ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕಾರಿ

 

 

 

ªÀÄÄRå eÁUÀÈvÀ C¢üPÁj

 

ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್‌.ರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್

ಜಂಟಿ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ

ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ

#137, ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

ದೂರವಾಣಿ(ಆಂತರಿಕ): 2203039

ಇಮೇಲ್: rajkumar.h@ka.gov.in 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-08-2020 01:45 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin