ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖೆವಾರು ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

GOVERNMENT OF KARNATAKA

DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LEGISLATION

1. Agriculture Department:
2. Animal Husbandry & Fisheries Department:
3. Commerce & Industries Department:
4. Co-operation Department:
5. Department of Cabinet Affairs:
6. Department of Parliamentary Affairs and Legislation:
7. Department of Personnel & Adminstrative Reforms:
8. Department of Public Enterprises:
9. Education Department:
10. Energy Department:
11. Finance Department:
12. Food & Civil Supplies & Consumer Affairs Department:
13. Forest, Environment & Ecology Department:
14. Health & Family Welfare Department:
15. Home Department:
16. Horticulture Department:
17. Housing Department:
18. Information Technology, Bio-Technology & Science & Technology Department:
19. Infrastructure Development Department:
20. Kannada, Culture, Information Department:
21. Labour Department:
22. Department of Law, Justice and Human Rights:
23. Planning Programme Monitoring and Statistics Department:
24. Public Works, Ports and Inland Water Transport Department:
25. Revenue Department:
26. Rural Development and Panchayat Raj Department:
27. Social Welfare Department:
28. Transport Department:
29. Tourism Department:
30. Urban Development Department:
31. Water Resources Department:
32. Women & Child Development Department:
33. Youth Services Department:

 

 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

 

2. Animal Husbandry & Fisheries Department:

SL No. Acts Rules
1.

Animal Diseases (Control) Act, 1961 (18 of 1961).

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶು ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 (1961ರ 18)

1.  The Karnataka Animal Diseases (Control) Rules, 1967.  
2.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶು ಸಂಪತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 (1961 ರ 30).

The Karnataka Live-Stock Improvement Act, 1961 (30 of 1961).

 1.The Karnataka Livestock Improvement Rules, 1969

3.

 

Cattle Trespass Act, 1966 (19 of 1966).

ದನಗಳ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿನಿಯಮ, 1966(1966ರ 19).

 1. The Karnataka Cattle Trespass Rules, 1971

 

4.

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಸರಹದ್ದುಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ 1986 (1990 ರ 15) ಅಧಿನಿಯಮ 1993 ರ 16 ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Fishing Harbour Terminals Authority Act 1986 (15 of 1990) Amended by Act 16 of 1993.

 
5.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ (ವಿನಿಯಮನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1986 (1986 ರ 24)-1994ರ 38ನೇ ಅಧಿನಿಯಮದಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ.

The Karnataka Marine Fishing (Regulation) Act, 1986 (24 of 1986)-Amended by Act 38 of 1994.

 

1. The Karnataka Marine Fishing (Regulation) Rules, 1987.

6.

ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1996 (2003 ರ 27).

Inland Fisheries (Conservation Development and Regulation) Act, 1996 (27 of 2003).

 
7.

ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪಶು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ವಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2004 (2004ರ 9) ಅಧಿನಿಯಮ 2012ರ 35 ಮತ್ತು 2015ರ 37ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Veterinary, Animal and Fisheries Sciences University Act, 2004 (9 of 2004) Amended by Act 35 of 2012 and37 of 2015.

 
8.

Prevention of Animal Sacrifices Act, 1959, (3 of 1960)- Amended by Act 21 of 1975.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959 (1960ರ 3)

1. The Karnataka Prevention of Animal Sacrifices Rules, 1963.
9..

ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (01 of 2021)

Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Act, 2020 (01 of 2021)

 1. The Karnataka Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle (Transportation of cattle) Rules, 2021. 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

3. Commerce & Industries Department:

SL No. Acts Rules
1.

 

ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 (1957ರ 7) ಅಧಿನಿಯಮ 1958ರ 25, 1973ರ 9, 1978ರ 16, 1983ರ 21 ಮತ್ತು 1985ರ 8 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 32 of 2021  

Khadi and Village Industries Act, 1956 (7 of 1957)- Amended by Acts 25 of 1958, 9 of 1973, 16 of 1978, 21 of 1983, 8 of 1985, 18 of 2009 and 32 of 2021.

As Amended by Act 32 of 2021  
 
2.

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1966 (1966ರ 18) ಅಧಿನಿಯಮ 1978ರ 27, 1987ರ 19, 1992ರ 12, 1997ರ 11 ಮತ್ತು 2000ದ 19 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2022ರ 20

Industrial Areas Development Act, 1966 (18 of 1966)- Amended by Act 27 of 1978, 19 of 1987, 12 of 1992. 11 of 1997 and 19 of 2000.

As Amended by Act 20 of 2022  

1. The Karnataka Industrial Areas Development Rules, 1966.

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 1966.

3.

Relief Undertakings (Special Provisions) Act, 1977 (24 of 1977) – Amended by Act 23 of 1989.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಹಾರ ಉದ್ಯನಗಳ (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1977 (1977ರ 24)

 
4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಗಿರಣಿಗಳ (ಆರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1986 (1986ರ 29)-2005ರ 20ನೇ ಅಧಿನಿಯಮದಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ.

Co-operative Textile Mills (Acquisition and Transfer) Act, 1986 (29 of 1986) Amended by 20 of 2005.

 
5.

ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಗಭದ್ರ ಸಕ್ಕರೆ (ದೇವಿ ಸಕ್ಕರೆ) ನಿಯಮಿತ (ಉದ್ಯಮದ ಆರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ) ನಿರಸನ ಅಧಿನಿಯಮ, 2001 (2001 ರ 25).

The Karnataka Tunga Bhadra Sugars (Devi Sugars) Limited, (Acquisition and Transfer of undertakings) (Repeal) Act, 2001 (25 of 2001).

 
6.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ (ಸೌಲಭ್ಯ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2002 (2003 ರ 45) 2014ರ 3, 2015ರ 43 ಮತ್ತು 2020ರ 29ನೇ ಅಧಿನಿಯಮ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Karnataka Industries (Facilitation) Act, 2002 (45 of 2003)-Amended by Acts 3 of 2014 , 43 of 2015 and 29 of 2020.

 1. The Karnataka Industries (Facilitation)Rules, 2003

2. The Karnataka Industries (Facilitation) (Amendment) Rules, 2020.

7.

ಕಲ್ಲುಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳ (ಕ್ರಷರ್‍ಗಳ) ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011. (2012ರ 8) ಅಧಿನಿಯಮ 2013ರ 64 ಮತ್ತು 2020ರ 28 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Regulation of Stone Crushers Act, 2011 (8 of 2012) Amended by Act 64 of 2013 and 28 of 2020.

 

1.The Karnataka Regulation of Stone Crushers Rules, 2012.

2.The Karnataka Regulation of Stone Crushers (Amendment) Rules, 2014.

 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಲುಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2014.

8.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಬ್ಬು (ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 33) ಅಧಿನಿಯಮ 2014ರ 28 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Karnataka Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Act, 2013 (33 of 2013) Amended by 28 of 2014.

 

The Karnataka Sugarcane Control Board (Procedure regarding Transaction of Business) Rules, 2013

9.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಧಿನಿಯಮ, 2022 (05 of 2023)

The Karnataka Special Investment Region Act, 2022 (05 of 2023).

 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.

Cotton Transport (Karnataka Amendment) Act, 1987 (Karnataka Act 35 of 1987) (Central Act 3 of 1923).

2.

The Karnataka Minor Mineral concession (Amendment) Rules, 2021.

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

4. Co-operation Department:

SL No. Acts Rules
1.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959 (1959ರ 11) ಅಧಿನಿಯಮ 1964ರ 40, 1966ರ 27, 1967ರ 16, 1972ರ 1, 1973ರ 14, 1975ರ 2, 1975ರ 39, 1976ರ 19, 1976ರ 70, 1976ರ 71, 1978ರ 14, 1979ರ 16, 1980ರ 3, 1980ರ 4, 1984ರ 5, 1985ರ 34, 1991ರ 34, 1998ರ 25, 2000ದ 2, 2000ದ 13, 2001ರ 6, 2001ರ 24, 2004ರ 13 , 2010ರ 6, 2011ರ 4, 2012ರ 28, 2013ರ 3, 2014ರ 35ಮತ್ತು2017ರ 7 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 36 of 2021 27 of 2023

Co-operative Societies Act, 1959 (11 of 1959)- Amended by Acts 40 of 1964, 27 of 1966, 16 of 1967, Presidents Act 1 of 1972, Karnataka Acts 14 of 1973, 2 of 1975, 39 of 1975, 19 of 1976, 70 of 1976, 71 of 1976, 14 of 1978, 16 of 1979, 3 of 1980, 4 of 1980, 5 of 1984, 34 of 1985, 34 of 1991, 25 of 1998, 2 of 2000, 13 of 2000, 6 of 2001, 24 of 2001, 13 of 2004,6 of 2010, 4 of 2011, 28 of 2012, 35 of 2014 and 07 of 2017.

AmendedAct 36 of 2021 27 of 2023

 1. The Karnataka Co-operative Societies Rules, 1960.

 2. The Karnataka Co-operative Societies (Amendment) Rules, 2018

2.

ಉಗ್ರಾಣಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 (1962ರ 11) ಅಧಿನಿಯಮ 1965ರ 22ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 1969.

Ware Houses Act, 1961 (11 of 1962)-Amended by Act 22 of 1965.

 

1. The Karnataka Warehouses Rules, 1969

3.

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇವಾದೇವಿದಾರರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 (1962ರ 12) ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 1976ರ 77, 1985ರ 41, 1987ರ 2 ಮತ್ತು 1998ರ 14ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು, 1965.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2021ರ 12  

Money Lenders Act, 1961 (12 of 1962)-Amended by Acts 77 of 1976, 41 of 1985, 2 of 1987 , 14 of 1998 and 12 of 2021.

 1. The 1[Karnataka]1 Money Lenders, Rules, 1965
4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಿರವಿದಾರರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 (1962ರ 13) ಅಧಿನಿಯಮ 1979ರ 29, 1985ರ 40 ಮತ್ತು 1998ರ 9 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು, 1966.

Pawnbrokers Act, 1961 (13 of 1962)- Amended by Acts 29 of 1979, 40 of 1985, 9 of 1998 and 11 of 2016.

 

1. The Karnataka Pawn Brokers Rules, 1966

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಗಿರವಿದಾರರ ನಿಯಮಗಳು, 1966

5.

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1966 (1966ರ 27) ಅಧಿನಿಯಮ 1969ರ 19, 1970ರ 3, 1973ರ 20, 1975ರ 24, 1976ರ 14, 1976ರ 43, 1976ರ 47, 1980ರ 17, 1982ರ 4, 1984ರ 2, 1986ರ 35, 1987ರ 29, 1988ರ 6, 1991ರ 16, 1998ರ 16, 1998ರ 17, 2000ದ 22, 2000ದ 31, 2001ರ 8, 2001ರ 10, 2002ರ 13, 2004 ರ 22, 2007ರ 23, 2010ರ 18, 2011ರ 18, 2013ರ 38, 2014ರ 05,2014ರ 20, 2016ರ 20, 2020ರ 51 ಮತ್ತು 2020ರ 59 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು, 1968.

Agricultural Produce Marketing (Regulation and Development) Act, 1966, (27 of 1966) Amended by Acts 19 of 1969, 3 of 1970, 20 of 1973, 24 of 1975, 14 of 1976, 43 of 1976, 47 of 1976, 17 of 1980, 4 of 1982, 2 of 1984,35 of 1986, 29 of 1987, 6 of 1988, 16 of 1991, 16 of 98, 17 of 1998 22 of 2000, 31 of 2000, 8 of 2001, 10 of 2001, 13 of 2002, 22 of 2004, 23 of 2007, 18 of 2010, 18 of 2011, 38 of 2013, 5 of 2014, 20 of 2014 , 20 of 2016 and 51 of 2020 and 59 of 2020.

 

1.ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 1968.

2.The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation of Allotment of Property in Market Yards) Rules, 2004.

3.The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation of Allotment of Property in Market Yards) (Amendment) Rules, 2022.

4. The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation of Allotment of Property in Market Yards) (Amendment) Rules, 2022.

6.

ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1976ರ 25)- ಅಧಿನಿಯಮ 1976ರ 63 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Debt Relief Act, 1976 (25 of 1976) Amended by Act 63 of 1976.

 1. The Karnataka Debt Relief Rules, 1975
7. The Karnataka Debt Relief Act, 1980 (29 of 1980)  1. The Karnataka Debt Relief Rules, 1979
8.

ಕರ್ನಾಟಕ ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 (2019ರ 17)

The Karnataka Debt Relief Act, 2018(17 of 2019)

 1. The Karnataka Debt Relief Rules, 2019
9.

ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1997 (2000 ದ 17) 2004ರ 21, 2005ರ 16, 2013ರ 04, 2014ರ 34, 2016ರ 26 ಮತ್ತು 2017ರ 08ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2021ರ 35  

Souharda Sahakari Adhiniyama 1997 (17 of 2000) Amended by Act 21 of 2004, 16 of 2005, 04 of 2013, 34 of 2014, 26 of 2016 and 08 of 2017.

As Amended by Act 35 of 2021  

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳು, 2004

 

 

10.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 2004 (2004ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 14).

The Karnataka Prohibition of Charging Exorbitant Interest Act, 2004 (Karnataka Act 14 of 2004).

 
11.

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1966 (1966ರ 27)

Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1966, (27 of 1966) Amended by Acts 19 of 1969, 3 of 1970, 20 of 1973, 24 of 1975, 14 of 1976, 43 of 1976, 47 of 1976, 17 of 1980, 4 of 1982, 2 of 1984,35 of 1986, 29 of 1987, 6 of 1988, 16 of 1991, 16 of 98, 17 of 1998 22 of 2000, 31 of 2000, 8 of 2001, 10 of 2001, 13 of 2002, 22 of 2004, 23 of 2007, 18 of 2010, 18 of 2011, 38 of 2013, 5 of 2014, 20 of 2014 and 20 of 2016.

 

 

 

12.

Agricultural Credit Operations and Miscellaneous provisions Act, 1974 (2 of 1975)-Amended by Acts 34 of 1978, 26 of 1984, 22 of 2000 and 17 of 2007.

 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

5. Department of Cabinet Affairs:

SL No. Acts Rules

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

6. Department of Parliamentary Affairs:

SL No. Acts Rules
1.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸಂಬಳಗಳು, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 (1957ರ 2) ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 1957ರ 17, 1957ರ 27, 1959ರ 12, 1960ರ 10, 1967ರ 8, 1968ರ 18, 1969ರ 15, 1974ರ 19, 1975ರ 3, 1976ರ 13, 1976ರ 49, 1976ರ 72, 1978ರ 31, 1979ರ 5, 1979ರ 31, 1981ರ 26, 1982ರ 21, 1984ರ 22, 1985ರ 14, 1985ರ 24, 1985ರ 38, 1987ರ 16, 1988ರ 9, 1991ರ 5, 1992ರ 16, 1994ರ 5, 1995ರ 11, 1997ರ 4, 1997ರ 19, 1998ರ 30, 2001ರ 14, 2004ರ 1, 2005ರ 24, 2009ರ 16, 2009ರ 27, 2011ರ 6, 2011ರ 32, 2012ರ 22, 2013ರ 7, 2013ರ 8, 2014ರ 8, 2015ರ 18, 2016ರ 2 ಮತ್ತು 2020ರ 24- ಈ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2022ರ 10  

Legislature Salaries, Pensions and Allowances Act, 1956, (2 of 1957)-Amended by Acts 17 of 1957, 27 of 1957, 12 of 1959, 10 of 1960,8 of 1967, 18 of 1968, 15 of 1969, 19 of 1974, 3 of 1975, 13 of 1976, 49 of 1976, 72 of 1976, 31 of 1978, 5 of 1979, 31 of 1979, 26 of 1981, 21 of 1982, 22 of 1984, 14 of 1985, 24 of 1985, 38 of 1985, 16 of 1987,9 of 1988, 5 of 1991, 16 of 1992, 5 of 1994, 11 of 1995. 4 of 1997, 19 of 1997, 30 of 1998, 14 of 2001, 13 of 2003, 1 of 2004, 24 of 2005, 16 of 2009, 27 of 2009, 6 of 2011, 32 of 2011, 22 of 2012, 7 of 2013, 08 of 2013, 8 of 2014,18 of 2015, 02 of 2016 and 24 of 2020.

