ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕಾರಿ

 

 

 

ªÀÄÄRå eÁUÀÈvÀ C¢üPÁj

 

ಶ್ರೀಮತಿ  ಬಿ. ಜಿ. ಶ‍್ಯಾಮಲ

C¥ÀgÀ ¥ÁægÀÆ¥ÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ

¸ÀPÁðgÀzÀ C¥ÀgÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð

¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À E¯ÁSÉ

#138, ªÉÆzÀ®£É ªÀĺÀr

«zsÁ£À¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001

zÀÆgÀªÁtÂ(DAvÀjPÀ): 22033665

          (£ÉÃgÀ): 22354166

EªÉÄïï: as-dpa@karnataka.gov.in

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-11-2019 12:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin