , 2 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
14ಎಂ.ಎಸ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ38012225909928396983ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 128ಎ , ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
15ಶಶಿಕಲಾ ಭಟ್ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ39352225689025711468ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 127ಬಿ , ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
16ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿ. ಕಾಳೆಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ37982225630525713528ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 27 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
17ಎಸ್. ನಿರ್ಮಲಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ37872235313322370946ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 228 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಹೆಸರುಇಲಾಖೆಪದನಾಮಆಂತರಿಕದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಪ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
1ಸಿ.ಎನ್. ಮೀನಾ ನಾಗರಾಜುಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಚಿವಾಲಯಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ312722257427 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 243 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
2ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ)33992225250625272854ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 319 ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
3ಎಂ. ವೆಂಕಟರಸಪ್ಪಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ.ಮ.ಕ (ಆಡಳಿತ)23912234358022343580ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 405 ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
4ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ಕೋಶ30319449003444 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 342ಎ ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
5ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಬಿ.ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು)34012235310022353107ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 015ಬಿ ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
6ಡಾ: ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಿ.ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ33212225284922254231ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 318ಎ ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
7ನಾಗರಾಜ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ)34402225979523438699ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
8ಹೆಚ್.ಆರ್. ಪುಟ್ಟೇಗೌಡಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ)23602225680822374603ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249 ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
9ಎಸ್.ಆರ್. ಬಸವರಾಜಯ್ಯಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-1)36859480338566 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249 ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
10ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಎಂ. ಭಂಡಾರೆಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ) ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ26592238107522381075ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 605 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 1/2ನೇ ದ್ವಾರ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
11ಪವನ್‍ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಪಾಟಿಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ35502225897322253733ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಎಫ್ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
12ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3336222251121 250 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
13ಸುದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್.ಡಿ.ಎಸ್ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಲ್ಯಾಣ)326722255728 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 256 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
14ಡಾ|| ಮಂಗಳ ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)316522373029 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 253 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
15ಮುರಳೀಧರ ಕೆ.ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ258022250356 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03 , 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
16ಜಿ.ಬಿ. ಹೇಮಣ್ಣಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಧಾನಸೌಧ (ಸೇವೆಗಳು-1)332922353984 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 207ಎ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
17ಡಿ.ಎಸ್. ಜೋಗೋಜೆಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-2)342922353987 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 202ಎ , 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
18ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್) ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ355222256351 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಬಿ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
19ಮಧುಸೂಧನ್ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿಪ್ರಾಯ-1)36699448728655 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 036ಎ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
20ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿಪ್ರಾಯ-2)330322386975 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 032ಎ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
21ಎ. ಈರಣ್ಣಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಧಾನಸೌಧ (ಅಭಿಪ್ರಾಯ-3 ಮತ್ತು 4)335722257611 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 036ಡಿ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
22ರಶ್ಮಿ ಎಂ.ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆವಾದೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ353922253104 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 036 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
23ಲಲಿತಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ-1)350222255991 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
24ಬಿ. ದೇವಿಕಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಧಾನಸೌಧ (ಆಡಳಿತ-2)332222251996 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 201 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
25ನಂದೀಶ್ ಆರ್.ಪಿಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ) ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋಶಗಳುಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ289122353763 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 638 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
26ಎ.ಎಂ. ನಳಿನಿ ಕುಮಾರಿಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋಶಗಳುಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ289222353765 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 637 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
27ರಾಜೇಶ್ ಕರ್ಣಮ್ ಕೆ.ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋಶಗಳುಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ289022353764 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 636 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
28ನಂದೀಶ್ ಆರ್.ಪಿ.ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋಶಗಳುಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪ್ರಭಾರ)28879916996185 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 624 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
29ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋಶಗಳುಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ288522353769 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 634 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
30ಎನ್. ನರಸಮ್ಮಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋಶಗಳುಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ288422353772 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 632 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
31ಕೆ.ಎಸ್. ವಿಜಯಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1366922253073 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 36 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
32ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-233449480246629 13ಡಿ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
33ಹೆಚ್. ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-339619448519199 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
34ಜೆ.ಡಿ. ಮಧುಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಗಳು)35402225445122589996ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 220 ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
35ಬಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ)37072225852622258526ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 221 ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
36ಬಿ.ಎನ್. ಸುಜಾತಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಒಂದನೇ ಅಪರ ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ365322255285 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 07 ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
37ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಜಿಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 (ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು)414922253736 24 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
38ಶಂಕರ್ ಎಸ್.ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-(ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)476822341657 2 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
39ಸಿದ್ದೇಶ್ ಪೋತಲಕಟ್ಟಿಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ-1)252422254437222544373 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
40ಎನ್.ವೈ. ಸಾಗರಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ-2)235422341825 3 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
41ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-1 ಮತ್ತು 3 ಮತ್ತು ಭೂಮಾಪನ)258522353945 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 556 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
42ಸದಾಶಿವ ಪ್ರಭುಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಸುಧಾರಣೆ, ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಕಂದಾಯ)234322251633 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 540 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
43ಶಂಕರಗೌಡ ಸಿ. ದೊಡ್ಡಮನಿಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  (ಪುನರ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ)222122256869 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 551 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
44ಆರ್. ಸೋಮಶೇಖರ್ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು)221722252094 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
45ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಜೆ.ಆರ್.ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)239522281689 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
46ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಕೆ.ಎಲ್.ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು)25912235386826420754ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 762 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
47ಎನ್.ಆರ್ ಜಗನ್ಮಾತವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು, ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ, ಸಮನ್ವಯ)439922343550 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 139 , 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
48ಡಾ: ಬಿ.ಸಿ. ಸತೀಶ್ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಣಿ)44092235393123365555ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 138, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
49ಹೆಚ್. ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಕ್ಕರೆ)453723615277 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 121 ಎಫ್ 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
50ಸುಗುಣವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜವಳಿ)436723353934 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 129, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
51ಎಸ್. ನಾಗರಾಜಪ್ಪಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)22602235395628463258ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 506 5, 6, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
52ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿ.ಎನ್.ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)243022280563 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 501 5, 6, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
53ಎನ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1510522343732 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 418 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
54ಗೋಪಿನಾಥ ಜಿ.ಎಸ್.ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು)491622353965 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
55ಡಾ: ಗೀತಾ ಎಲ್.ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು)47392225161122251611ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 308 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
56ಅರವಿಂದ ಬಾಬು ಜಿ. ಹಿರೇಮಠಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ)47982225614722256147ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 316 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
57ಚಂದ್ರಶೇಖರವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ2458  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 615 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ಹಂತ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
58ಬಿ. ನಾಗಭೂಷಣ್ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1271222353949 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 414 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
59ಎ.ಎ. ಚಪ್ಪರ್ ಬಂದ್ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2259722353937 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 409 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
60ಜಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ)228322353878 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 426 , 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
61ಎಂ.ವಿ. ಧೋತ್ರೆತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ (ರೇಷ್ಮೆ)436922353930 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 129, 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
62ಆರ್. ಲೀಲಾವತಿಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ502822351061 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 408 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
63ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ2324 22353958ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 440 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
64ಎಂ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ23682235395026780941ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 605 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
65ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಎನ್.ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ25212235395123218327ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 603 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
66ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ಬಿ.ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ460822353919 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 303ಎ 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
67ಎನ್.ಆರ್. ಎರೆಕುಪ್ಪಿಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ46012237493822374938ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 212 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
68ಸಿ. ಹೇಮಲತಾಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ಔಕಾಫ್ (ವಕ್ಫ್) ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ446922351139 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 215 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
69ಆರ್. ಕಲ್ಪನಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ257722353992231241421 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
70ಎಂ.ಕೆ. ಜರಳಿಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ4079222693752861635513 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
71ಹೆಚ್.ಕೆ. ರವಿಮೂರ್ತಿಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 405922353978 13 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
   ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ    
72ಲಕ್ಷ ್ಮಣ. ಎನ್ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ418922353960 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
7ಶ್ರೀಕಂಠಬಾಬು ಎಲ್.ಎಸ್.ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1503122353918 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 411 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
74ಎಂ.ಕೆ. ಭರ್ಮ ರಾಜಪ್ಪಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2477322353920 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 416 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
75ಸಿದ್ದಿಕ್ ಪಾಷಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ22689341268756 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 341 3 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
76ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಿ. ಹಿರೇಮಠ್ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ467922256971 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 240 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
77ಎಸ್.ಪಿ. ಪಾಟೀಲಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ259822254393 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 241 2 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
78ಕೆ. ಬಿರೇಶ್ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ221322353962 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 125 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
79ರಫೀ ಅಹಮದ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಂಸದರ ಸ್ಥಳೀಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಎಂಪಿಲ್ಯಾಡ್ಸ್ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ219022353142 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ752 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
80ಎನ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ38832225631723149775ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 151ಬಿ ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
81ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬಾಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ31922238379323415915ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 151ಎ ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
82ಎಜಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ319022250220 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 150ಎ ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
83ಸಿ.ಬಿ. ಕೆಂಪಮ್ಮಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ316222252977 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 150ಬಿ ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
84ಪಿ.ಎನ್. ಪಾರ್ವತಮ್ಮಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ316122257696 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
85ಎಂ. ಮಂಜುಳಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ3158  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 127ಎ ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
86ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ382222353101 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 148 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
87ಕೆ.ಬಿ. ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ30122235314025396761ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 158ಬಿ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
88ಸಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ39992235432028390728ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 156 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
89ಕೆ.ಸಿ. ಪ್ರಭುಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ387522341898 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ158ಎ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
90ಬಿ.ಆರ್. ಗಾಯತ್ರಿಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ)39702234189823227001ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 124 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
91ವೆಂಕನಗೌಡ ಪಾಟೀಲಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ234522359562 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಹೆಸರುಪದನಾಮಇಮೇಲ್ಆಂತರಿಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸಇಲಾಖೆ
ಶೈಲಜಾಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 3159  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 360ಬಿ ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರಭು ಶಂಕರ್ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)  22252899 / 22037207 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 207ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿ. ರಮೇಶ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  341922256350 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 23 
 (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ)      
ಆರ್.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  3852  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 312A 
        
 (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ-2)      
ಸುಧಾ ಜಿ.ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿದೇಶ ಕೋಶ) 392922251255 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 312A 
ಕೆ.ಎಸ್. ರೋಹಿಣಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 32332225612922256129ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 360 
ಉಷಾ ಎಸ್.ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ) 2403  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 614 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 1/2ನೇ ದ್ವಾರ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)
ಕೆ. ರವೀಂದ್ರಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಪಾಸಣೆ) 2378  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 614 ನೇ ಮಹಡಿ, 1/2ನೇ ದ್ವಾರ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)
ಜಿ. ಪಾರಿಜಾತಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2672  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 607 Aಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)
 (ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ-2)      
ಸುಜಾತ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ತರಬೇತಿ) 2655  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 610ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)
ಅನಂತ ಎನ್. ಕಾಸ್ಕರ್ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 34622225768622257686ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಎಸ್.ಎಮ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4144  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 21 11 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ವಿಜಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 3173  20ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಭಾಗ,ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಆರ್. ಕಲಾವತಿಬಾಯಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 3172  20ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಭಾಗ,ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಎನ್. ರಾಧಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 3174  20ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಭಾಗ,ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜೀವ್ ಚಾವ್ಲಾಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 26332235395322259109ನೆಲ, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ (ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ (ಇ) ಆಡಳಿತ)
ಕೆ. ಮಥಾಯಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2899  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 613 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. ಸಕಾಲ ಮಂಡಳಿ (ಮಿಷನ್)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಚುನಾವಣೆಗಳು)  2224201328611239ನಿರ್ವಚನಾ ನಿಲಯ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560 001ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ
ಬಿ.ವಿ. ಲಕ್ಸ್ಮಿಶ್ವರಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2  22242039 ನಿರ್ವಚನಾ ನಿಲಯ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560 001ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ
ಗಾಯತ್ರಿ ಎಲ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ 1 ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ) 3210  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 201 E 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ವಿ. ಕಲಾವತಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ-2 ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) 3459  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 306ಎ 
ಹೇಮಲತ ಸಿ.ಆರ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ-6) 33529481904084 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಬಿ 
ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ-1) 33129880956362 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಬಿ 
ಬಿ.ಎಸ್. ಸುವರ್ಣಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-1) 31359448368343 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 207ಎ 
ಉಮಾ ಕೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-2) 34029343352577 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 202ಎ 
ಶಶಿಧರ್ ಜಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು) 3392  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಎ 
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಬಕಾರಿ)      
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್. ಕುಲಕರ್ಣಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕೋಶ) 3518  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಸಿ 
ಹೆಚ್.ಎ. ಶೋಭಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಮಗಳು, ಆಯವ್ಯಯ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ) 32439980417289 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 257 
ಪಿ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೋಶ) 31609483425046 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 368 
ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಆರ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ.ಮ.ಕ. (ಆರ್ಥಿಕ ಆಯೋಗ ಕೋಶ) 20109900446082 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 452ಎ 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಜನಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಘಟಕ (ಪಿ.ಎಂ.ಯು), ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್. ಹಲಕುರ್ಕಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  22262075 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರ, 49, ಖನಿಜ ಭವನ, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆ,ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ
ಮುರಳೀಧರನ್ಸಹಾಯಕ ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು-6) 3343  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 36 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಜೆ. ಭಾಗ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2863  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 616ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಸಿ.ಟಿ. ನಿರ್ಮಲಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2893  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 617ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,
ವೀಣಾ ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2882  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 619ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವೈ.ಡಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2867  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 620ಇಂಧನ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ದಿನೇಶ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 28819988629718 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 621ಸಹಕಾರ, ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ. ಜಯಮ್ಮಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 28788892445005 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 622ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ನಿಸಾರ್ ಹುಸೇನ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 28779880033484 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 623ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ,
ಉಮಾವತಿ.ಕೆಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 28879916996185 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 624ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2886  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 625ಕಂದಾಯ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಮೀರಾಬಾಯಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2618  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 625ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಮೇರಿ ವೇಲಾಂಗನಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  22392216 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 306 1 ರಿಂದ 4 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, 5ನೇ ದ್ವಾರ, 5ನೇ ಹಂತ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆರ್. ಜೋಶಿಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 3395  ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೊಲೀಸ್ ವೆಚ್ಚ) 35007259106272 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 234 ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ಎ. ವಿಜಯಕುಮಾರಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ) 32949243417806 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 220 ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ.ಆರ್. ಶೋಭಾಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3370  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 220ಬಿ ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ಲತಾ ಎಸ್.ಎನ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಪರಾಧಗಳು) 3371  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 224 ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ವಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4207  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 36, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ.ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 41309845333904 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ. ಎಂಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- 2 4063  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಆರ್. ರಂಗನಗೌಡಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಎ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಮರ ಶಾಖೆ) 2215  3 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿಜಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ) 2584  3 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜಿ.ಪಂ.) 2737  3 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಅಹಮದ್ ಮುಬಾರಕ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಾ.ಪಂ) 2295  3 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಮಹಾಂತೇ ಗೌಡ ಎಸ್. ಎಲ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ-1) 2531  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 537 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ.ಇ. ಚನ್ನಬಸವರಾಜಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2078  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 524 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್.ಎಲ್. ಚಿನ್ನಮ್ಮಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಸ್ವಾದೀನ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ) 2216  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 530 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಪುಷ್ಪ ಎನ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಭೂಸುಧಾರಣಾ ಕೋಶ) 2271  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 552 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ.ಎನ್. ಭಾಗ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು 1) 2332  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 515 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ವಸಂತಕುಮಾರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು 3 ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) 2201  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 503 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಲಲಿತ ಹಂದಿಗೋಳಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ 1 ಮತ್ತು 3) 2377  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 553 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಉಮಾದೇವಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ-2) 2084  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 529 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಸಿ. ಪುಟ್ಟನಂಜಯ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಮಾಪನ) 2569  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 503 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ.ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮುಜರಾಯಿ) 2511  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 536 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ.ಆರ್. ರವಿಕುಮಾರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿಶೇಷ ಕೋಶ) 2691  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 529 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಬಸವರಾಜು ಎಲ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) 2805  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 324 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಟಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ) 2004  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 331 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ತಿಪ್ಪೀರಮ್ಮ ಎಂ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಮಿ /ಯು.ಪಿ.ಓ.ಆರ್.) 2389  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 520 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ) 2346  6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ರಾಜ್ಯಶ್ರೀ ವಿ.ಟಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ) 2554  6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಶೇಖರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ) 2400  6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಟಿ.ಡಿ. ನಾಗೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 2441  6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್. ವಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) 2900  6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಎಂ.ಎ. ಅಹಮದ್ ಜಾನ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು-2) 2538  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 761 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಮನೋರಮ ಡಿ.ಸಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ) 2338  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 632 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಕೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ) 2385  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 632 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಉಮಾ ವರದಯ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) 4388  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 139 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ಅನ್ವರ್ ಭಾಷಾಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಣಿ -1) 4362  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 132 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ) 4370  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 129 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ಜೆ. ಶೀಲಾಬಾಯಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಕ್ಕರೆ) 4611  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 128 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್. ಸುಮತಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು) 4319  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 121 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ಎನ್.ಆರ್. ಪ್ರಭುಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಣಿ ತನಿಖಾ ಕೋಶ) 5259  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 121ಎ 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಬಿ.ಕೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 2649  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 707 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಇಂದಿರಾಂಬ ಬಿ.ಎ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 2486  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 707 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಹ. ತಳವಾರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2476  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 504 5, 6, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ. ಏಕೇಶ್ ಬಾಬುಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) 5121  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 423 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಜಗದೀಶರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 5100  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 440 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಪಂಪನಗೌಡ ಮೇಲ್ಸಿಮೆಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೌರಾಡಳಿತ-1) 5162  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 428 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವೀಣಾ.ಎಸ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೌರಾಡಳಿತ-2) 5163  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 428 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ನಾಗರಾಜಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು) 5164  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 428 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಚ್.ಎನ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 5104  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 440 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 5172  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 431 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 45359448514884 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 211 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಸಿ.ಹೆಚ್. ಹನುಮಂತಯ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ರೇರಾ) 52109481452121 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 211 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಪಿ.ಆರ್. ತಾರಾಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 5113  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 330 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಎಂ.ಜಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಎ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) 4867  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 327 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಸದಾನಂದ ಎಸ್. ಪಾವಸ್ಕರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಸಿ) 4870  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 327 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಬಂದರುಗಳು) 4913  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 326 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಎನ್.ಎನ್. ಬಸವರಾಜುಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಪರ್ಕ) 4905  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 326 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ.ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಟ್ಟಡಗಳು) 4879  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 326 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ.ಎಲ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಎ) 4738  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 310 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ) 4788  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 301 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4732  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 313 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ಶ್ರೀಹರಿ ಎಸ್.ಆರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-1) 4729  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ.ಎಸ್. ಮೋಹನ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-3) 475926696344 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ. ಹರಿನಾರಾಯಣಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-5) 4803  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 316 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ನಾಗರಾಜ್ ಆರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ) 4546  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 219 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 4712  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 219 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ. ನಾರಾಯಣಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 48222235311422581256ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 216 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಯ. ಶಿವಶಂಕರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು) 4306  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 113 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಸಿ. ಮಂಚೇಗೌಡಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-3/ವಿಚಾರಣೆಗಳು) 42749481194520 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 116 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಚ್.ಸಿ. ಹರ್ಷರಾಣಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆರೋಗ್ಯ) 4288  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 110 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ. ಕಮಲಮ್ಮಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಯುಷ್ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) 42929481472206 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 113 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ.ಎಲ್. ಬಾಗಲವಾಡೆಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 2636  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 607 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ಹಂತ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ. ಮುರಳಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 2613  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 607 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ಹಂತ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವೈ.ಎಸ್. ದಳವಾಯಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3    ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ಹಂತ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್. ಮಹದೇವ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) 2226  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 422 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ.ಬಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ರೇಷ್ಮೆ) 4386  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 128 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
ಟಿ. ಹನುಮಂತೇಗೌಡಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ) 481723389695 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 401 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ರಷ್ಮಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಪೋಳ್ಸರ್ಕಾರದ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮೀನುಗಾರಿಕೆ) 4812  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 401 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಉಮಾಪತಿ ಕೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು) 2349  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 437 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಜ್ವಾಲಾ ಕುಮಾರಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ-ಬಿ) 2255  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 436 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಮೀರಾ ಬಾಯಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ) 2275  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 704 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ರತ್ನಮ್ಮ ವಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 (ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ) 2431  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 622 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 (ಸೇವೆಗಳು-2) 2315  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 619 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್. ಸೆಂತಮರೈಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 2479  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 614 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
ಶಂಭುಲಿಂಗಯ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 4594  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 229 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ರಾಜಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಕುಲಕರ್ಣಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 4592  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 229 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ.ಎನ್. ಸುಮತಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 4599  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 229 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಎನ್. ಕಲಾವತಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 4917  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 229 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್. ಭಾಸ್ಕರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 4598  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 229 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಅಕ್ರಂ ಭಾಷಾಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4474  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 215 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ಔಕಾಫ್ (ವಕ್ಫ್) ಇಲಾಖೆ
ಸಂಧ್ಯಾ ಎಲ್. ನಾಯಕ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - 1 2931988641435 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ
ಜಯಲಕ್ಷಿ ್ಮಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - 2 22409663417282 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ
ಜಿ.ಹೆಚ್. ಅನಸೂಯಮ್ಮಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ) 40492339087523390875ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಲತಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಸ್ಕøತಿ) 4045  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ಜಿ. ವಿಜಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ) 4042  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ಯತಿರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4027  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 15 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಎ.ಎನ್. ರಾಧಾಮಣಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 5021  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 411 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದರಾಜುಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 4985  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 411 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ರಮಣಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-5 ಕಾರ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ) ಸೇವೆಗಳು 5022  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 411 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಈರಣ್ಣಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 24159448760539 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 343 3 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಬಿ.ವಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಇಂಧನ) 4674  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 240 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ
ಸತ್ಯವತಿ ಎಂ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2292  1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಸೌಭಾಗ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 2623  122 3 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 1 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ
ಎಂ.ಎಸ್. ಕ್ಷಮಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  22370682 9 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಎಂ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 399422250325 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಕೆ.ಎಸ್. ಗಣೇಶ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 311222251130 148ಡಿ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಜಿ.ಆರ್. ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 341422250321 149ಎ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಎಸ್.ಎಲ್. ಶಾಮಲಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 311422354667 268 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಕಸ್ತೂರಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 388622252676 34ಎ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಜಯಲಕ್ಷಮ್ಮಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 315522250322 149ಜಿ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಿ.ಎಸ್. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 390022250324 127ಎ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಂದೀಪ್ ವಿ. ಬೆಟ್‍ಸೂರ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 343022250324 149ಜಿ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬುದ್ಧಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 312022250350 149ಬಿ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುಳಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3351  146 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಪುಟ್ಟ ಓಬಳರೆಡ್ಡಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3430  149 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಶಿವರಾಮಚಾರಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ) ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ  2235957022359554 ಶಾಸಕರ ಭವನ, ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಯಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  22250451  ಶಾಸಕರ ಭವನ, ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ
ಕೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಡ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ     ಶಾಸಕರ ಭವನ, ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ
ಕೆ.ಎನ್. ಶಾಂತ 227ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ) 3785222549169901783666227 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ
ಎನ್. ಜಯಂತಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ) 3656220336569900702209162ಡಿ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಿ. ಶಂಕರ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ) 3817220338179448521331216 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ
ಅಜಿತ್ ಮುರುಗುಂಡೆಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭಾಷಾಂತರ) 34172225913625710013216ಬಿ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ
ಕ್ರ. ಸಂ.ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
1-Administrative ಕಚೇರಿr Balbhavanaao-balbhavan@karnataka.gov.in----
2-Advocate Generaladvocategeneral@karnataka.gov.in----
4-Chief Engineeer Architecturece-architecture@karnataka.gov.in----
5-Chief Engineeer North Communication and Buldingcen-cnb@karnataka.gov.in----
6-Chief Engineeer South Communication and Buildingces-cnb@karnataka.gov.in----
7-Chief Engineeer WRDOce-wrdo@karnataka.gov.in----
8-Chief Engineer National Highwaysce-nh@karnataka.gov.in----
9-Chief Engineer North Major Irrigationcen-irrigation@karnataka.gov.in----
10-Chief Engineer North Minor Irrigationcen-mi@karnataka.gov.in----
11-Chief Engineer South Major Irrigationces-irrigation@karnataka.gov.in----
12-Chief Engineer South Minor Irrigationces-mi@karnataka.gov.in----
14-Commissioner - Agriculturecommn-agriculture@karnataka.gov.in----
15-Commissioner - Backwardcommn-bc@karnataka.gov.in----
16-Commissioner - BDAcommn-bda@karnataka.gov.in----
17-Commissioner - BMPcommn-bmp@karnataka.gov.in----
18-Commissioner - BMRDAcommn-bmrda@karnataka.gov.in----
19-Commissioner - Collegiate Educationcommn-collegiateedn@karnataka.gov.in----
20-Commissioner - Commercial Taxescommn-ctd@karnataka.gov.in----
21-Commissioner - Excisecommn-excise@karnataka.gov.in----
22-Commissioner - Handloom & Textilescommn-textiles@karnataka.gov.in----
23-Commissioner - Health andcommn-hfw@karnataka.gov.in----
24-Commissioner - Home Guardsdg-homeguards@karnataka.gov.in----
25-Commissioner - Industriescommn-industries@karnataka.gov.in----
26-Commissioner - Labourcommn-labour@karnataka.gov.in----
27-Commissioner - Labour Welfarecommn-labourwelfare@karnataka.gov.in----
28-Commissioner - Pollution Control Boardcommn-pcb@karnataka.gov.in----
29-Commissioner - Public Instructionscommn-cpi@karnataka.gov.in----
30-Commissioner - Social Welfarecommn-sw@karnataka.gov.in----
31-Commissioner - Sugarcanecommn-sugarcane@karnataka.gov.in----
32-Commissioner - Tourismcommn-tourism@karnataka.gov.in----
33-Commissioner - Transportcommn-transport@karnataka.gov.in----
34-Commissioner - Watershed Development Departmentcomm-wsdd@karnataka.gov.in----
35-Director Pre-University Educationdir-pue@karnataka.gov.in----
36-Controller Drugscontroller-drugs@karnataka.gov.in----
37-Controller Legal Metrologycontroller-lm@karnataka.gov.in----
38-Director Administrative Training Institutedg-ati@karnataka.gov.in----
39-Deputy Director Bangalore1dd-b1@karnataka.gov.in----
41-Director Animal Husbandrydir-ah@karnataka.gov.in----
42-Director Archeology and Museumsdir-archeology@karnataka.gov.in----
43-Director Archivesdir-archives@karnataka.gov.in----
46-Director Cooperative Auditdir-coopaudit@karnataka.gov.in----
48-Director Disableddir-disabled@karnataka.gov.in----
49-Director Drought Monitoring Celldir-dmc@karnataka.gov.in----
50-Director DSERTdir-dsert@karnataka.gov.in----
52-Director Employmentdir-employment@karnataka.gov.in----
53-Director ESIdir-esi@karnataka.gov.in----
54-Director Fisheriesdir-fisheries@karnataka.gov.in----
55-Director Food and Civil Suppliesdir-fcs@karnataka.gov.in----
56-Director General CODdg-cod@karnataka.gov.in----
57-Director General Policedg-police@karnataka.gov.in----
58-Director General Prisonsdg-prisons@karnataka.gov.in----
59-Director Health and Family Welfaredir-hfw@karnataka.gov.in----
60-Director Horticulturedir-horticulture@karnataka.gov.in----
61-Director Indian Medicinedir-indianmedicine@karnataka.gov.in----
62-Director Industriesdir-industries@karnataka.gov.in----
63-Director Informationdir-information@karnataka.gov.in----
66-Director Karnataka Gazetterce-gazetteer@karnataka.gov.in----
68-Director KGIDdir-kgid@karnataka.gov.in----
69-Director KGS Trainingdir-kgstraining@karnataka.gov.in----
70-Director KSBPEdir-ksbpe@karnataka.gov.in----
72-Director Lake Development Authoritydir-lda@karnataka.gov.in----
73-Director Mass Educationdir-masseducation@karnataka.gov.in----
75-Director Minesdir-mines@karnataka.gov.in----
76-Director Minoritiesdir-minorities@karnataka.gov.in----
78-Director Muzraidir-muzrai@karnataka.gov.in----
79-Director PMI RDPRdir-pmi-rdpr@karnataka.gov.in----
80-Director Printing Pressdir-printingpress@karnataka.gov.in----
83-Director Rural Energydir-ruralenergy-rdpr@karnataka.gov.in----
85-Director Sainik Welfaredir-sainikwelfare@karnataka.gov.in----
86-Director Sericulture Departmentdir-sericulture@karnataka.gov.in----
87-Director Small Savingsdir-smallsavings@karnataka.gov.in----
88-Director SSLRdir-sslr@karnataka.gov.in----
89-Director State Accounts Departmentdir-sad@karnataka.gov.in----
90-Director State Librariesdir-libraries@karnataka.gov.in----
93-Director Town Planningdir-townplanning@karnataka.gov.in----
95-Director Vovational Educationdir-voc@karnataka.gov.in----
96-Director Watershed Developmentdir-watershed@karnataka.gov.in----
98-Director Youth Servicesdir-youthservices@karnataka.gov.in----
100-Lokayukthalokayuktha@karnataka.gov.in----
101-Member Secretary State Legal Servicesmemsecy-ksls@karnataka.gov.in----
102-Special ಕಚೇರಿr CETsploff-cet@karnataka.gov.in----
103-Special Commissioner - for BMPsplcommn-bmp@karnataka.gov.in----
104-State Chief Information Commissionscic@karnataka.gov.in----
ಕ್ರ. ಸಂಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರುಜಿಲ್ಲೆಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿವಿಳಾಸ
1ಶಾಂತರಾಮ್ ಕೆ.ಜಿ.ಬಾಗಲಕೋಟೆ08354-235091deo.bagalkot@gmail.comಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 21, ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ -587103
2ಬಿ.ಎಂ. ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ080-22211292deo.bangaloreu@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ -560009
3ಕರೀಗೌಡಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ080-22867221deo.bangalorer3@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೋಡಿಯಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು -560001
4ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಬೆಳಗಾವಿ8312407273deo.belgaum@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣ, ಬೆಳಗಾವಿ - 590001
5ಡಾ. ರಾಮ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮನೋಹರ್ಬಳ್ಳಾರಿ08392-267300dcbellary@gmail.comಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ - 583101.
6ಡಾ.ಎಚ್.ಆರ್.ಮಹಾದೇವ್ಬೀದರ್08482-225409deo.bidar@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ್ -585401
7ಸಂಜಯ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟೆನ್ನೆವರ್,ವಿಜಯಪುರ8352250021deo.bijapur@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ- 586101
8ಬಿ.ಬಿ. ಕಾವೇರಿಚಾಮರಾಜನಗರ08226-223170deo.cnagar@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ -571313
9ಅನಿರುದ್ಧ್ ಶ್ರವಣ್ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ08156-277001deo.ckbpur@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ -562101
10ಕೆ. ರಂಗಯ್ಯಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು8262-235262deo.cmagalur@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577102
11ವಿ.ವಿ. ಜ್ಯೋತ್ಸಾನಾಚಿತ್ರದುರ್ಗ08194-222811deo.chitradurga@gmail.comಓಬವ್ವ ಸರ್ಕಲ್, ಮಣಿಯೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, - 577501
12ಡಾ. ಬಗಾಡಿ ಗೌತಮ್ದಾವಣಗೆರೆ08192-257778deo.davanagere@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕರೂರ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ದಾವಣಗೆರೆ - 577 006
13ಶ್ರೀಮತಿ.ಎಂ.. ದೀಪಾಧಾರವಾಡ0836-2747102deo.dharwad@gmail.comವರ್ತಾ ಭವನ ಸಮೀಪ, ಧಾರವಾಡ, ಕರ್ನಾಟಕ 580001
14ಎಸ್. ಶಶಿಕಾಂತ ಸಂಥಿಲ್ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ0824-2220588dc.mnglr@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ -575001