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಂವ್ಯಶಾಇ 3 ಸಂವ್ಯವಿ 2020

Amended act 10 of 2022    
 

1.The Karnataka Legislature (Members Free Transit by Air and Railways) Rules, 1990.

2.The Karnataka Legislature (Members Free Transit by Road Transport Service) Rules, 1967.

3.The Karnataka Legislature (Members Medical Attendance) Rules, 1968.

4.The Karnataka Legislature (Members Travelling Allowance) Rules, 1957.

5.The Karnataka Legislature (Telephone to Members) Rules, 1979.

6.The Karnataka Legislators Pension Rules, 1979.(As provided by Legislative Assembly Secretariat vide Letter No.ಲೆಪಶಾ-1/14/ಕಾನಿಒ/2017,ದಿನಾಂಕ:24.11.2015ಮತ್ತು27.02.2017).

7.The Karnataka Legislature (Pensions Free Transit by Road Transport Services) Rules, 1990

8.The Karnataka Legislature (Pensioners Medical Attendance) Rules, 2007.

9.The Karnataka Legislature (Pensioners Re-Imbursement of Travel Expenses by Railways) Rules, 2009.

10.The Karnataka Legislature (Presiding Officers) Medical Attendance Rules, 1959.

11.Government orders regarding introduction of cheque system for payment of salary to the members of the Karnataka Legislature.

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲ (ಏಕಕಾಲೀನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನಿಷೇಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 (1957ರ 3).

The Karnataka Legislature (Prohibition of Simultaneous Membership) Act, 1956 (3 of 1957)-Amended by Act 26 of 1981.

 
3.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಭಾಷಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963 (1963 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 26)(1974ರ ಅಧಿನಿಯಮ 27, 1982ರ ಅಧಿನಿಯಮ 6 ಮತ್ತು 2020ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಅಧಿನಿಯಮ 14ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ)

Official Language Act, 1963 (26 of 1963)- Amended by Acts 27 of 1974, 6 of 1982 and 14 of 2020.

 
4.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲ (ಅನರ್ಹತಾ ನಿವಾರಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 (1957ರ 4) ಅಧಿನಿಯಮ 1962ರ 35, 1964ರ 34, 1976ರ 72, 1989ರ 22, 1991ರ 20 ಮತ್ತು 2000ದ 22ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Karnataka Legislature (Preventions of Disqualification) Act, 1956, (4 of 1957)- Amended by Acts, 35 of 1962, 34 of 1964, 72 of 1976, 22 of 1989, 20 of 1991, 22 of 2000, 17 of 2006 and 07 of 2019.

As Amended by Act 26 of 2023
 
5.

ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002 (2003 ರ 13).

The Karnataka Repealing and Amending Act, 2002 (13 of 2003).

 
6.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 (2005 ರ 26).

Conduct of Government Business in the State Legislature Act, 2005 (26 of 2005).

 
7.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ (ಪ್ರಾದೇಶೀಕ ಕಾನೂನುಗಳ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2009 (2011 ರ 26).

The Karnataka Repealing and Amending (Regional Laws) Act, 2009 (26 of 2011).

 
8.

ಕರ್ನಾಟಕ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ) ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 (2011ರ 36).

The Karnataka Repealing (Regional Laws) Act, 2011 (36 of 2011).

 
9.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಲವು ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 39).

The Karnataka Repealing of Certain Enactments and Regional Laws Act, 2013 (39 of 2013).

 
10.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಲವು ಅಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017 (2017ರ 47).

The Karnataka Repealing of Certain Enactments Act, 2017 (47 of 2017)

 
11.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ವೇತನ ಭತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಉಪಬಂಧಗಳ (ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (2020ರ 58)

The Karnataka Parliamentary Secretaries Salary, Allowances and Miscellaneous Provisions (Repeal) Act, 2020 (58 of 2020)

 

1.The Karnataka Parliamentary Secretaries (Functions and Duties) Rules, 2016.

2.ತಿದ್ದೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಂವ್ಯಶಾಇ 33 ಅಶಾರ 2019, ದಿನಾಂಕ:12.02.2019

12.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಲವು ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನನು ನಿರಸಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (2020ರ 52)

The Karnataka Repealing of Certain Enactments and Regional Laws Act, 2020 (52 of 2020)

 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

7. Department of Personnel & Administrative Reforms:

SL No. Acts Rules
1.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಬಳಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1957 (5 of 1957), 1966ರ 26, 1967ರ 9, 1968ರ 17, 1974ರ 18, 1976ರ 48, 1978ರ 32, 1979ರ 17, 1979ರ 30, 1981ರ 25, 1984ರ 14, 1987ರ 18, 1991ರ 6, 1994ರ 7, 1997ರ 20, 2001ರ 13, 2005ರ 23, 2011ರ 33, 2015ರ 19 ಮತ್ತು 2020ರ 24 ಈ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2022ರ 13  

Ministers Salaries and Allowances Act, 1956 (5 of 1957)-Amended by Acts 26 of 1966, 9 of 1967, 17 of 1968, 18 of 1974, 48 of 1976, 32 of 1978, 17 of 1979, 30 of 1979, 25 of 1981, 14 of 1984, 18 of 1987, 6 of 1991, 7 of 1994, 20 of 97, 13 of 2001, 23 of 2005, 33 of 2011, 19 of 2015 and 24 of 2020.

As Amended by Act 13 of 2022    
 

1.The Karnataka Residence of Ministers, 3[,Ministers of the State and Deputy Ministers] (Furnishing) Rules,1956.

2.The Karnataka Ministers, 3[,Ministers of State and Deputy Ministers] Travelling Allowances Rules, 1959.

3.The Karnataka Residence of Ministers, 3[,Ministers of the State] and Deputy Ministers (Charges for Consumption of              Electricity ) Rules,1958.

4. The Karnataka Ministers 1[Minister of state and a Deputy Ministers] Medical Attendance Rules, 1958.

5. The Karnataka Minister’s Residence (Furnishing) Rules, 1994.

6. The Karnataka Ministers, 1[Ministers of State and Deputy Ministers] Travelling Allowances Rules, 1959.

7. The Karnataka Ministers 1[ Minister of state and a Deputy Ministers]1 Medical Attendance Rules, 1958.

2.

ಲೋಕಸೇವಾ ಅಯೋಗ (ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 1959(1959ರ 20) ಅಧಿನಿಯಮ 1966ರ 25, 1973ರ 23 ಮತ್ತು 1975ರ 21 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, 1965 ಮತ್ತು 1973.

Public Service Commission (Conduct of Business and Additional Functions) Act, 1959 (20 of 1959) - Amended by Acts 25 of 1966, 23 of 1973 ,21 of 1978 and 12 of 2016.

 

1.ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 1959,

2.ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ಮ್ನ ನಡೆಸುವಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1965,

3.ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ಮ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿಸುವಿಕೆ)(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1995,

4.ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ಮ್ನ ನಡೆಸುವಿಕೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1999

5.ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 1973.

6.ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಸಮಾಲೋಚನಾ) ವಿನಿಯಮನಗಳು, 2000.

7.The Karnataka Public Service Commission (Consultation) Regulations, 2000

8. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು) ವಿನಿಯಮಗಳು, 1957

9. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿನಿಯಮಗಳು, 2021.

10. The Karnataka Public Service Commission (Conditions for Service)(Amendment) Regulations, 2021.

11.ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿನಿಯಮಗಳು, 2021.

12. The Karnataka Public Service Commission (Conditions of Service) (Amendment) Regulations, 2023.

3.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ಮುಷ್ಕರ ಪ್ರತಿಬಂಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1966 (1966ರ 30) ಅಧಿನಿಯಮ 1967ರ 6 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Karnataka Civil Services (Prevention of Strikes) Act, 1966 (30 of 1966)- Amended by Act 6 of 1967.

 
4.

ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ವಿನಿಯಮನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1973 (1974ರ 11)- ಅಧಿನಿಯಮ 1976ರ 40, 1982ರ 25 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, 1978.

The Karnataka Civil Services (Regulation of Promotion, Pay and Pension) Act, 1973 (11 of 1974)-Amended by Acts 40 of 1976 and 25 of 1982.

 1. The Karnataka State Civil Services (Regulation of Promotion, Pay and Pension) Rules, 1978.
5.

ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ನೀರಾವರಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1991 (1991ರ 27).

Cauvery Basin Irrigation Protection Act, 1991 (27 of 1991).

 
6. The Karnataka State Servants (Determination of Age) Act, 1974 (22 of 1974)- Amended by Acts 22 of 1977 , 22 of 1982 and 13 of 1984.  
7.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1976ರ 40) ಅಧಿನಿಯಮ 1982ರ 25 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Karnataka Service Examinations Act, 1976 (40 of 1976)- Amended by Act 25 of 1982.

 1.The Karnataka Civil Services (Services and Kannada Language Examinations) Rules, 1974.
8.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 (1990ರ 14) ಅಧಿನಿಯಮ 1991ರ 37, 2003ರ 17, 2010ರ 20 ಮತ್ತು 2021ರ 33 ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Karnataka State Civil Services Act, 1978 (14 of 1990) Amended by Act 37 of 1991, 17 of 2003 and 20 of 2010.

As Amended  by Act 33 of 2021

1. The Karnataka Civil Services (Absorption of the persons appointed to the State Civil Services with the benefit of Rural Weight age) (Special)  Rules, 2003

2. The Karnataka Government (Transaction of Business) Rules, 1977 (As Amended upto 21st November 2019)

3.The Karnataka Government (Transaction of Business) Rules,1977 (As Amended upto 21st December 2020)

4. The Karnataka Government (Allocation of Business) Rules, 1977 (Amended as on 16.09.2020)

5. The Karnataka Government Secretariat Services (Recruitment) Rules, 2019

6. The Karnataka Animal Husbandry and Veterinary (Recruitment Of  Veterinary Officers Kalyana-Karnataka Regional Local Cadres) (Special) Rules, 2019

7. The Karnataka Civil Services (Revised Pay) Rules, 2012.

8. The Karnataka Civil Services (Revised Pay) Rules, 2018.

9. The Karnataka Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules,  1957(Upto Schedule I)

    SCHEDULE-II(page no.51-218)(page no.219-319)

    SCHEDULE-III(page no.320-378)(page no.379-403)

    SCHEDULE- IV and Amendments(page no.404 – 534)

10. The Karnataka Civil Services (Classification, Control and Appeal) (Amendment) Rules, 2018.

11. The Karnataka State Civil Services (Conduct) Rules, 2021

12. The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Teaching Staff of Department of Collegiate Education) Rules, 2021.

13. The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Teaching  Staff of Department of Technical Education) Rules, 2021.

14. The Karnataka Government (Allocation of Business) Rules, 1977.

15. The Karnataka Civil Services (General Recruitment) Rules, 1977.

16. The Karnataka Civil Services (Service and Kannada Language Examinations) Rules, 1974. (Page No.1-73),(74-135), (136-191).

17.The Important Government Orders/Official Memoranda etc., related to           the Karnataka Civil Services (CCA) Rules, 1957. (From 1956 upto 9-2-           2005) (As provided by DPAR in their U.O.Note No.DPAR 19 SEEVI                   2005, dated: 04.05.2006).

18. The Karnataka General Provident Funds Rules, 2016

19. The Karnataka Goverment Servent (Medical Attendance) Rules, 1963.

20. The Karnataka Government Secretariat Manual of Office Procedure (Revised)

21. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಪೀಲು) ನಿಯಮಗಳು, 1957.

22.ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2020

23. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು,1977

24. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಪ್ರೊಬೇಷನ್) ನಿಯಮಗಳು, 1977

25. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು 1966.

26. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ) ನಿಯಮಗಳು, 1957.

27. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೌಕರಿ ಭರ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1977

28. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ             ಮೀಸಲಾದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು) (ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2001.

29.ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು (ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ  ವೃಂದಗಳಲ್ಲಿನ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ) (ವಿಶೇಷ) ನಿಯಮಗಳು, 2019

30.ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2021.

31. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನೇರನೇಮಕಾತಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ) ನಿಯಮಗಳು, 2021

32. The Karnataka Civil Services (Direct Recruitment) (General) Rules, 2021.

33. The Karnataka Civil Services (Recruitment to the posts of Stenographers and Typists) (Amendment) Rules, 2021.

34. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021

35. The Karnataka Civil Services (Appointment of Family Members of persons belonging to Scheduled Casts or Scheduled Tribes who die in atrocities on Scheduled Castes or Scheduled Tribes, on Compassionate Grounds) (Special) Rules, 1999.

36. The Karnataka Civil Services (Computer Literacy Test) Rules, 2012.

37. The Karnataka Civil Services (Computer Literacy Test) (Amendment) Rules, 2021

38. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2012

39.ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021

40. The Karnataka Civil Services (Appointment on Compassionate Grounds) (Amendment) Rules, 2021.

41. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ)                ನಿಯಮಗಳು, 2021

42. The Karnataka Civil ServicesRules, 1957.

(Page No.1-122),(123 – 232),(233 – 472),(475 – 603),(604 – 660).

43. The Karnataka Financial Code, 1958 [Volume-I] (page no.1-265)

(page no. 266 – 482),(page no. 483 – 563)

44. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳ (ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕ       ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2021.

45.The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of   Teaching Staff of Department of Technical Education) (Amendment)   Rules, 2021.

46. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021

47.The Karnataka Government Servants (Medical Attendance) (Amendment) Rules, 2017

48.The Karnataka State Employees Group Insurance Scheme (Amendment) Rules,2016.

49. The Karnataka Civil Services (Absorption of Contact Doctors in the Department of Employees State Insurance Scheme Medical Services)(Special) Rules,2016.

50.The Karnataka Government (Allotment of Government quarters to officers and staff of the office of the Hospitality Organisation and of the Resident Commissioner, Karnataka Bhavan, new Delhi) Rules,2012.

51.The Karnataka Civil Services (Service and Kannada Language Examinations) (3rd Amendment) Rules, 2011.

52. The Karnataka Recruiment of Gazetted Probationers (Apointment by competitive examinations) (8th Amendment) Rules, 2010.

53.The Karnataka Government Servants (Compulsory life Insurance) (Amendment) Rules, 2018.

54. The Karnataka Servants (Compulsory Life Insurance) (Amendment) Rules, 2014.

55. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಕಡ್ಡಾಯ ಜೀವ ವಿಮಾ) ನಿಯಮಗಳು, 1958.

56.The Karnataka Recruitment of Gazetted probationers (Appointment by Competitive Examinations)  Rules, 1997.

57. The Karnataka Government Servants (Compulsory Life Insurance)  Rules, 1958.

58.The Karnataka Forest Department (Allotment of Government Quarters) (Amendment) Rules, 2014.

59. The Karnataka governent (Transaction of Business) (Amendment) Rules, 2022.

60. The Karnataka Government (Allocation of Business)(Amendment)

Rules, 2022.

61. The Karnataka Civil Services (Probation) (Amendment) Rules, 2022.

62. The Karnataka Directorate of Health and Family Welfare Services (Recruitment to certain posts in residual Parent Cadre) (Special) Rules, 2020.

63. The Karnataka Civil Services (Direct Recruitment) (General) (First Amendment) Rules, 2022.

64.The Karnataka Government (Transaction of Business) (Amendment) Rules, 2022.

65. The Karnataka State Administrative Services (Recruitment) (Amendment) Rules, 2022.

66. The Karnataka Civil Services Rules, 2017.

67.The Karnataka Government (Transaction of Business) (Amendment) Rules, 2022.

68. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗಳ ನಿಯಮಗಳ, 2016.

69. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳ (ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1996.

70.ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳ (ಲಿಪಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1978.

71.ಕರ್ನಾಟಕಸರ್ಕಾರದ(ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು,2011.

72. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022.

73.The Karnataka Judicial Officers (Medical Attendance) Rules, 2009.

74. The Karnataka Civil Services (Amendment) Rules, 2020.

75. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2013.

76. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳೂ, 2011.

77. The Karnataka State Civil Services (Unfilled Vacancies reserved for the Persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) (Special REcruitment) Rules, 2001.

78.ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೌಕರಿ ಭರ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1977.

79. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು & ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರುಗಳು, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳ) (ಉದ್ಯೋಗಿ ವೃಂದದ ಬದಲಾವಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1964.

80. The Karnataka Civil Services (Recruitment to the posts of Stenographers and Typists)Rules, 1983.

81. The Karnataka Civil Services (General Recruitment and Certain other Rules) (Amendment) Rules, 2015.

82.ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿನಿಯಮಗಳು, 2021.

83. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2012.

84. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2013.

85. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ) (ವಿಶೇಷ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022.

86.The Karnataka State Civil Services (Appointment of the Family members of the persons belonging to Schedule Caste/ Schedule Tribes who die in Atrocities on Schedule Caste/ Schedule Tribes, on Compassionate Grounds) (Special) (Amendment) Rules, 2022.

87. The Karnataka Government (Allotment of Government Quarters) (Amendment) Rules, 2022.

88. The Karnataka State Police (Disciplinary proceedings (Amendment) Rules, 2022.

89. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೋಲೀಸ್‌ (ಶಿಸ್ತು ನಡವಳಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022.

90.The Karnataka Civil Services (Performance Reports) (Amendment) Rules, 2021.

91.ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2023.

92.The Karnataka Judicial Service (Annual Confidential Record) Rules,2022.

93.The Karnataka Government (Allocation of Business) (Amendment) Rules, 2023.

94.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2023.

95.The Karnataka Civil Services (COmputer Literacy Text) (Amendment) Rules, 2023.

96. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2023.

97.The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Block Education officers/Deputy Directors and other Officers in the Department of Public Instruction) (Amendment) Rules, 2020.

98.ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳು) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021.

99. The Karnataka Civil Services (General Recruitment) (Amendment) Rules, 2023

 100. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು /ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2020.

101.The Karnataka State Police Department (Transfer) (Special) Rules, 2022.

102.The Karnataka Women and Child Development Services (Absorption of Employees of the Border Area project Anekal of the Karnataka State Social Welfare Advisory Board in the State Civil Services) Rules, 2022.

 103. The Karnatka Civil Services (Services and Kannada Language Examinations) (1st Amendment) Rules, 2011.

104. The Karnataka Government (Allocation of Business) (Amendment)Rules, 2023.

   Under Article 309 of the Constitution of India 

 1. The Karnataka Civil Services Rules, 1957.

(Page No.1-122),(123 – 232),(233 – 472),(475 – 603),(604 – 660).

2. The Karnataka Civil Services Rules, 2017.

3. The karnataka Civil Services (Special Recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates to certain  Group- 'A' and Group-'B' posts) Rules, 1985.

4. The Karnataka Government Servants (Medica Attendance) Rules, 1963.

5. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1977.

6.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಜೇಷ್ಠತಾ) ನಿಯಮಗಳು, 1957.

7. Karnataka Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1957

8. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957

  Under Article 320 of the Constitution of India

1. Karnataka Public Services Commission (Consultation) (Second Amendment) Regulation, 2020.

9.

 

ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳ (ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುವ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1981 (1981ರ 29) ಅಧಿನಿಯಮ 1981ರ 43 ಮತ್ತು 1986ರ 28 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು, 1981.

Departmental Inquiries (Enforcement of attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1981 (29 of 1981) Amended by Acts 43 of 1981 and 28 of 1986.

ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳ (ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುವ) ನಿಯಮಗಳು, 1981

The Karnataka Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witness and Production of Documents) Rules, 1981.

10.

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿನಿಯಮ, 1984 (1985 ರ 4) 1985 ರ 15, 1986 ರ 31, 1988 ರ 1,1991 ರ 30, 2010ರ 25, 2015ರ 35 , 2020ರ 05 ಮತ್ತು 2020ರ 36ನೇ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ.

Lokayukta Act, 1984 (4 of 1985) Amended by Act 15 of 1986, 31 of 1986, 1 of 1988, 30 of 1991, 25 of 2010, 35 of 2015, 05 of 2020and 36 of 2020.

 1. The Karnataka Lokayukta Rules, 1985.
 2. The Karnataka Lokayukta (Financial Powers)Rules, 1998.
 3.  The Karnataka Lokayukta (Amendment) Rules, 2021.
11.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 1994 (1994 ರ 31) ತಿದ್ದುಪಡಿ 2011ರ 35 ಮತ್ತು 2016ರ 13.

Minorities Commission Act, 1994 (31 of 1994)-Amended by Acts 35 of 2011 and 13 of 2016.

 
12.

ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆ ಆರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1996 (1996 ರ 18).

Bangalore Palace (Acquisition and Transfer) Act, 1996 (18 of 1996).

 
13.

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ (ಆರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1998. (1998 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 32) 2013ರ 34 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ.

Mysore Palace (Acquisition and Transfer ) Act, 1998 (Act 32 of 1998) Amended by Act 34 of 2013.

 
14.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ (ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ) ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2000 (2001ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1).The Karnataka Reservation of Appointments of Posts (in the Civil Services of the State) for Rural Candidates Act, 2000 (1 of 2001).

 
15.

ರಾಜ್ಯದ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಜೇಷ್ಠತೆಯ ನಿರ್ಧರಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002 (2002ರ 10).

Determination of Seniority of Government Servants promoted on the basis of Reservation (to the posts in the Civil services of the State) Act, 2002 (10 of 2002).

 
16.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 (2012ರ 1) 2012ರ 36 ಮತ್ತು 2014ರ 31 ಈ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Karnataka Sakaala Services Act, 2011 (1 of 2012) Amended by Act 36 of 2012 and 31 of 2014.

 

1.The Karnataka Sakala Services Rules, 2012.

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು, 2012.

17.

ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 19).

The Karnataka Daily wage Employees Welfare Act, 2012 (19 of 2013)

ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಯಮಗಳು, 2013

The Karnataka Daily wage Employees Welfare Rules, 2013

18.

ಆಧಾರ್ (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿತರಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 (2018ರ 10).

Aadhaar (Targeted Delivery Of Financial And Other Subsidies, Benefits And Services) Act, 2018 (10 of 2018).

 
19.

(ರಾಜ್ಯದ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ) ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾದ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017 (2018ರ 21)

The Karnataka Extension Of Consequential Seniority To Government Servants Promoted On The Basis Of Reservation (To The Posts In The Civil Services Of The State) Act, 2017 (21 of 2018).

 
20.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ನೇಮಕಾತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 (2019ರ 01)

Civil Services (Procedure For Selection Of Candidates During Recruitment) Act, 2018 (01 of 2019)

 
21 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧಅಧಿನಿಯಮ, 2020(2020ರ 35)

The karnataka State Civil Services (Prohibition of Absorption of the services of the Employees of Establishments in Public Sector in to Public Service)Act, 2020(35 of 2020)

 
22

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳ (2011ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೆಜೆಟೆಡ್‌ ಪ್ರೊಬೇಷನರರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಯ ಸಿಂಧುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2022 (2022ರ 14)

The Karnataka Civil Services (Validation of Selection and Appointment of 2011 Batch Gazetted Probationers) Act, 2022 (14 of 2022)

 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

8. Department of Public Enterprises:

SL No. Acts Rules

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

9. Education Department:

SL No. Acts Rules
1.

Public Libraries Act, 1965 (10 of 1965) - Amended by Acts 45 of 1976, 30 of1984and 31 of 1998.

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ  ಅಧಿನಿಯಮ 1965 (1965ರ 10)-ಅಧಿನಿಯಮ 1976ರ 45,1984ರ 30 ಮತ್ತು 1998ರ 31)

1. The Karnataka Public Libraries Rules, 1966.

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ನಿಯಮಗಳು, 1966

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1966 (1966ರ 16) ಅಧಿನಿಯಮ 1976ರ 9, 1977ರ 19, 1995ರ 1, 1995ರ 18, 2003ರ 13 ಮತ್ತು 2003ರ 14 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2022ರ 28    

The Karnataka Secondary Education Examination Board, Act, 1966( 16 of 1966) Amended by Acts 9 of 1976, 19 of 1977, 1 of 1995, 18 of 1995, 13 of 2003, 14 of 2003 and 9 of 2006.

As Amended by Act 28 of 2022  

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಯೋಜನೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2023

2. The Karnataka Secondary Education Examinations Board (Scheme of Evaluation) (Amendment) Rules, 2023.

3.

ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 1983 (1995ರ 1) ಅಧಿನಿಯಮ 1988ರ 8, 2003ರ 13, 2015ರ 04, 2017ರ 18 ಮತ್ತು 2017ರ 25ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Karnataka Education Act, 1983 (Karnataka Act 1 of 1995). Amended by Acts 8 of 1998, 13 of 2003, 04 of 2015, 18 of 2017 and 25 of 2017.

 1. The Karnataka Educational Institutions (Classification, Regulation and Prescription of Curricula etc.,) Rules, 1995.

2. The Karnataka Educational Institutions (Classification and Registration) Rules, 1997

3. The District Level VII Standard Public Examination Rules, 1997

4.The Karnataka Pre- University Course State Level Public Examination Rules, 1997

5. The Karnataka Educational Institutions (Appellate Authority) Rules 1998

6. The Karnataka Educational Institutions (Grant-in-Aid-for-Primary, Secondary and Pre-university Educational institutions) Rules, 1998

7. The Karnataka Educational Institutions (Registration and Recognition of Commerce Institute) Rules, 1999

8. The Karnataka Educational Institutions (Recruitment and terms and conditions of service of employees in Private Aided Primary and Secondary Educational Institutions) Rules, 1999

9. The Karnataka Educational Institutions (Ancillary Services in Recognized Educational Institutions) Rules, 2000

10. The Karnataka Educational Institutions (Control of Private Educational Institutions) Rules, 1999

11. The Karnataka Educational Institutions (Control of Private Educational Institutions) Rules, 1999

12. The Karnataka Tutorial Institutions (Registration and Regulation) Rules, 2001

13. The Karnataka Pre- University Education (Academic, Registration, Administration and Grant-in-aid etc.) Rules, 2006

14. The Karnataka Educational Institutions (Taking over of Management, Requisitioning and Acquisition) Rules, 2005

15. The Karnataka Educational Institutions (Change in the Governing Council or Change in the Location of Private Educational Institutions) Rules, 2006

16.The Karnataka Pre-university Course State Level Public Exammination (Amendment) Rules, 2013

 17.The Karnataka Educational Institutions (recgonition of Minarity Educational institutions Terms and Conditions) (
Technical Education) Rules, 2014.

 18.The Karnataka Educational institutions (Absorption of persons working as part time Lecturers in the Aided Private Educational Institutions) (Special) Rules, 2010.

19. The Karnataka Educational Institutions (Issue of No Objection Certificate and Control) Rules, 2022.

20. The Karnataka Educational Institutions (Registrations under Recognition of Commerce Institutes) (Amendment) rules, 2022.

21. The Karnataka Educational Institutions (Recognition of Primary and Secondary Schools) (Amendment) Rules, 2023.

22. The Karnataka Education Institutions (Issue of No objection Certificate and Control (Amendment) Rules, 2023.

23. The Karnataka Secondary Education Examinition Board (Scheme of Evaluation) (Amendment) Rules, 2023.

24. The Karnataka Pre-University Course State Level Public Examination (Amendment) Rules, 2023.

25.The Karnataka Educational Institutions (Classification and Registration) (Amendment) Rules, 2023.

26. The Karnataka Educational Institutions (Classification, Regulation and Prescription of Curricula, etc) (Amendment) Rules, 2022.

27. The Karnataka Pre-University Course State Level Public Examination (Amendment) Rules. 2013.

28. The Karnataka Pre-University Education (Academic Registration Administration and Grant-in-aid etc) (Amendment) Rules, 2012.

4.

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಕ್ಯಾಪಿಟೇಷನ್ ಶುಲ್ಕ ನಿಷೇಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1984 (1984ರ 37)- ಅಧಿನಿಯಮ 1985ರ 17 ಮತ್ತು 2003ರ 15 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Karnataka Educational Institutions (Prohibition of Capitation Fee) Act, 1984 (37 of 1984) Amended by Acts 17 of 1985 and 15 of 2003.

 1. The Karnataka Selection of Candidates for Admission to Government Seats in Professional Educational Institutions (Amendment) Rules, 2018.

2. The Karantaka Selection of Candidates for Admission to Governments Seats in Professional Educational institutions (Amendment) Rules, 2022.

3.The Karantaka Selection of Candidates for Admission to Governments Seats in Professional Educational institutions (Amendment) Rules, 2022.

4.The Karantaka Selection of Candidates for Admission to Governments Seats in Professional Educational institutions (Amendment) Rules, 2023.

5. The Karnataka Conduct of Entrance Test for Selection and Admission to Post Graduate Medical and Dental Degree and Diploma Course (Amendment) Rules, 2012. 

5.

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1991 (1991ರ 23) ಅಧಿನಿಯಮ 1992ರ 10 , 1999ರ 19ರ ಮತ್ತು 2020ರ 31 ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Kannada University Act 1991 (23 of 1991), Amended by 10 of 1992 ,19 of 1999 and 31 of 2020.

 
6.

ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1992 (1994ರ 46) 2003ರ 16, 2016ರ 28 ಮತ್ತು 2020ರ 48ನೇ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ.

State Open University Act, 1992 (46 of 1994) Amended by Act 16 of 2003, 28 of 2016 and 48 of 2020.

 
7.

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1994 (1994ರ 39) ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ 23, 2006ರ 10, 2014ರ 22 ಮತ್ತು 2015ರ 36ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Visveswaraiah Technological University Act, 1994 (39 of 1994) Amended by Act 23 of 1999, 10 of 2006, 22 of 2014 and 36 of 2015.

 
 8.

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021 (2022ರ 09)

The University of Visvesvaraya College of Engineering Act, 2021 (09 of 2022)

 
9.

ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2000 (2001ರ 29) ಅಧಿನಿಯಮ 2003ರ 33, 2004ರ 10, 2005ರ 2, 2007ರ 24, 2009ರ 15, 2010ರ 30, 2011ರ 8, 2015ರ 11, 2015ರ 34 2017ರ 10, 2019ರ 15, 2020ರ 16 ಮತ್ತು2020ರ 54ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2022ರ 26  

State Universities Act, 2000 (29 of 2001) Amended by 33 of 2003, 10 of 2004, 2 of 2005, 24 of 2007, 15 of 2009, 30 of 2010, 8 of 2011, 11 of 2015, 34 of 2015, 10 of 2017, 15 of 2019, 16 of 2020 and 54 of 2020.

Amended by Act 26 of 2022    
 
10.

ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ 2004 (2004 ರ 24).

Selection of Candidates for admission to Medical, Dental and Engineering Courses (Special Provisions) Act, 2004 (24 of 2004).

 
11.

ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2006 (2006ರ 8) ಅಧಿನಿಯಮ 2015ರ 39 ಮತ್ತು 2017ರ 22 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Determination of Fee)Act, 2006 (8 of 2006) As Amended 39 of 2015 and 22 of 2017.

 
12.

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ) (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 2007 (2007ರ 28)

The Karnataka Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee)(Special Provisions) Act, 2007(28 of 2007).

 
13.

ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ) (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.(2011ರ 23)

Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee)(Special Provisions) Act, 2011(23 of 2011).

 
14.

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1992 (1993 ರ 7).

Prohibition of Admission of Students to the Un- recognized and Un-affiliated Educational Institutions Act, 1992 (7 of 1993).

 
15.

ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2007 (2007ರ 29) ಅಧಿನಿಯಮ 2015ರ 23, 2015ರ 32, 2017ರ 23 ಮತ್ತು 2019ರ 10 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Teachers) Act, 2007(29 of 2007) Amended by Acts 23 of 2015, 32 of 2015, 23 of 2017 and 10 of 2019.

 

The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Teachers) Rules, 2017

16.

ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2009 (2009ರ 25) ಅಧಿನಿಯಮ 2017ರ 39ರ ಮತ್ತು 2020ರ 31 ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Gangubai Hangal Sangeetha Mattu Pradarshaka Kalegala Vishwavidyalaya Act, 2009 (25 of 2009)-Amended by Act 39 of 2017 and 31 of 2020.

 
17.

ಅಲಿಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010.(2010ರ 34)

Alliance University Act, 2010 (34 of 2010).

 

1.ಅಲಿಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

2.The Alliance University Rules, 2019

18.

ಅಜೀ಼ಂ ಪ್ರೇಂಜೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010(2010ರ 14).

Azim Premji University Act, 2010 (14 of 2010).

 ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್‍ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Azeem Premji University Rules, 2019

19.

ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2009 (2010ರ 13) ಅಧಿನಿಯಮ 2017ರ 24 ರ ಮತ್ತು 2020ರ 31 ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Samskrita Vishwavidyalaya Act, 2009 (13 of 2010)- Amended by Act 24 of 2017 and 31 of 2020.

 
20.

ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ, 2010(2010ರ 26) ಅಧಿನಿಯಮ 2017ರ 42 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

State Higher Education Council Act, 2010(26 of 2010) Amended by Act 42 of 2017.

 1. The Karnataka State Higher Education Council Rules, 2020.
21.

ಅರೆಕಾಲಿಕ ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸುಗಳ ನೌಕರರನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.(2011ರ 22)

Part Time Job Oriented Course Employees Absorption Act, 2011 (22 of 2011).

 
22.

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 (2012ರ 11) ಅಧಿನಿಯಮ 2020ರ 54ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Janapada Vishwavidyalaya Act, 2011 (11 of 2012)- Amended by Act 54 of 2020.

 
23.

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ) (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2012ರ 23).

The Karnataka Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) (Special Provisions) Act, 2012. (23 of 2012)

 
24.

ವೈದೇಹಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 36).

Vydehi University Act, 2013 (36 of 2013).

 

ವೈದೇಹಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Vydehi University Rules, 2019                 

25.

ರೈ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 40) ಅಧಿನಿಯಮ 2021ರ 11ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

 Rai Technology University, Bangalore Act, 2012 (40 of 2013)-Amended by Act 11 of 2021.

 

ರೈ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019             

The Rai Technology University Rules, 2019

26.

ಸಿ.ಎಂ.ಆರ್.ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 45).

C.M.R. University Act, 2013 ( 45 of 2013).

 

ಸಿ.ಎಂ.ಆರ್‍. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The C.M.R. University Rules, 2019           

27.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 6).

The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Staff of Department of Collegiate Education) Act, 2012 (06 of 2013).

 
28.

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 43).

J.S.S. Science and Technology University Act, 2013 (43 of 2013).

 

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದನಿಯಮಗಳು, 2020

TheJ.S.S. Science and Technology UniversityRules, 2020

29.

ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 21).

Amrutha Sinchana Spiritual University Act, 2012 (21 of 2013).

 

ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Amruta Sinchana Spiritual University Rules, 2019

30.

ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 41).

Presidency University Act, 2013 (41 of 2013).

 

ಫ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Presidency University Rules, 2019

31.

ಶರಣ ಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 17).

Sharana Basava University Act, 2012 (17 of 2013)

 

ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Sharanabasava University Rules, 2019

32.

ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ) (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 50).

Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) (Special Provisions) Act, 2013 (50 of 2013).

 
33.

ಅರ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 44)

Arka University Act, 2012 (44 of 2013).

 

ಅರ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Arka University Rules, 2019                    

34.

ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 18) ಅಧಿನಿಯಮ 2019ರ 13 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Adichunchanagiri University Act, 2012 (18 of 2013) Amended by Act 13 of 2019.

 

1.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

2.The Adichunchanagiri University Rules, 2019

35.

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 42).

The Srinivas University Act, 2013 (42 of 2013).

 

The Srinivasa University Rules, 2019

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದನಿಯಮಗಳು, 2019

36.

ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 15)

M.S.Ramaiah University of Applied Sciences Act, 2012 (15 of 2013).

 

ಎಂ.ಎಸ್‍. ರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The M.S. Ramiah University Of Applied Sciences Rules, 2019

37.

ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 22).

K.L.E. Technological University Act, 2012 ( 22 of 2013).

 

ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದನಿಯಮಗಳು, 2019

TheK.L.E. Technological UniversityRules, 2019

38.

ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 20).

Dayananda Sagara University Act, 2012 (20 of 2013).

 

ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Dayananda Sagar University Rules, 2019

39.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 12)

The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Staff of Department of Technical Education) Act, 2012 (12 of 2013)

 
40.

ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 16).

The PES University Act, 2012 (16 of 2013).

ಪಿ.ಇ.ಎಸ್‍. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The P.E.S. University Rules, 2019

41.

ವೆಲ್ಲೂರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 14)

Vellore Institute of Technology Bangalore Act, 2012 (14 of 2013)

ವೆಲ್ಲೂರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Vellure Institute Of Technology Bangalore Rules, 2019

42.

ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 47)

Garden City University Act, 2013 (47 of 2013)

 

ಗಾರ್ಡನ್‍ ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Garden City University Rules, 2019             

43.

ಮಣಿಪಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 46)

The Manipal University Bangalore Act, 2012 (46 of 2013)

 

ಮಣಿಪಾಲ್‍ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Manipal University Rules, 2019

44.

ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 23)

Sri Devaraj Urs University Act, 2012 (23 of 2013)

 

1.The Shri Devaraj1[Urs]1University Rules, 2019.

2.ಶ್ರೀದೇವರಾಜ್‌ ಅರಸ್‍ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಯಮಗಳು, 2019

45.

ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 48)

New Baldwin University Act, 2013 (48 of 2013)

 

ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡ್ ವಿನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The New Baldwin University Rules, 2019          

46.

ರೇವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 13).

The Reva University Act, 2013 (13 of 2013).

ರೇವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Reva University Rules, 2019

47.

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ (ವೇತನ, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2014 (2014ರ 7)

Private Aided Educational Institutions Employees (Regulation of pay, Pension and other Benefits) Act, 2014. (7 of 2014).

 
48.

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ) (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 2014 (2014ರ 29)

The Karnataka Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of fee) (Special Provisions) Act, 2014 (29 of 2014)

 
49.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2015 (2015ರ 22)

Kannada Language Learning Act, 2015. (22 of 2015)

 

1.ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು, 2017

2.Kannada Language Learning Rules, 2017

50.

ಜಗತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 (2018ರ 20)

Jagath University Act, 2018 (20 of 2018).

ಜಗತ್‍ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

 The Jagath University Rules, 2019

51.

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಮಾನವ ಅಭ್ಯುದಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 (2018ರ 17)

Sri Sathya Sai University For Human Excellence Act, 2018(17 of 2018).

 

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಮಾನವ ಅಭ್ಯುದಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Sri Sathya Sai University for Human Excellence University Rules, 2019

52.

ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 (2018ರ 18).

Khaja Bandanawaz University Act, 2018 (18 of 2018).

 

ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್‍ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Khaja Bandanawaz University Rules, 2019

53.

ಅಮಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 (2018ರ 16).

Amity University Act, 2018 (16 of 2018).

ಅಮಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Amity University Rules, 2019

54.

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಧಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 (2018ರ 19).

Shri Dharmasthala Manjunatheshwara University Act, 2018 (19 of 2018).

 

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Shri Dharmasthala Manjunatheshwara University Rules, 2019

55.

ಆರ್. ವಿ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2019.(2019ರ 11)

R.V. University Act, 2019 (11 of 2019).

 1. The R.V. University Rules, 2020.

 2. ಆರ್‌.ವಿ.ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಯಮಗಳು, 2020.

56.

ಎನ್ಐಇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2019 (2019ರ 12)

The NIE University Act, 2019 (12 of 2019)

 
57.

ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 (2019ರ 20) ಅಧಿನಿಯಮ 2021ರ 05ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Dr. B. R. Ambedkar School of Economics University, Bengaluru Act, 2018(20 of 2019)- Amended by Act 05 of 2021.

 
58.

ಕರ್ನಾಟಕ ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (2020ರ 06)

The Karnataka Regulation of Pay and Pension of Teachers in Higher Educational Institutions Act, 2020 (06 of 2020)

 
59.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (2020ರ 04)

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2021ರ 27 2022ರ 06 2022ರ 32

The Karnataka State Civil Services (Regulation of transfer of teachers) Act, 2020 (04 of 2020)

As Amended by Act 27 of 2021 06 of 2022 32 of 2022
 

1.ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮ, 2020

2.The Karnataka State Civil Services (Regulation of transfer of teachers) Rules, 2020

3. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021.

4.The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Principal and Lecturers) Rules, 2022.

5. The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Teachers) (Amendment) Rules, 2022.

60.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳ (ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) (ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (2020ರ 41).

The Karnataka State Civil Service (Regulation Of Transfer Of Staff Of Department Of Collegiate Education) (Repeal) Act, 2020 (41 of 2020).

 

 

61.  

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳ (ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) (ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (2020ರ 42).

The Karnataka State Civil Services (Regulation of transfer of staff of Department of Technical Education) (Repeal) Act, 2020 (42 of 2020)

 
62.

ವಿದ್ಯಾಶಿಲ್ಸ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020(2021ರ 20)

Vidyashilp University Act, 2020(20 of 2021)

 1.The Vidyashilp University Rules, 2022.
63.

Atria University Act, 2020(22 of 2021)

ಏಟ್ರಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (2021ರ ಅಧಿನಿಯಮ 22)

 1. The Atria University Rules, 2022.

2. ಏಟ್ರಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2022.

64.

Sri Jagadhguru Muruga Rajendra University Act, 2020 (21 of 2021)

ಜಗದ್ಗುರು ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (2021ರ ಅಧಿನಿಯಮ 21)

 1.Sri Jagadhguru Murugarajendra University Rules, 2022.
65.

ನ್ಯೂ ಹೊರೈಜನ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021(2021ರ 23)

The New Horizon University Act, 2019 (23 of 2021)

 
66.

St. Joseph's University Act, 2021 (24 of 2021)

ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021 (2021ರ ಅಧಿನಿಯಮ 24)

 
67.

ಚಾಣಕ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021 (2021ರ 37)

The Chanakya University Act, 2021 (37 of 2021)

 1.The Chanakya University Rules, 2022.
68.

ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್‌. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2023 (2023ರ 15)

B.M.S. University Act, 2023 (15 of 2023)

 
69.

ಟಿ.ಜಾನ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ 2022 (2023ರ 16)

The T.John University Act, 2022 (16 of 2023)

 
70.

Rajya Vokkaligara Sangha University Act, 2022 (17 of 2023)

ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2022 (2023ರ 17)

 
71.

The Sapthagiri NPS University Act, 2022 (18 of 2023)

ಸಪ್ತಗಿರಿ ಎನ್‌ ಪಿ ಎಸ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2022 (2023ರ 18)

 
72.

ಕಿಷ್ಕಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2022 (2023ರ 20)

The Kishkinda University Act, 2022 (20 of 2023)

 
73.

ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2022 (2023ರ 21)

The Acharya University Act, 2022 (21 of 2021)

 
74.

G.M. University Act, 2022 (19 of 2023)

ಜಿ.ಎಂ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2022 (2023ರ 19)

 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

10. Energy Department:

SL No. Acts Rules
1.

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ (ಬಳಕೆ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1959 (1959ರ 14) - ಅಧಿನಿಯಮ 1970ರ 10, 1979ರ 10, 1982ರ 5, 1984ರ 25, 1985ರ 15, 1990ರ 13, 1998ರ 7, 2003ರ 7 ಮತ್ತು 2004ರ 5 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Electricity (Taxation on Consumption or Sale) Act, 1959 (14 of 1959)Amended by Acts 10 of 1970, 10 of 1979, 5 of 1982, 25 of 1984, 15 of 1985, 13 of 1990, 7 of 1998, 7 of 2003, 5 of 2004, 31 of 2013 and 24 of 2018.

The Karnataka Electricity (Taxation on consumption or Sale) Rules, 2014
2.

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಉದ್ಯಮಗಳ (ಸ್ವಾಧೀನತೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1974 (1974ರ 36) ಅಧಿನಿಯಮ 1976ರ 5, 1977ರ 6, 1978ರ 23, 1981ರ 14 ಮತ್ತು 1995ರ 9 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Karnataka Electricity Supply Undertakings (Acquisition) Act, 1974 (36 of 1974) – Amended by Acts 5 of 1976, 6 of 1977, 23 of 1978, 14 of 1981 and 9 of 1995.

 
3.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ (ಬಾಕಿಗಳ ವಸೂಲಾತಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (51 of 1976), ಅಧಿನಿಯಮ 2001ರ 27ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ

The Karnataka Power Transmission Corporation(Recovery of Dues) Act, 1976(51 of 1976) Amended by Act 27 of 2001.

 
4.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಫಕ್ತಿ ಸುಧಾರಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ 1999(1999ರ 25) ಅಧಿನಿಯಮ 2001ರ 26 ಮತ್ತು 2005ರ 4 ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆ.

The Karnataka Electricity Reforms Act 1999 (25 of 1999) Amended by Acts 26 of 2001 and 4 of 2005.

 1. The Karnataka Electricity Regulatory Commission (Annual   Statement of Accounts) Rules, 2001.

2. The Karnataka Electricity Regulatory Commission (annual Statement of Accounts) (Amendment) Rules, 2003.

3.The Karnataka Electricity Reforms (Transfer of undertaking of KPTCL and its personnel of Electricity Distrubution and Retail Suplly Companies) (Amendment) Rules, 2022.

4.The Karnataka Electricity Regulatory Commission (Fuel and Power Purchase Cost Adjustment) (First Amendment) Regulations, 2023.

5.

ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಫ್ಟ್‍ಗಳ, ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕನ್ವೇಯರ್‍ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 09).

Lifts, Escalators And Passenger Conveyors Act,2012 (09 of 2013).

 The Karnataka Lifts, Escalators and Passenger Conveyors Rules, 2015

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.

Electricity (Supply) (Karnataka Amendment) Act, 1981 (Karnataka 33 of 1981) (Central Act 54 of 1948)

2.

Electricity (Supply) (Karnataka Amendment) Act, 1980 (Karnataka 46 of 1986) (Central Act 54 of 1948).

3.

Electricity (Supply) Act, 1948 (Karnataka 26 of 1998) (Central Act 54 of 1948).

4.

Electricity (Karnataka Amendment) Act, 2001 (Karnataka Act 35 of 2001) (Centrala Act 9 of 1910).

5.

Electricity (Karnataka Amendment) Act, 2003 (Karnataka Act 12 of 2006) (Centrala Act 36 of 2003).

6.

Indian Elictricity Act, 1910 (Karnataka Act 26 of 1998) (Central Act 9 of 1910).

7.

The Electricity (Karnataka Amendment) Act, 2013 (39 of 2014)

8.
The Karnataka (Licensing of Electrical Contractors, Special wiring permit and grant of certificates and permits to Electrical Supervisors and Wiremen) Rules, 2012.

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

11. Finance Department:

SL No. Acts Rules
1.

ಸಾಧಿಲ್ವಾರು ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1957 (1957ರ 11) - ಅಧಿನಿಯಮ 1958ರ 3, 1961ರ 15, 1965ರ 20, 1973ರ 1, 1976ರ 62, 1981ರ 2, 1984ರ 21, 1985ರ 31 ಮತ್ತು 2020ರ 19ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, 1957.

Contingency Fund Act, 1957, (11 of 1957) - Amended by Acts 3 of 1958, 15 of 1961, 20 of 1965, 1 of 1973, 62 of 1976, 2 of 1981, 21 of 1984, 31 of 1985 and 19 of 2020.