15ಎಂ.ಜಿ. ಹಿರೇಮಠಗದಗ08372-237300deo.gadag@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ (ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ)ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ - 582103
16ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಕಲಬುರಗಿ08472-278601deo.gulbarga@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ವಿಕಾಸ ಭವನ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಕಲಬುರಗಿ
17ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿಹಾಸನ8172268402deo.hassan@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ- 573201
18ಡಾ. ಎಂ.ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ಹಾವೇರಿ08375-249044deo.haveri@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ 581110
19ಅನ್ನೀಸ್ ಕಣ್ಮಣಿ ಜಾಯ್ಕೊಡಗು8272225500deo.kodagu@gmail.comಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ, ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಹಿಲ್, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 571201
20ಜಿ ಸತ್ಯವತಿಕೋಲಾರ08152-222001dcoffice.klr@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲಇ ರಸ್ತೆ, ರಾ.ಹೆ. -75, ಕೋಲಾರ್- 563101
21ಪಿ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಕೊಪ್ಪಳ08539 220844deo.koppal@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್
     ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೊಪ್ಪಲ್ - 583231
22ಮಂಜುಶ್ರೀ ಎನ್.ಮಂಡ್ಯ08232-224600dcmandya09@gmail.comಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ 2, ಹತ್ತಿರ, ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಮಂಡ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ 571401
23ಅಭಿರಾಮ್ ಜಿ. ಶಂಕರ್ಮೈಸೂರು0821-2422302dcofficemysuru@gmail.comಕೃಷ್ಣರಾಜ ಬುಲೆವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570001
24ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಬಿ.ರಾಯಚೂರು8532229011dcrevrcr@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಾಥ್ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು - 584 101
25ಮಮತಾ ಬಿ.ಆರ್.ರಾಮನಗರ080-27-273777deo.ramanagara@gmail.comವಿಜಯಗರ, ರಾಮನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 562159
26ಕೆ.ಎ. ದಯಾನಂದ್ಶಿವಮೊಗ್ಗ08182-271101deo.shimoga@gmail.comಸರ್. ಎಂ.ವಿ. ರಸ್ತೆ, (ಸೋವಲಂಗ ರಸ್ತೆ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ-577201
27ಡಾ. ಕೆ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ತುಮಕೂರು08162-272480deo.tumkur@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ತುಮಕೂರು-572 101
28ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಉಡುಪಿ82025-74924deo.udupi@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಉಡುಪಿ, ಮಣಿಪಾಲ್ -576104
29ಎಸ್.ಎಸ್ . ನಕುಲ್ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ8382-226303dckarwar@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ -581 301
30ಕುರ್ಮಾ ರಾವ್ ಎಂ.ಯಾದ್ಗಿರ್08473-253700dcyadgir@gmail.comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಚಿತ್ತಾಪು ರಸ್ತೆ, ಯಾದ್ಗಿರ್ -58
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆಹಸರುಜಿಲ್ಲೆಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1ಎಂ.ಎಸ್. ಅರ್ಚನಾ (ಐಎಎಸ್)ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ)ceobngu@kar.nic.in080-267105802671051094808-52000
2ಆರ್.ಲತಾ (ಐಎಎಸ್)ಬೆಂಗಳೂರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ceo_zp_brur@nic.in080-222607962226107994808-53000
3ಗಂಗು ಬಾಯಿ ರಮೇಶ್ ಮನಕರ್ (ಐಎಎಸ್)ಬಾಗಲಕೋಟೆceo.zp.karbgk@nic.in08354-23557623556294808-51000
4ಆರ್.ರಾಮಚಂದ್ರನ್ (ಐಎಎಸ್)ಬೆಳಗಾವಿceo_zp_bgm@nic.in0831-2407201242966294808-54000
5ಡಾ. ಕೆ.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ (ಐಎಎಸ್)ಬಳ್ಳಾರಿceo_zp_bly@nic.in08392-2267300226720094808-55000
6ಮಹಾಹಂತೇಶ್ ಬಿಳಗಿ (ಐಎಎಸ್)ಬೀದರ್ceobidar-ka@nic.in08482-23313323310994808-56000
7ಸುರಲ್ಕರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶೋರ್ (ಐಎಎಸ್)ವಿಜಯಪುರceo_zp_bjp@nic.in08352-227637827698394808-57000
8ಡಾ. ಕೆ. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ (ಐಎಎಸ್)ಚಾಮರಾಜನಗರceochanagar@gmail.com08226-22401322401494808-58000
9ಸಿ.ಸತ್ಯಾಭಾಮ (ಐಎಎಸ್)ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುceo_zo_chk@nic.in08262-22014022009494808-60000
10ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗ್ಡೆ (ಐಎಎಸ್)ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರceo-ckbpur-ka@nic.in08156-27701127701194808-59000
11ಡಾ.ಪಿ.ಎನ್.ರವೀಂದ್ರ (ಐಎಎಸ್)ಚಿತ್ರದುರ್ಗceo_zp_ctd@nic.in08194-22306122251694808-61000
12ಡಾ. ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಆರ್. (ಐಎಎಸ್)ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡceozpmlr@nic.in0824-2220578222053894808-62000
13ಎಸ್. ಅಹ್ವತಿ (ಐಎಎಸ್)ದಾವಣಗೆರೆceo-zp-kada@nic.in08192-26148526186594808-63000
14ಡಾ. ಬಿ.ಸಿ. ಸತೀಶ (ಐಎಎಸ್)ಧಾರವಾಡceo.dwd@gmail.com0836-2447542274770094808-64000
15ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್. ಚವ್ವಾನ್ (ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್)ಗದಗceozp.gdg@gmail.com08372-23437523021194808-65000
16ಡಾ.ರಾಜಾ ಪಿಕಲಬುರಗಿceogulbarga@gmail.com08472-27866627860394808-66000
 (ಐಎಎಸ್) (ಪ್ರ)      
17 ಹಾಸನceo_zp_hsn@nic.in08172-26753426740194808-67000
18ಕೆ. ಲೀಲಾವತಿಹಾವೇರಿzphaveri@sancharnet.in08375-24903124903794808-68000
19ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾ (ಐಎಎಸ್)(ಪ್ರ)ಕೊಡಗುceokodagu@kar.nic.in08272-22139322890594808-69000
20ಜಿ. ಜಗದೀಶ(ಐಎಎಸ್)ಕೋಲಾರceozpklr@yahoo.com08152-24064924061494808-70000
21ವೆಂಕಟ್ ರಾಜಾ (ಐಎಎಸ್)ಕೊಪ್ಫಳceo_zp_kpl@nic.in08539-22000222004094808-71000
22ಕೆ. ಯಾಲಕ್ಕಿ ಗೌಡ(ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್)ಮಂಡ್ಯceomandya@yahoo.com08232-22400422506094808-72000
23ಕೆ. ಜ್ಯೋತಿ (ಐಎಎಸ್)ಮೈಸೂರುceo_zp_mys@nic.in0821-2330316233016694808-73000
24ನಳಿನಿ ಅತುಲ್ (ಐಎಎಸ್)ರಾಯಚೂರುceo_zp_rch@nic.in08532-22844822714294808-74000
25ಕವಿತಾ ಎಸ್. ಮನ್ನಿಕೇರಿ (ಐಎಎಸ್)ಯಾದ್ಗಿರಿceo-yadgir@gov.in847325375025375694808-79500
26ಎಂ. ರೋಷನ್ (ಐಎಎಸ್)ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡceo-uttarakannada@gov.in838222656022647094808-79000
27ಅನ್ನೀಸ್ ಕಣ್ಮನಿ (ಐಎಎಸ್)ಜಾಯ್ತುಮಕೂರುceo-tumakuru@gov.in8162272898227416194808-77000
28ಮುಳ್ಳೈ ಮುಹಿಲಿನ್ ಎಂ.ಪಿ. (ಐಎಎಸ್)ರಾಮನಗರceo-ramanagara@gov.in8027276720727671194808-75000
29ಸಿಂಧು ಬಿ. ರೂಪೇಶ್ (ಐಎಎಸ್)ಉಡುಪಿceo-udupi@gov.in8202574938257488094808-78000
30ಕೆ. ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ (ಐಎಎಸ್)ಶಿವಮೊಗ್ಗceo-shivamogga@gov.in818222377022223394808-76000
ಕ್ರ. ಸಂ.ಹೆಸರುನಗರಎಸ್.ಟಿ.ಡಿಕಚೇರಿಇ-ಮೇಲ್ವಿಳಾಸ
1ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ಬೆಂಗಳೂರು8022942222/ 22943322compolbcp@ksp.gov.inನಂ.1 ಇನ್ಫಂಟ್ರಿ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು
2ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮೈಸೂರು8212418139/2418339mysorecitypolice@gmail.comಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿವನ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮೀಪ, ನಂದರ್ಬಾದ್,ಲೋಕರಂಜನ್ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ - 570010
3ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಎನ್. ನಾಗರಾಜಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ8362233500ccrhdc@gmail.comನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 580025
4ಶ್ರೀ ಟಿ.ಆರ್. ಸುರೇಶ್ಮಂಗಳೂರು8242220801compolmgc@ksp.gov.inಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಮಂಗಳೂರು - 575001, ಎ.ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮೀಪ
5ಶ್ರೀ. ಡಿ.ಸಿ. ರಾಜಪ್ಪಬೆಳಗಾವಿ8312405233/2405255dcbgc@ksp.gov.inಓಲ್ಡ್ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ,ಬೆಳಗಾವಿ
ಕ್ರ. ಸಂ.ಜಿಲ್ಲೆSTD ಕೋಡ್ಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್
1ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ802226435022942250
2ಬಾಗಲಕೋಟೆ08354-235077235077
3ಬೆಳಗಾವಿ0831-24052042405231
4ಬಳ್ಳಾರಿ08392-258400258102
5ಬೀದರ್08482-226700226704
6ವಿಜಯಪುರ08352-250152250844
7ಚಾಮರಾಜನಗರ08226-222243222383
8ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು08262-230403230540
9ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ08156-262000272800
10ಚಿತ್ರದುರ್ಗ08194-222781222781
11ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ08242-220503220500
12ದಾವಣಗೆರೆ08192-253400253400
13ಧಾರವಾಡ08362-233200233201
14ಗದಗ08372-236260238300
15ಕಲಬುರ್ಗಿ08472-263602263604
16ಹಾಸನ08172-268410268845
17ಹಾವೇರಿ08375-232800232147
18ಕೆ.ಜಿ.ಫ್.08153-274291274291
19ಕೊಡಗು08272-229000228330
20ಕೋಲಾರ08152-243060243066
21ಕೊಪ್ಪಳ08539-230111230222
22ಮಂಡ್ಯ08232-224500224888
23ಮೈಸೂರು0821-25200402444800
24ರಾಯಚೂರು08532-235001235635
25ರಾಮನಗರ080-272737007271100
26ಶಿವಮೊಗ್ಗ08182-261400261400
27ತುಮಕೂರು0816-22724512278000
28ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ08382-226233226550
29ಉಡುಪಿ0820-25347772526709
30ಯಾದಗಿರಿ08473-253730