 The Karnataka Contingency Fund Rules, 1957.
2. The Karnataka Sales Tax Act, 1957(25 of 1957)- Amended by Acts 9 of 1958, 31 of 1958, 32 of 1958, 11 of 1961, 12 of 1961, 28 of 1961, 29 of 1961, 26 of 1962, 30 of 1962, 9 of 1964, 29 of 1964, 3 of 1966, 7 of 1966,16 of 1967, 17 of 1969, 27 of 1969, 31 of 1969, 9 of 1970, 15 of 1970 President’s Act 18 of 1971, Karnataka Acts 5 of 1972, 7 of 1972, 4 of 1973, 7 of 1973, 14 of 1974, 5 of 1975, 16 of 1975, 30 of 1975, 16 of 1976, 17 of 1976, 34 of 1976, 78 of 1976, 17 of 1977, 18 of 1978,21 of 1979, 14 of 1980, 7 of 1981, 13 of 1982, 3 of 1983, 10 of 1983,23 of 1983, 8 of 1984, 27 of 1985, 9 of 1986, 36 of 1986, 14 of 1987,30 of 1987, 15 of 1988, 8 of 1989, 16 of 1989, 8 of 1990, 15 of 1991, 4 of 1992, 5 of 1993, 11 of 1993, 13 of 1994, 18 of 1994, 6 of 1995, 1 of 1996, 5 of 1996, 15 of 1996, 7 of 1997, 18 of 1997, 3 of 1998, 20 of 1998, 4 of 1999, 18 of 1999, 5 of 2000, 9 of 2000, 21 of 2000, 25 of 2000, 5 of 2001, 5 of 2002, 7 of 2003, 13 of 2003, 30 of 2003, 2 of 2004, 3 of 2004, 26 of 2004, 11 of 2005, 5 of 2006, 5 of 2007, 6 of 2008, 5 of 2010 ,53 of 2013 and 28 of 2017.
 1. The Karnataka Sales Tax Rules,1957
3. The Karnataka Prohibition Act, 1961 (17 of 1962) – Amended by Act 10 of 1967.  
4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬ್ಕಾರಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1965 (1966ರ 21) 1970ರ 1, 1971ರ 1, 1976ರ 61, 1982ರ 32, 1987ರ 28, 1987ರ 36, 1994ರ 1, 1994ರ 2, 1995ರ 2, 1997ರ 7, 1998ರ 21, 1999ರ 12, 2000ರ 21, 2001ರ 15, 2003ರ 38, 2004ರ 27, 2005ರ 14, 2007ರ 27, 2010ರ 19, 2013ರ 26, 2014ರ 11ಮತ್ತು 2017ರ 1ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Karnataka Excise Act, 1965 (21 of 1966)- Amended by Acts 1 of 1970, 1 of 1971, 61 of 1976, 32 of 1982 28 of 1987, 36 of 1987, 1 of 1994, 2 of 1995. 7 of 1997,21 of 1998, 12 of 1999, 21 of 2000, 15 of 2001, 38 of 2003, 27 of 2004, 14 of 2005, 27 of 2007, 19 of 2010, 26 of 2013, 11 of 2014 and 01 of 2017.

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ನೀರಾ) ನಿಯಮಗಳು, 2017

2. The Karnataka Excise (Neera) Rules, 2017.

3.The Karnataka Excise (Excise Duties and Fees) (Amendment) Rules, 2020.

4. The Karnataka Excise (Brewery) (Amendment) Rules, 2022.

5. The Karnataka Excise (Posession Transport, Import and Export of Intoxicants) (Amendment) Rules, 2022.

6.The Karnataka Excise (Bottling of liquor) (Amendment) Rules, 2022.

7. The Karnataka Excise (Regulation of Yield Production and Wastage of Spirit, Beer, Wine or Liquors (Amendment) Rules, 2022.

8. The Karnataka Excise (Sale of Indian and Foreign Liquors) (Amendment) Rules, 2022.

9. The Karnataka Excise (Excise Duties and Fees) (Amendment) Rules, 2022.

10. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಸನ್ನದುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳು) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022.

11. The Karnataka Excise (General Conditions of Licenses) (Amendment) Rules, 2022.

12. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ದೇಶಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮಧ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022.

13. The Karnataka Excise (Lease of the Right of Retail Vend of Bear) (Amendment) Rules, 2022

14.ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್‌ ಆಪ್‌ ಲಿಕ್ಕರ್‌) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022.

15. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಬ್ರೀವರಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022.

16. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022.

17. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಾಧೀನತೆ, ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022.

18.ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ದೇಶಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022.

19.ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಮದ್ಯಸಾರ, ಬಿಯರ್‌, ವೈನ್‌ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಗಳ ಇಳುವರಿ, ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪವ್ಯಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022.

20.ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಬಿಯರ್‌ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಹಕ್ಕಿನ ಗುತ್ತಿಗೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022.

21. The Karnataka Excise (Excise Duties and Fees) (Amendment) Rules, 2023.

5.

ಕರ್ನಾಟಕ ತೆರಿಗೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಸೂಲಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1974 (1974ರ 2).

Provisional Collection of Taxes Act, 1974 (2 of 1974).

 
6.

Tax on Professions, Trades, Callings and Employment’s Act, 1976 (35 of 1976) –Amended by Acts 8 of 1981, 13 of 1982, 26 of 1982, 1 of 1985, 29 of 1985, 13 of 1986, 13 of 1987, 15 of 1989, 5 of 1990, 13 of 1991, 5 of 1992, 5 of 1993, 11 of 1993, 18 of 1994, 6 of 1995, 5 of 1996, 7 of 1997, 3 of 1998, 4 of 1999, 22 of 2000, 5 of 2001, 7 of 2003, 13 of 2003, 26 of 2004, 11 of 2005, 5 of 2006, 5 of 2007, 6 of 2008, 7 of 2009, 5 of 2010, 15 of 2011, 18 of 2012, 27 of 2013, 53 of 2013, 14 of 2015, 05 of 2016 and 06 of 2018.

Amendment Acts 14 of 2023    

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿಗಳ, ಕಸಬುಗಳ ಅಜೀವಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲಣ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ,1976 (1976ರ 35)

 
7.

ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ (ಕಾಲಪರಿಮಿತಿ ಅನ್ವಯಿಸದಿರುವಿಕೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1981 (1982ರ 10).

The Karnataka Economic Offences (Inapplicability of Limitation), Act,1981 (10 of 1982).

 
8.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 (1999ರ 11) ಅಧಿನಿಯಮ 2002 ರ 15 ರಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ.

Ceiling on Government Guarantees Act, 1999 ( 11 of 1999) Amended by Act 15 of 2002.

 
9.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 (2000ರ 29) ಅಧಿನಿಯಮ 2001ರ 21, 2003ರ 4, 2007ರ 13, 2015ರ 20, 2017ರ 31, 2019ರ 06, 2020ರ 12 ಮತ್ತು 2021ರ 19 ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು  23 of 2023

Transparency in Public Procurements Act, 1999 (29 of 2000) Amended by Act 21 of 2001, 4 of 2003, 13 of 2007, 20 of 2015, 31 of 2017, 06 of 2019, 12 of 2020 and 19 of 2021.

As Amended by Act 23 of 2023

1.The Karnataka Transparency in Public Procurements Rules, 2000

2.The Karanataka Transparency in public procurment (Amendment) Rules, 2015.

3. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2017.

4. The Karnataka Transparency in Public Procruement (Amendment) Rules, 2022.

5. The Karnataka Transparency in Public Procurements (Amendment) Rules,2023.

10.

ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002 (16ರ 2002)- ಅಧಿನಿಯಮ 2009ರ 6, 2009ರ 14, 2011ರ 13, 2014ರ 17, 2020ರ21 ಮತ್ತು 2021ರ 15ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2022ರ 17

Fiscal Responsibility Act, 2002 (16 of 2002)-Amended by Act 6 of 2009, 14 of 2009, 13 of 2011, 17 of 2014 , 21 of 2020 and 15 of 2021.

As Amended by Act 17 of 2022    
The Karnataka Fiscal Responsibility Rules, 2003
11.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2003 (2003ರ 41).

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2021ರ 41  

Local Fund Authorities Fiscal Responsibility Act, 2003 (41 of 2003).

As Amended by Act 41 of 2021 (E)
 1. The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (Fiscal Responsibility and Budget Management) Rules, 2021
12.

ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2004 (2005ರ 30)ಅಧಿನಿಯಮ 2021ರ 06 ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ 2022ರ 24    

Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments Act, 2004 (30 of 2005)-Amended by Act 06 of 2021.

Amended by Act 24 of 2022  

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿಯಮಗಳು,2006

The Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments Rules, 2006

13.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ (ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1979 (1980ರ 16) ಅಧಿನಿಯಮ 1981ರ 48 ಮತ್ತು 1985ರ 37.

Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1979 (16 of 1980) - Amended by Acts 48 of 1981 and 37 of 1985.

 
14.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.(2017ರ 27) ಅಧಿನಿಯಮ 2019ರ 3, 2019ರ 23 ಮತ್ತು 2020ರ 20ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2021ರ 39  

The Karnataka Goods and Services Tax Act, 2017 (27 of 2017) Amended by Act 03 of 2019 , 23 of 2019 and 20 of 2020.

As Amended by Act 39 of 2021 36 of 2022 32 of 2023

 1.The Karnataka Goods and Services Tax Rules, 2017

2.The Karnataka Goods and Service Tax 2017 (K)

3. The Karnataka Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2021.

4.The Karnataka Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2021.

5.The Karnataka Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2021.

6.The Karnataka Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2021.

7.The Karnataka Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2021.

8. The Karnataka Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2021.

9.The Karnataka Goods and Services Tax (EightAmendment) Rules, 2021.

10.The Karnataka Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2021.

11. The Karnataka Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2022.

12. The Karnataka Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2021.

13. The Karnataka Goods and Services Tax ( Amendment) Rules, 2022.

14. The Karnataka Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2022.

15. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022.

16. The Karnataka Goods and Services Tax (Forth Amendment) Rules, 2022.

17. The Karnataka Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2022.

18. The Karnataka Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2023.

19. The Karnataka Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2023.

15.

ತೆರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರಚೋದನಾ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 1981 (1981ರ 52).

Prevention of Incitement of Refuse or to defer payment of Tax Act, 1981 (52 of 1981).

 
16.

ಸೇಂದಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1981 (1984ರ 31).

Toddy Workers’ Welfare Fund Act, 1981 (31 of 1984).

 
17.

ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಸ್‌ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1952 (1952ರ 08) ಅಧಿನಿಯಮ 2011ರ 15 ಮತ್ತು 2020ರ 23ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ

The Karnataka Race Courses Licensing Act, 1952 (8 of 1952) Amended by 07 of 1974,15 of 2011and 23 of 2020

 
  Under Article 309 of the Constitution of India 

1.The Karnataka Civil Services  Rules, 1957.

(Page No.1-122),  (123 – 232),    (233 – 472),   (475 – 603),     (604 – 660).

2. The Karnataka Civil Services Rules, 2017.

   Under Clause (2) of Article 283 of the Constitution of India 

The Karnataka Financial Code, 1958 [Volume-I] (page no.1-265)

(page no. 266 – 482),   (page no. 483 – 563).

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.

Betting Tax (Amendment) Act, 1958 (Karnataka Act 11 of 1958) (Mysore Act IX of 1932).

2.

Betting Tax and Race Courses Licensing (Karnataka Amendment) Act, 1974 (Karnataka Act 7 of 1974) (Mysore Act IX of 1932)..

3.

Betting Tax (Karnataka Amendment) Act, 1980 (Karnataka Act 22 of 1980) (Mysore Act IX of 1932).

4.

Betting Tax (Karnataka Amendment) Act, 1981 (Karnataka Act 20 of 1981) (Mysore Act 9 of 1932).

5.

Betting Tax (Amendment) Act, 1989 (Karnataka Act 21 of 1989) (Mysore Act IX of 1932).

6.

Betting Tax Act, 1932 (Karnataka Act 18 of 1994) (Mysore Act IX of 1932).

7.

Betting Tax Act, 1932 (Karnataka Act 6 of 1995) (Mysore Act IX of 1932).

8.

Betting Tax Act, 1932 (Karnataka Act 7 of 1997) (Mysore Act IX of 1932).

9.

Betting Tax Act, 1932 (Karnataka Act 3 of 1998) (Mysore Act IX of 1932).

10.

Betting Tax Act, 1932 (Karnataka Act 5 of 2000) (Mysore Act IX of 1932).

11.

Betting Tax Act, 1932 (Karnataka Act 26 of 2004) (Mysore Act IX of 1932).

12.

Betting Tax Act, 1932 (Karnataka Act 11 of 2005) (Mysore Act IX of 1932).

13.

Betting Tax Act, 1932 (Karnataka Act 5 of 2006) (Mysore Act IX of 1932).

14.

Betting Tax Act, 1932 (Karnataka Act 6 of 2008) (Mysore Act IX of 1932).

15.

Betting Tax Act, 1932 (Karnataka Act 7 of 2009) (Mysore Act IX of 1932).

16.

Betting Tax Act, 1932 (Karnataka Act 15 of 2011) (Mysore Act IX of 1932)

17.

Betting Tax Act, 1932 (Karnataka Act 15 of 2011) (Mysore Act IX of 1932)(Mysore Act VIII of 1952)

18.

Betting Tax Act, 1932 (Karnataka Act 15 of 2011) (Mysore Act IX of 1932).

19.

Mysore Race Courses Licensing Act, 1952 (Karnataka Act 15 of 2011)(Mysore Act VIII of 1952).

20.

Taxation Laws (Amendment) Act, 1994 (Karnataka Act 18 of 1994) (Mysore Act IX of 1932).

 

12. Food & Civil Supplies & Consumer Affairs Department:

SL No. Acts Rules

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

13. Forest, Environment & Ecology Department:

SL No. Acts Rules
1.

Forest Act, 1963 (5 of 1964)- Amended by Acts 23 of 1974, 15 of 1976, 50 of 1976, 15 of 1978, 14 of 1980, 1 of 1981, 7 of 1983, 11 of 1984, 10 of 1989, 26 of 1989.12 of 1998, 20 of 2000, 20 of 2001, 24 of 2009, 41 of 2015 and 23 of 2016.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963 (1964ರ 5) ಅಧಿನಿಯಮ, 1974 ರ 23, 1976ರ 15, 1976ರ 50, 1978ರ 15, 1980ರ 14, 1981 ರ 1, 1983ರ 7, 1984ರ 11, 1989ರ 10, 1989 ರ 26, 1998 ರ 12, 2000ರ 20, 2001 ರ 20, 2009 ರ 24, 2015 ರ 41 ಮತ್ತು 2016 ರ 23ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

1. Karnataka Forest Rules, 1969.

2.The Karnataka Forest (Amendment) Rules, 2022.

2.

ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ (ಒಪ್ಪಂದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1987 (1989 ರ 26).

Forest Produce by Government (Revision of Agreements) Act, 1987(26 of 1989).

 
3.

ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1976ರ 76) ಅಧಿನಿಯಮ 1977ರ 21, 1979ರ 14, 1987ರ 39, 1998ರ 12 ಮತ್ತು 2000ರ 20 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, 1977.

Preservation of Trees Act, 1976 (76 of 1976)- Amended by Acts 21 of 1977, 14 of 1979, 39 of 1987, 12 of 1998, 20 of 2000, 08 of 2015 and 06 of 2017.

1. The Karnataka Preservation of Trees Rules, 1977.
4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರೋವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2014 (2015ರ 10)

Lake Conservation and Development Authority Act, 2014. (10 of 2015)

 
5.

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2016 (2017ರ 09).

Civil Services (Regulation of Transfers and Posting of Forest Officers and other Officials) Act, 2016 (09 of 2017).

 1. The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfers of Forest               Officers and Other Officials) Rules, 2019.

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

14. Health & Family Welfare Department:

SL No. Acts Rules
1.

ಶರೀರ ರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1957 (1957ರ 23)- ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ 15 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Anatomy Act, 1957 (23 of 1957) Amended by Act 15 of 1999.

 
2. The Karnataka Medical Registration Act, 1961 (34 of 1961) Amended by Act, 43 of 2003 and 19 of 2017.  
3.

ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೃತ್ತಿಗಾರರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 (1961ರ 35) 1969ರ 9, 1972ರ 14, 1976ರ 8, 1979ರ 34 ಮತ್ತು 1992ರ 13 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Karnataka Homeopathic Practitioners Act, 1961 (35 of 1961) Amended by Acts 9 of 1969, 14 of 1972, 8 of 1976, 34 of 1979, 13 of 1992 and 33 of 2012.

 

1.The Karnataka Homoeopathic Practitioners Registration Rules, 1964.

2.The Karnataka Board of Homoeopathic Medicine and Court of Examiners (Election) Rules 1964

4.

ದಾದಿಯರು, ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದರ್ಶಕರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 (1962ರ 4)-1981ರ ಅಧಿನಿಯಮ 27ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Nurses, Midwives and Health Visitors Act, 1961 (4 of 1962)- Amended by Act 27 of 1981.

 

1.The Karantaka Nurses, Midwives and Health Visitors Rules, 1964

2.ಕರ್ನಾಟಕ ದಾದಿಯರು, ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದರ್ಶಕರ ನಿಯಮಗಳು, 1964

3.The Karnataka State Nursing Council Bye-Laws.

4.ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪ-ವಿಧಿಗಳು.

5.

ಆಯುರ್ವೇದ, ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಿದ್ಧ, ಯುನಾನಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ನಿರತರ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ನಿರತರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 (1962ರ 9) ಅಧಿನಿಯಮ 1966ರ 9, 1966ರ 32, 1968ರ 3, 1969ರ 8, 1972ರ 13, 1977ರ 7, 1981ರ 46, 1991ರ 38 ಮತ್ತು 1992ರ 11 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Ayurvedic Naturopathy, Siddha, Unani and Yoga Practitioners’ Registration and Medical Practitioners’ Miscellaneous Provisions Act,1961 (9 of 1962) Amended by Act 9 of 1966, 32 of 1966, 3 of 1968, 8 of 1969, 13 of 1972, 7 of 1977, 46 of 1981, 38 of 1991, 11 of 1992, 16 of 2007 and 03 of 2017.

1.The Karnataka Ayurvedic and Unani Practitioners’ Registration and Medical Practitioners’ Miscellaneous Provisions Rules, 1964.
6.

ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1962 (1962ರ 28) ಅಧಿನಿಯಮ, 1968ರ 19 ಮತ್ತು 1976ರ 33 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Karnataka Health Cess Act, 1962 (28 of 1962)- Amended by Acts 19 of 1968, 33 of 1976.

 
7.

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1994 (1994 ರ 44) 1998ರ 11, 2007ರ 20 ಮತ್ತು 2014ರ 1ನೇ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ.

Rajiv Gandhi University of Health Sciences Act, 1994 (44 of 1994), Amended by Acts 11 of 1998, 20 of 2007 and 1 of 2014.

 
8.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದವರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2001 (2003ರ 2).

Prohibition of Smoking and Protection of Health of Non-Smokers Act, 2001 (2 of 2003).

 1.The Karnataka Prohibition of smoking and Protection of Health of Non-smokers Rules, 2003.
9.

ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2007 (2007ರ 21) ಅಧಿನಿಯಮ 2010ರ 33, 2012ರ 37 , 2018ರ 01 ಮತ್ತು 2020ರ 33 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2023ರ 08  

Private Medical Establishments Act, 2007(21 of 2007)-Amended by Act 33 of 2010, 37 of 2012, 01 of 2018 and 33 of 2020.

Amendmend Act 08 of 2023    
 
 1. The Karnataka Private Medical Establishments Rules, 2009.
2. The Karnataka Private Medical Establishments (Amendment) Rules, 2018.
10.

ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯೋಪಚಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯೋಪಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2009(2009ರ 1).

The Karnataka Prohibition Of Violence Against Medicare Service Personnel And Damage To Property In Medicare Service Institutions Act ,2009 (1 of 2009)

 
11.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 (2011ರ 2) ಅಧಿನಿಯಮ 2017ರ 34 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ

The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Medical Officers and Other Staff) Act, 2011 (2 of 2011) Amended by Act 34 of 2017.

1.  The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Medical                   Officers  and Other Staff) Rules, 2011.
2.  The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Medical Officers       and other Staff) (Amendment) Rules, 2012.
12.

ಅಂತರ್-ವಿಷಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 35) 2018ರ 13ನೇ ಅಧಿನಿಯಮದಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The University of Trans-Disciplinary Health Sciences and Technology Act, 2013 (35 of 2013).Amended by Act 13 of 2018.

 
13.

ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 10)

Nursing and Paramedical Sciences Education (Regulation) Authority Act, 2012 (10 of 2013)

 1. The Karnataka Nursing and Paramedical Sciences Education (Regulation) Authority Rules, 2016.

2.ಕರ್ನಾಟಕ ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಯಮಗಳು, 2016.

14.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವಾ ತರಬೇತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2015ರ 26) ಅಧಿನಿಯಮ 2017ರ 35 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Karnataka Compulsory Service Training by Candidates completed Medical Courses Act, 2012. (26 of 2015) Amended by Act 35 of 2017.

 The Karnataka Compulsory Service Training by Candidates Completed Medical Courses (Counseling, Allotment  and Certification) Rules, 2015.
15.

ಜೀವರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿನಿರತರ (ತುರ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2016 (2018ರ 26) ಅಧಿನಿಯಮ 2019ರ 05ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Good Samaritan And Medical Professional (Protection And Regulation During Emergency Situations) Act, 2016 (26 of 2018) Amended by Act 05 of 2019.

 
16.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಅಧಿನಿಮ, 2020 (2020ರ 26)- 2021ರ 02ರ  ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Karnataka Epidemic Diseases Act, 2020(26 of 2020)- Amended by Act 02 of 2021.

 
17.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಯುಷ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021 (2022ರ 08)

The Karnataka State Ayush University Act, 2021 (08 of 2022)

 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.

Leprosy Laws (Repeal) Act, 1988 (Karnataka Act 25 of 1989) (Central Act 3 of 1898).

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

15. Home Department:

SL No. Acts Rules
1.

ರೂಢಿಗತ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 (1961ರ 24) ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, 1969.

The Karnataka Habitual Offenders Act, 1961 (24 of 1961).

 
2.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1962 (1962ರ 35) ಅಧಿನಿಯಮ 1977ರ 11 ಮತ್ತು 2003ರ 19 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ

Home Guards Act, 1962 (35 of 1962) Amended by Act, 11 of 1977, 19 of 2003, 20 of 2011 and 30 of 2014.

 1.The Karnataka Home Guards Rules, 1963.
3.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸು ಅಧಿನಿಯಮ, 1963, (1964ರ 4) ಅಧಿನಿಯಮ 1957ರ 13, 1974ರ 7, 1975ರ 18, 1981ರ 41, 1990ರ 14, 1998ರ 6, 2003ರ 2, 2011ರ 26, 2012ರ 30, 2013ರ 49 ಮತ್ತು 2016ರ 22ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 28 of 2021

Police Act, 1963 (4 of 1964)- Amended by Acts 13 of 1965, 7 of 1974, 18 of 1975, 41 of 1981, 14 of 1990, 6 of 1998, 2 of 2003, 26 of 2011, 30 of 2012, 49 of 2013 and 22 of 2016.

As Amended by Act 

28 of 2021

 

 1. The Karnataka State Police (Disciplinary proceedings) (Amendment)Rules, 2015.

 2. The Karnataka State Police Department (Transfer) (Special) Rules, 2022.

 

4.

Borstal Schools Act, 1963 (24 of 1964).

ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಸ್ಟಲ್‌ ಶಾಲೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963 (1963ರ 24)

 1.The Mysore Borstal School Rules, 1969

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಸ್ಟಲ್‌ ಶಾಲೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು, 1969

5.

Prisoners Act, 1963 (25 of 1964).

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂಧಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963 (1964ರ 25).

 
6.

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದೀಖಾನೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963 (1963ರ 33) ಅಧಿನಿಯಮ 1965ರ 13 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2022ರ 21  

Prisons Act, 1963 (33 of 1963) – Amended by Act 13 of 1965.

As Amended by Act 21 of 2022

1.The Karnataka Prison Rules, 1974.

2.The Karnataka Prison (Amendment) Rules, 2020

3. The Karnataka Prison (Amendment)Rules, 2000.

4. The Karnataka Prison (Second Amendment)Rules, 2022.

 

7.

Cinemas (Regulation) Act, 1964 (23 of 1964)- Amended by Act 36 of 1976, 13 of 1998 and 22 of 2000.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 (1964ರ 23)

 

1.The Karnataka Cinemas (Regulation)  Rules, 2014.

2.ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2014

3. The Karnataka Cinemas (Regulation)  (Amendment) Rules, 2019

4.The Karnataka Cinemas (Regulations) (1st Amendment) Rules, 2022.

5.The Karnataka Cinemas (Regulation) (2nd Amendment) Rules, 2022.

8. Village Defence Parties (Repeal) Act, 2004 (16 of 2004).  
9.

ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 (1964ರ 39) ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, 1965.

Dramatic Performances Act, 1964 (39 of 1964).

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಯಮಗಳು, 1965
10.

Fire Force Act, 1964 (42 of 1964), Amended by Act 40 of 1994.

As Amended by Act 24 of 2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 (1964ರ 42)

 

1.The Karnataka Fire Force Rules, 1971.

2. The Karnataka Fire Force Regulations, 1971.

11.

Prevention of Destruction and Loss of Property Act, 1981 (47 of 1981).

ಸ್ವತ್ತಿನ ನಾಶ ಹಾಗೂ ನಷ್ಟ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 1981 (1981ರ 47)

 
12.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳ, ಜೂಜುಕೋರರ, ಗೂಂಡಾಗಳ, ಅನೈತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಮತ್ತು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವವರ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ (ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ) ಕಳ್ಳಮುದ್ರಕರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 1985 (1985ರ 12) – ಅಧಿನಿಯಮ 1987ರ 22, 2001ರ 16 ಮತ್ತು 2013ರ 61 ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Prevention of Dangerous Activities of Bootleggers, Drug-offenders, Gamblers, Goondas, Immoral Traffic Offenders and Slum- Grabbers Act, 1985 (12 of 1985), Amended by Act 22 of 1987, 16 of 2001 and 61 of 2013.

 
13.

ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿನಿಯಮ 2000 (2002ರ 1).

Control of Organized Crimes Act, 2000 (1 of 2002).

 
14.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷೆಯ (ಕ್ರಮಗಳ) ಜಾರಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017 (2017ರ 44).

Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2017.(44 of 2017).

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ (ಕ್ರಮಗಳ) ಜಾರಿ ನಿಯಮಗಳು, 2018

2. The Karnataka Public Safety (Measures) Enforcement Rules, 2018.

 

15.

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದೀಖಾನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021 (2021ರ 34)

The Karnataka Prison Development Board Act, 2021 (34 of 2021)

 1. The Karnataka Prison Development Board Rules, 2022.
16.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2022 (2022ರ 25)

The Karnataka Protection of Right to Freedom of Religion Act, 2022. (25 of 2022)

 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.

Code of Criminal Procedure (Karnataka Amendment) Act, 1965 (Karnataka Act 13 of 1965) (Central Act 5 of 1898).

2.

Criminal Law Amendment Act, 1932 (Karnataka Act 29 of 1975) (Central Act 23 of 1932).

3.

Code of Criminal Procedure (Karnataka Amendment) Act, 1982 (Karnataka Act 20 of 1982) (Central Act 2 of 1974).

4.

Code of Criminal Procedure (Karnataka Amendment) Act, 1983 (Karnataka Act 35 of 1984) (Central Act 2 of 1974).

5.

Code of Criminal Procedure (Karnataka Amendment) Act, 1985 (Karnataka Act 19 of 1985) (Central Act 2 of 1974).

6.

Code of Criminal Procedure (Karnataka Amendment) Act, 1987 (Karnataka Act 27 of 1987) (Central Act 2 of 1974).

7.

Code of Criminal Procedure (Karnataka Amendment) Act, 1993 (Karnataka Act 22 of 1994) (Central Act 2 of 1974).

8.

Code of Civil Procedure (Karnataka Amendment) Act, 1995 (Karnataka Act 36 of 1998) (Central Act 5 of 1908).

9.

Indian Penal code (Karnataka Amendment) Act, 1972 (Karnataka Act 8 of 1972) (Centrala Act XLV of 1860).

10.

Identification of Prisoners Act, 1920 (Karnataka Act 29 of 1975) (Central Act 33 of 1920).

11.

Identification of Prisoners (Karnataka Amendment) Act, 1981 (Karnataka Act 1 of 1982) (Central Act 33 of 1920).

12.

Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Attrocities) (Karnataka Amendment) Act, 1989 (Karnataka Act 35 of 2003) (Central Act 33 of 1989)..

13.

Code of Criminal Procedure (Karnataka Amendment) Act, 2021 (Karnataka Act 22 of 2022) (Central Act 2 of 1974).

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

16. Horticulture Department:

SL No. Acts Rules
1.

ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1975 (1975ರ 23) ಅಧಿನಿಯಮ 1976ರ 24 ಮತ್ತು 1982ರ 30 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Government Parks (Preservation) Act, 1975 (23 of 1975)- Amended by Acts 24 of 1976, 30 of 1982, 42 of 2003, 21 of 2010, 21 of 2011 and 58 of 2013.

 
2.

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2009 (2010ರ 11) ಅಧಿನಿಯಮ 2012ರ 38 , 2015ರ 24ರಮತ್ತು2021ರ 10ರಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The University of Horticultural Sciences Act, 2009.(11 of 2010) Amended by Acts 38 of 2012, 24 of 2015 and 10 of 2021.

 
3.

ಎಣ್ಣೆ ತಾಳೆ (ಸಾಗುವಳಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 56).

Oil Palm (Regulation of Cultivation, Production and Processing) Act, 2013(56 of 2013).

 The Karnataka Oil Palm (regulation of cultivation, production and processing) Rules, 2017.
4.

ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು, ಬಿತ್ತನೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲು (ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವಿನಿಯಮನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1959 (1960ರ 5).

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2022ರ 34  

The Karnataka Silkworm Seed, Cocoon and Silkworm (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act 1959, (5 of 1960)-Amended by Acts 29 of 1969, 33 of 1979, 12 of 1980, 6 of 1981, 20 of 1984, 30 of 1994, 12 of 1997 and 22 of 2000.

As Amended by Act

34 of 2022

 
 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

17. Housing Department:

SL No. Acts Rules
1.

Slum Areas (Development) Act,1973 (33 of 1974) Amendedby Acts 19 of 1981, 34 of 1984, 26 of 1986, 7 of 1988, 21 of 2002, And 2 of 2014.

 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಅಧಿನಿಯಮ, 1973 (1974ರ 33) ಅಧಿನಿಯಮ 1978ರ 21, 1981ರ 19, 1984ರ 34, 1986ರ 26, 1988ರ 7, 2002ರ 21 ಮತ್ತು 2014ರ 2 ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

 
2.

ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1962 (1963ರ 10)- ಅಧಿನಿಯಮ 1974ರ 10, 1988ರ 8 ಮತ್ತು 1999ರ 13 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು, 1964.

The Karnataka Housing Board Act, 1962 (10 of 1963)- Amended by Acts 10 of 1974, 8 of 1988, 13 of 1999 and 24 of 2016.

1. The Karnataka Housing Board Rules, 1964

2. The Karnataka Housing Board (Borrowing Sums By Issue Of         Debenture) Rules, 1967

3.  The Karnataka Housing Board Regulations 1983

4.  The Karnataka Housing Board (Work-Charged Establishment           Employees) (Absorption In The Housing Board Services) Rules,          1985

5. The Karnataka Housing Board (Work Charged Establishment               Employees) (Absorption In The Housing Board Services) Rules,          1999

 6. The Karnataka Housing Board Departmental Examination Rules

7.ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಲಿ (ಡಿಬೆಂಚರ್‌ ಹೊರಡಿಸುವ  ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು) ನಿಯಮಗಳು, 1967

8.ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಲಿ (ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೌಕರರ) (ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಲಿಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನಗೊಳಿಸುವಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1985

9.ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಲಿ ನಿಯಮಗಳು, 1964

10. The Karnataka Housing Board (Allotment) (Amendment) Regulations, 2022.

3.

The Karnataka Ownership Flats (Regulation of the Promotion of Construction, Sale, Management and Transfer) Act, 1972. (16 of 1973).

ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲಾಟುಗಳ ಒಡೆತನ (ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಾರಾಟ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಂವರ್ಧನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅದಿನಿಯಮ, 1972 (1973ರ 16).

 
4.

Apartment Ownership Act, 1972 (17 of 1973).

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಒಡೆತನ ಅಧಿನಿಯಮ, 1972(1973ರ 17).

 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

 

18. Infromation Technology, Bio Technology & Science & Technology Department:

SL No. Acts Rules
01.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010 (2010ರ 37).

Information Technology Investment Regions Act, 2010(37 of 2010).

 
02.

ಪಿಲಿಕುಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, (2018ರ 09)

Pilikula Development Authority ACT, (09 of 2018).

1.The Pilikula Development Authority Rules - 2019.

2.ಪಿಲಿಕುಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಯಮಗಳು, 2019.

03.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವಿನ್ಯತಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (07 of 2020)

The Karnataka Innovation Authority Act, 2020 (07 of 2020)

 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

 

19. Infrastructure Development Department:

SL No. Acts Rules

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

20. Kannada, Culture & Information Department:

SL No. Acts Rules
1.

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1994 (1994ರ 28). 1997ರ 26ನೇ ಅಧಿನಿಯಮದಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ.

Kannada Development Authority Act, 1994 (28 of 1994), Amended by Act 26 of 1997.

 1.ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಯಮಗಳು, 1966.
2.

ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1994 (1994ರ 37) ಅಧಿನಿಯಮ 1997 ರ 2ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Kudala Sangama Development Authority Act, 1994 (37 of 1994), Amended by Act 21 of 1997.

 
3.

ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ (ವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1976ರ 20).

Mythic Society (Dissolution and Management) Act, 1976. (20 of 1976).

 
4.

ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010(2010ರ 12)

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2023ರ 04  

Border Area Development Authority Act, 2010.(12 of 2010)

Amendmend Act 04 of 2023    
 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಯಮಗಳು, 2011
5.

ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010 (2011ರ 9).

State Public Records Act, 2010 (9 of 2011).

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು, 2013
6.

ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2016 (2016ರ 14) 2018ರ 07ನೇ ಅಧಿನಿಯಮದಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ.

Krantiveera Sangolli Rayanna Kshetra Development Authority Act, 2016. (14 of 2016) Amended by Act 07 of 2018.

 
7.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2022 (13 of 2023).

The Karnataka Language Comprehensive Development Act, 2022 (13 of 2023).

 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.

Destruction of Records (Karnataka Extension and Amendment) Act, 1962 (Karnataka 3 of 1963) (Central Act V of 1917).

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

21. Labour Department:

SL No. Acts Rules
1.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 (1962ರ 08) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1966ರ 36, 1969ರ 04, 1982ರ 33,1986ರ 17, 1997ರ 25, 2001ರ 11, 2002ರ 14, 2005ರ 28, 2007ರ 12, 2020ರ 40 ಮತ್ತು 2021ರ 08ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ

Shops and Commercial Establishments Act, 1961 (8 of 1962)- Amended by Acts 36 of 1966, 4 of 1969, 33 of 1982, 17 of 1986, 25 of 1997, 11 of 2001, 14 of 2002, 28 of 2005, 12 of 2007, 40 of 2020 and 08 of 2021 .

 
2.

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ರಜಾ ದಿನಗಳ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1963 (1963ರ 24). ಅಧಿನಿಯಮ 1975ರ 1, 1985ರ 7, 1986ರ 16 ಮತ್ತು 1997ರ 28 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Industrial Establishments (National and Festival Holidays) Act, 1963 (24 of 1963)-Amended by Acts 1 of 1975, 7of 1985, 16 of 1986 and 28 of 1997.

 1. The Karnataka Industrial Establishments (National and Festival Holidays) Rules, 1964.

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ರಜಾ ದಿನಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 1964

3.

Labour Welfare Fund Act, 1965, (15 of 1965)- Amended by Act 73 of 1976, 10 of 1994, 7 of 2011 and 21 of 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1965 (1965ರ 15)

 1. The karnataka Labour Welfare Fund Rules, 1968.

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 1968

4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಭತ್ಯ ಸಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1988 (1992ರ 18).

Payment of subsistence Allowance Act,1988 (18 of 1992).

1. The Karnataka payment of Subsistence Allowance Rules 2004

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.

Factories (Karnataka Amendment) Act, 2002 (Karnataka Act 1 of 2003) (Central Act LXIII of 1948).

2.

Industrial Disputes (Amendment and Repealing) Act, 1959 (Karnataka Act 1 of 1960) (Central Act XIV of 1947)

3.

Industrial Disputes (Karnataka Amendment) Act, 1962 (Karnataka Act 6 of 1963) (Central Act 14 of 1947).

4.

Industrial Disputes (Karnataka Amendment) Act, 1963 (Karnataka Act 35 of 1963) (Central Act 14 of 1947).

5.

Industrial Employment (Standing Orders) (Karnataka Amendment) Act, 1975 (Karnataka Act 37 of 1975) (Central Act 20 of 1946).

6.

Industrial Disputes (Karnataka Amendment) Act, 1987 (Karnataka Act 5 of 1988) (Central Act 14 of 1947).

7.

Labour Welfare Fund Act, 1965 (Karnataka Act 15 of 1965) (Central Act 4 of 1936).

8.

Payment of Wages (Karnataka Amendment) Act, 1976 (Karnataka Act 2 of 1977) Central Act 4 of 1936).

9.

Payment of Wages (Karnataka Amendment) Act, 1981 (Karnataka Act 2 of 1982) (Central Act 4 of 1936).

10.

Indusrial Employment (Standing Orders) Act, 2005 (Karnataka Act No 12 of 2014).

11.

The Minimum Wages (Karnataka Amendment) Act, 2017 (Karnataka Act No.40 of 2017) (Central Act XI of 1948).

12
The Factories (Karnataka Amendment) Act, 2023 (Karnataka Act 33 of 2023) (Central Act LXIII of 1948).

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

22. Department of Law, Justice and Human Rights:

SL No. Acts Rules
1.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಂಡಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1899 (1899ರ 3) ಅಧಿನಿಯಮ - 1949ರ VII, 1950ರ X 1953ರ XII, ಮೈಸೂರು ಕಾನೂನುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಆದೇಶ, 1956, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಆದೇಶ, 1973, 1985ರ 9 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

General Clauses Act, 1899 (Karnataka Act III of 1899)- Amended by Acts VII of 1949, X of 1950, XII of 1953, Mysore Adaptation Laws Order, 1956,Karnataka Adaptation of Laws Order, 1973, Act 9 of 1985 and 13 of 2003.

 
2.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳ (ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಅರ್ಥಾನ್ವಯ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1957 (1957ರ 12).

The Existing Laws (Construction of References to Values) Act, 1957 (12 of 1957).

 
3.

Court Fees and Suits Valuation Act, 1958 (16 of 1958)- Amended by Acts 24 of 1958, 10 of 1964, 27 of 1966, 11of 1969, 3 of 1973, 12 of 1973, 80 of 1976, 21 of 1979, 13 of 1981, 13 of 1982, 16 of 1984, 2 of 1985, 5 of 1989, 2 of 1993, 7 of 1996, 15 of 1998, 12 of 2000, 10 of 2003 ,09 of 2015 and 37 of 2020.

ಕರ್ನಾಟಕನ್ಯಾಯಾಲಯ ಫೀಜುಗಳು ಮತ್ತು ದಾವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ನಿಗದಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1958 (1958ರ 16)1958ರ 24, 1964ರ 10, 1966ರ 27, 1969ರ 11, 1973ರ 3 ಮತ್ತು 12, 1976ರ 80, 1979ರ 21, 1981ರ 13, 1982ರ 13, 1984ರ 16, 1985ರ 2, 1989ರ 5, 1993ರ 2, 1996ರ 7, 1998ರ 15, 2000ದ 12, 2003ರ 10, 2015ರ 09 ಮತ್ತು 2020ರ 37ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

 
4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 (1962ರ 5) ಅಧಿನಿಯಮ, 1969ರ 20, 1973ರ 12, 1980ರ 13 ಮತ್ತು 1994ರ 6 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

High Court Act, 1961 (5 of 1962)- Amended by Acts 20 of 1969, 12 of 1973, 13 of 1980, 6 of 1994 and 26 of 2007.

 1. The High Court of Karnataka (Conduct of Proceedings by Party-in-Person) (Amendment) Rules, 2022. (1 of 1884)
5. The Karnataka Small cause Courts Act, 1964 (11 of 1964)- Amended by Acts 42 of 1976, 13 of 1980, 11 of 1981, 26 of 1985,13 of 1989, 26 of 2007 and 30 of 2015.  
6.

Civil Courts Act, 1964 (21 of 1964)- Amended by Act 11 of 1965, 81 of 1976,8 of 1978, 28 of 1978, 13 of 1980, 11 of 1981, 26 of 1985, 13 of 1989, 3 of 1994, 16 of 1996, 26 of 2007, 21 of 2009 and 30 of 2015.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 (1964ರ 21)(1965ರ 11,1976ರ 81, 1978ರ 8,1978ರ 28, 1980ರ 13, 1981ರ 11, 1985ರ 26ನೇ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, 1964.

 
7.

Bangalore City Civil Court Act, 1979 (13 of 1980)-Amended by Acts 23 of 1980, 11 of 1981 and 26 of 1985.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿನಿಯಮ, 1979 (1980ರ 13)

 
8.

Advocates’ Welfare Fund Act, 1983(2 of 1985) Amended by Act 21 of 1993, 6 of 1996, 18 of 2002,15 of 2005, 28 of 2010 and 12 of 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1983 ( 1985ರ 2)

 
9.

ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1986 (1986ರ 22) ಅಧಿನಿಯಮ, 1993ರ 3, 2004ರ 15, 2011ರ 19 ಮತ್ತು2020ರ 13ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

National Law School of India Act, 1986 (22 of 1986) Amended by Act 3 of 1993, 15 of 2004, 19 of 2011 and 13 of 2020.

 
10.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ವಾಸಿತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ (ಪ್ರತ್ಯೇಕೀಕರಣ) ಪೂರಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 (1961ರ 3).

Evacuee Interest (separation) Supplementary Act,1961 (3 of 1961).

 
11.

ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2009 (2009ರ 11) 2016ರ 27, 2018ರ 14 ಹಾಗೂ 2020ರ 15ನೇ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ.

The Karnataka State Law University Act, 2009(11 of 2009) Amended by Acts 27 of 2016, 14 of 2018and 15 of 2020.

 
 

Under constitution 

The Karnataka Conduct of Government Litigation Rules, 1985.
12.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2023 (2023ರ 28)

The Karnataka Conduct of Government Litigation Act, 2023 (28 of 2023).

 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.

Indian Partnership (Karnataka Amendment) Act, 1961 (Karnataka Act 19 of 1961) (Central Act IX of 1932).

2.

Provincial Insolvency (Karnataka Extension and Amendment) Act, 1962 (Karnataka Act 7 of 1963) (Central Act, V of 1920).

3.

Government Grants (Karnataka Extension) Act, 1972 (Karnataka Act 13 of 1973) (Central Act 15 of 1895).

4.

Civil Courts (Second Amendment) Act, 1978 (Karnataka Act 28 of 1978) Central Act 39 of 1925)

5.

Cariers Act, 1865 (Karnataka Act 33 of 1978) (Central Act III of 1865).

6.

CentraL Laws (Karnataka Extension) Act, 1978 (Karnataka Act 33 of 1978) (Central Act XVIII of 1850) and (Central Act XII of 1855)..

7.

Commercial Documents Evidence Act, 1939 (Karnataka Act 33 of 1978 (Central Act XXX of 1939).

8.

Legal Representatives Suits Act, 1855 (Karnataka Act 33 of 1978) (Centrala Act XII of 1855).

9.
Judicial Officers Protection Act, 1850 (Karnataka Act 33 of 1978) (Central Act 14 of 1850).
10.

Disturbed Areas (Special Courts) (Karnataka Amendment) Act, 1981 (Karnataka Act 49 of 1981) (Central Act 77 of 1976).

11.

Indian Easements Act, 1882 (Karnataka Act 33 of 1978) (Central Act V of 1882).

12.

Indian Partnership (Karnataka Amendment) Act, 1986 (Karnataka Act 1 of 1987) (Central Act 9 of 1932).

13.

Indian succession (Karnataka Amendment) Act, 2014.

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.

Madras Aliyasantana (Karnataka Amendment) Act, 1961 (Karnataka Act 1 of 1962) (Madras Act IX of 1949)

2.

Madras Aliyasantana (Karnataka Amendment) Act, 1978 (Karnataka Act 30 of 1978) (Madras Act IX of 1949).

 

23. Planning and Statistics Department:

SL No. Acts Rules
1. Agricultural Credit Operations and Miscellaneous provisions Act, 1974 (2 of 1975)-Amended by Acts 34 of 1978, 26 of 1984, 22 of 2000 and 17 of 2007.  
2.

ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1991 (1991ರ 36) ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ 18 ಮತ್ತು 1994ರ 34 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Malnad Area Development Authority Act 1991(36 of 1991) Amended by Acts 18 of 1993 and 34 of 1994.

 

The Malnad Area Development Board Rules, 1993

ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಗಳು, 1993.

3

ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಲಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1994 (1994ರ 38) ಅಧಿನಿಯಮ (2000ರ 16)ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Bayaluseeme Development Board Act, 1994 (38 of 1994) Amended by Act 16 of 2000).

The BayaluSeeme Area Development Board Rules, 1996

 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

24. Public Works, Ports and Inland Water Transport Department:

SL No. Acts Rules
1.

ಬಂದರುಗಳ (ಸರಕನ್ನು ಹಡಗಿನಿಂದ ಇಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಡಗಿಗೆ ತುಂಬುವ ಫೀಜುಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 (1961ರ 20) - 1980ರ ಅಧಿನಿಯಮ 8ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ

Ports (Landing and Shipping Fees) Act, 1961 (20 of 1961)- Amended by Act 8 of 1980 and 9 of 2007.

 The Karnataka Ports (Landing and Shipping Fees) Rules, 1964.

The Karnataka Ports (Landing and Shipping Fees) (Amendment) Rules, 1965.

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 (1964ರ 44) ಅಧಿನಿಯಮ 1983ರ 15, 1998ರ 35 ಮತ್ತು 2000ದ 22 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು, 1965.

Highways Act, 1964 (44 of 1964)- Amended by Acts 15 of 1983, 35 of 1998, 22 of 2000 and 31 of 2010.

 
3.

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2015 (2017ರ 41).ಅಧಿನಿಯಮ 2021ರ 18ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Maritime Board Act, 2015 (41 of 2017)- Amended by Act 18 of 2021.

 1. The Karnataka Maritime Board (Conduct of meetings of the Board and its Committees) Regulations, 2019.
 2. The Karnataka Maritime Board Rules, 2019

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

25. Revenue Department:

SL No. Acts Rules
1.

ಸ್ಟಾಂಪು ಅಧಿನಿಯಮ, (1957ರ 34) 1958ರ 8, 1952ರ 29, 1966ರ 17, 1971ರ 17 ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1971ರ 17, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 1972ರ 12, 1973ರ 4, 1974ರ 17, 1975ರ 12, 1976ರ 37, 1987ರ 9, 1979ರ 21, 1980ರ 15, 1981ರ 16, 1983ರ 16, 1987ರ 9, 1987ರ 24, 1988ರ 10, 1990ರ 10, 1991ರ 11, 1994ರ 19, 1995ರ 8, 1996ರ 20, 1997ರ 9, 1997ರ 22, 1998ರ 5, 1999ರ 6, 1999ರ 24, 2000ರ 7, 2001ರ 6, 2002ರ 6, 2002ರ 17, 2003ರ 8, 2004ರ 2, 2006ರ 7, 2007ರ 7, 2007ರ 11, 2007ರ 17, 2008ರ 1, 2008ರ 8, 2009ರ 9, 2009ರ 20, 2010ರ 8, 2010ರ 9, 2011ರ 16, 2012ರ 2, 2012ರ 15, 2013ರ 29, 2014ರ 19, 2015ರ 3, 2015ರ 16, 2016ರ 7, 2016ರ 9, 2016ರ 10, 2016ರ 21, 2017ರ 17, 2017ರ 32, 2020ರ 45, 2020ರ 55, 2021ರ 26ರ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ. 

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2022ರ 11 2022ರ 12 2022ರ 31
  2023ರ 03    

Stamp Act 1957, (34 of 1957) Amended by Acts, 8 of 1958, 29 of 1962, 17 of 1966, President’s Act 17 of 1971, Karnataka Acts 12 of 1972, 4 of 1973, 17 of 1974, 12 of 1975, 37 of 1976, 9 of 1979, 21 of 1979, 15 of 1980, 16 of 1981, 16 of 1983, 9 of 1987, 24 of 1987, 10 of 1988, 10 of 1990, 11 of 1991, 19 of 1994, 8 of 1995, 20 of 1996, 9 of 1997, 22 of 1997, 5 of 98, 6 of 1999, 24 of 1999, 7 of 2000, 6 of 2001, 6 of 2002, 17 of 2002, 8 of 2003, 13 of 2003, 2 of 2004, 7 of 2006, 7 of 2007, 11 of 2007, 17 of 2007, 1 of 2008,8 of 2008, 9 of 2009, 20 of 2009, 8 of 2010, 9 of 2010, 16 of 2011, 2 of 2012, 15 of 2012, 29 of 2013, 19 of 2014, 03 of 2015, 16 of 2015, 07 of 2016, 09 of 2016, 10 of 2016, 21 of 2016, 17 of 2017 , 32 of 2017, 45 of 2020 and 55 of 2020.

As Amended by Act 26 of 2021 11 of 2022 12 of 2022
  31 of 2022  03 of 2023  
 1.The Karnataka Stamp Rules, 1958.
2. Societies Registration Act, 1960, (17 of 1960)- Amended by Acts 1965, 20 of 1975, 65 of 1976, 7 of 1978, 48 of 1986, 11 of 1990, 9 of 1999,7 of 2000, 6 of 2002 and 38 of 2011.  1.The Karnataka Societies Registration (Amendment) Rules, 2021.
3.

Land Reforms Act, 1961 (10 of 1962)- Amended by Acts 14 of 1965, 38 of 1966, 1 of 1967, 5 of 1967, 11 of 1968, 6 of 1970, 4 of 1972, 2 of 1973, 1 of 1974, 26 of 1974, 31 of 1974, 18 of 1976, 27 of 1976, 44 of 1976, 67 of 1976, 12 of 1977, 23 of 1977,1 of 1979, 2 of 1980, 3 of 1982, 1 of 1983, 35 of 1985,19 of 1986, 18 of 1990, 1 of 1991, 31 of 1991, 9 of 1992, 31 of 1995, 8 of 1996, 23 of 1998, 34 of 1998, 22 of 2001, 20 of 2003, 34 of 2003, 18 of 2004, 7 of 2005, 17 of 2005, 17 of 2007, 35 of 2010, 27 of 2014, 02 of 2015, 33 of 2015,43 of 2017, 09 of 2020 and 56 of 2020.

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 (1962ರ 10)ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 1965ರ 14, 1966ರ 38, 1967ರ 1 ಮತ್ತು 5, 1968ರ 11, 1970ರ 6, 1972ರ 4 1973ರ 2, 1974ರ 1, 26 ಮತ್ತು 31, 1976ರ 18, 27, 44 ಮತ್ತು 67, 1977ರ 12 ಮತ್ತು 23, 1979ರ 1, 1980ರ 2, 1982ರ 3, 1983ರ 1, 1985ರ 35, 1986ರ 19, 1990ರ 18, 1991ರ 1 ಮತ್ತು 31, 1992ರ 9, 1995ರ 31, 1996ರ 8, 1998ರ 23, 34, 2001ರ 22, 2003ರ 20, 2003ರ 34, 2004ರ 18, 2005ರ 7, 2005ರ 17, 2007ರ 17, 2010ರ 35, 2014ರ 27, 2015ರ 02, 2015ರ 33, 2017ರ 43, 2020ರ 09 ಮತ್ತು 2020ರ 56ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿರುವಂತೆ.

 1. The Karnataka Land Reforms (Amendment) Rules, 2022.
4.

Village Offices Abolition Act, 1961 (14 of 1961)- Amended by Acts 8 of1968, 13 of 1978, 27 of 1984, 47 of 1986, 22 of 2000 and 22 of 2003.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಹುದ್ದೆಗಳ ರದ್ದಿಯಾತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 (1961ರ 14) ಅಧಿನಿಯಮ 1968ರ 8, 1978ರ 13 ಮತ್ತು 1984ರ 27ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಹುದ್ದೆಗಳ ರದ್ದಿಯಾತಿ ನಿಯಮಗಳು, 1961
5.

ನಿಕ್ಷೇಪ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1962 (1963ರ 23) ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, 1963.

Treasure Trove Act, 1962 (23 of 1963).

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಕ್ಷೇಪ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು, 1963
6.

ಬರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963 (1963ರ 32).

Famine Relief Fund Act, 1963 (32 of 1963).

 
7.

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 (1964ರ ಅಧಿನಿಯಮ 12) ಅಧಿನಿಯಮ 1965ರ 9, 1966ರ 2, 1969ರ 7, 1970ರ 5, 1975ರ 33, 1976ರ 22, 1976ರ 23, 1981ರ 42, 1982ರ 23, 1983ರ 20, 1984ರ 23, 1985ರ 10, 1986ರ 20, 1991ರ 2, 1991ರ 21, 1991ರ 28, 1993ರ 20, 1994ರ 33, 1998ರ 22, 1999ರ 14, 1999ರ 26, 2000ರ 15, 2000ರ 22, 2003ರ 21, 2004ರ 19, 2005ರ 1, 2005ರ 29, 2006ರ 18, 2007ರ 15, 2007ರ 17, 2007ರ 18, 2009ರ 23, 2009ರ 26, 2011ರ 29, 2012ರ 9, 2013ರ 11, 2013ರ 51, 2013ರ 66, 2014ರ 26, 2014ರ 27, 2015ರ 2, 2015ರ 7, 2015ರ 31, 2017ರ 11, 2017ರ 20, 2017ರ 49, 2017ರ 50, 2018ರ 11, 2018ರ 27, 2020ರ 22 ಮತ್ತು 2020ರ 44 ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2022ರ 03 2022ರ 23 2023ರ 02 2023ರ 09 25 of 2023

Land Revenue Act, 1964, (12 of 1964)- Amended by Acts 9 of 1965, 2 of 1966, 7 of 1969, 5 of 1970, 33 of 1975, 22 of 1976, 23 of 1976, 42 of 1981, 23 of 1982, 20 of 1983, 23 of 1984, 10 of 1985, 20 of 1986, 2 of 1991, 21 of 1991,28 of 1991,20 of 1993, 33 of 1994, 22 of 1998, 14 of 1999, 26 of 1999, 15 of 2000, 22 of 2000, 21 of 2003, 9 of 2004, 1 of 2005, 29 of 2005, 18 of 2006, 15 of 2007, 17 of 2007,18 of 2007, 23 of 2009, 26 of 2009, 27 of 2010, 29 of 2011, 9 of 2012, 11 of 2013, 51 0f 2013, 66 of 2013, 26 of 2014, 27 of 2015, 02 of 2015, 07 of 2015, 31 of 2015, 11 of 2017, 20 of 2017, 49 of 2017,50 of 2017, 11 of 2018, 27 of 2018, 22 of 2020 and 44 of 2020.

Land Revenue Act, 1964 (Karnataka Act 12 of 1964) (Principal Act)
As Amended by Acts- 09 of 1965 02 of 1966 07 of 1969 05 of 1970
03 of 2022  23 of 2022  02 of 2023  09 of 2023  25 of 2023
         
         
         
         
         
         
         
         
       
 

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ (ಕಂದಾಯ ಅಧೀನ ಶಾಖೆ) ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ (ನೌಕರಿ ಭರ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1970

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು, 1966

3.The Karnataka Land Revenue (Amendment) Rules, 2019.

4.The Karnataka Land Revenue (Third Amendment) Rules, 2018.

5.The Karnataka Land Grant (Amendment) Rules, 2020.

6.The Karnataka Land Revenue (Third Amendment) Rules, 2020.

7. The Karnataka Land Revenue (Amendment)Rules, 2021.

8. The Karnataka Land Revenue (Second Amendment)Rules, 2020.

9. The Karnataka Land Grant (Amendment) Rules, 2019.

10. The Karnataka Land Revenue (Amendment) Rules, 2022.

11.The Karnataka Land Revenue (Amendment) Rules, 2022.

12.The Karnataka Land Revenue (Amendment) Rules, 2022.

13. The Karnataka Land Grants (Amendment) Rules, 2023.

8.

ನಗದು ಅನುದಾನಗಳ ರದ್ದಿಯಾತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1967 (1967ರ 15).

Abolition of Cash Grants Act, 1967(15 of 1967)

 
9.

(ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ) ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಇನಾಮುಗಳ ರದ್ದಿಯಾತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1973(1973ರ 26) ಅಧಿನಿಯಮ 1976ರ 53ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

(Belgaum and Gulbarga Areas) Religious and Charitable Inams Abolition Act, 1973 (26 of 1973) Amended by Act 53 of 1976.

 
10.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆವರಣಗಳ (ಅನಧಿಕೃತ ಅನುಭೋಗದಾರರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1974 (1974ರ 32) ಅಧಿನಿಯಮ 1977ರ 1, 1981ರ 28, 1986ರ 49, 1991ರ 16, 1993ರ 4, 1995ರ 15, 1999ರ 22 ಮತ್ತು 2000ದ 14 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು, 1980.

Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1974 (32 of 1974) - Amended by Acts 1 of 1977, 28 of 1981, 49 of 1986,16 of 1991, 4 of 1993, 15 of 1995, 22 of 1999, 14 of 2000, 21 of 2002, 20 of 2004, 18 of 2005 and 15 of 2006.

 
11.

ಅಪೀಲು ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ ಅಧಿನಿಯಮ 1976 (1976 ರ 10) ಅಧಿನಿಯಮ 1976ರ 59 ಮತ್ತು 1979ರ 8 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Appellate Tribunal Act, 1976 (10 of 1976)-Amended by Acts 59 of 1976 and 8 of 1979.

 1. The Karnataka Appellate Tribunal Rules, 1979.
12.

(ಸಂಡೂರು ಪ್ರದೇಶ) ಇನಾಮುಗಳ ರದ್ದಿಯಾತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1976ರ 54) ಅಧಿನಿಯಮ 1979ರ 32, 1981ರ 23, 1984ರ 24, 1986ರ 19, 1987ರ 4, 1990ರ 18, 1991ರ 3, 2000ದ 22 ಮತ್ತು 2007ರ 17ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2022ರ 05      

(Sandur Area) Inams Abolition Act, 1976 (54 of 1976)- Amended by Acts 32 of 1979, 23 of 1981, 24 of 1984, 19 of sw1986, 4 of 1987, 18 of 1990, 3 of 1991, 22 of 2000 and 17 of 2007.

Amended Act  05 of 2022    
 
13.

Certain Inams Abolition Act, 1977 (10 of 1978) - Amended by Acts 32 of 1979, 23 of 1981, 24 of 1984, 29 of 1984, 19 of 1986, 4 of 1987, 18 of 1990, 3 of 1991 and 17 of 2007.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಲವು ಇನಾಮುಗಳ ರದ್ದಿಯಾತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1977 (1978ರ 10)ಅಧಿನಿಯಮ 1979ರ 32, 1981ರ 23, 1984ರ 29, 1986ರ 19, 1987ರ 4, 1990ರ 18, 1991ರ 3 2007ರ 17 ಮತ್ತು 2022ರ 5ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

As Amended by Act  05 of 2022    
 
14.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prohibition of Transfer of Certain Lands) Acts, 1978 (2 of 1979)- Amended by Acts 3 of 1984 and 8 of 1992.

As Amended by Act 30 of 2023

 ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ (ಕೆಲವು ಭೂಮಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ನಿಷೇಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1978 ( 1979ರ 2)

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 30 of 2023
 
15.

ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 1984 (1986ರ 2) ಅಧಿನಿಯಮ 1987ರ 23ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Agriculture Credit Pass Book Act, 1984 (2 of 1986) Amended by Act 23 of 1987.

 
16.

ಭೂ (ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1991 (1992 ರ 17).

Land (Restriction on Transfer) Act, 1991 (17 of 1992).

 
17.

ರೋರಿಕ್ ಮತ್ತು ದೇವಿಕರಾಣಿ ರೋರಿಕ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ (ಆರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1996 (1996ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ.19) ಅಧಿನಿಯಮ 2001ರ 19 ಮತ್ತು 2017ರ 33ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Roerich and Devikarani Roerich Estate (Acquisition and Transfer) Act, 1996(19 of 1996) Amended by Act 19 of 2001 and 33 of 2017.

 
18.

ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1997 (2001ರ 33) ಅಧಿನಿಯಮ 2007ರ 17, 2011ರ 27 ಮತ್ತು 2012ರ 12ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1997 (33 of 2001)-Amended by Acts 17 of 2007, 27 of 2011 and 12 of 2012.

 
19.

ಬಾಡಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2001, (2001ರ 34) ಅಧಿನಿಯಮ 2007ರ 17 ಮತ್ತು 2011ರ 28ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Rent Act, 2001 (34 of 2001)-Amended by Acts 17 of 2007 and 28 of 2011.

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು, 2001
20.

(ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ನೋಂದಣಿ) ಮಾನ್ಯತಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 (1964ರ 45).

(Registration of Documents) Validation Act, 1964 (45 of 1964).

 
21.

ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 (2005ರ 13) ಅಧಿನಿಯಮ 2019ರ 14ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Basavakalyan Development Board Act, 2005 (Act 13 of 2005) Amended by Act 14 of 2019.

 1. The Basavakalyan  Development Board Rules, 2005
22.

ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2009 (2009ರ 10)

Kaginele Development Authority Act, 2009(10 of 2009).

 
23.

ಕಿತ್ತೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 (2012ರ 10).

Kitturu Development Authority Act, 2011. (10 of 2012).

 
24.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲಗೇಣಿ ಅಥವಾ ಒಳಮೂಲಗೇಣಿ ಗೇಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 (2012ರ 24)

The Karnataka Conferment of Ownership on Mulageni of Volamulageni Tenants Act, 2011 (24 of 2012).

 The Karnataka Conferment of Ownership on Mulageni or Volamulageni Tenants Rules, 2016.
25.

ಶ್ರೀ ಮಲೈ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 37) ಅಧಿನಿಯಮ 2014ರ 36 ಮತ್ತು 2016ರ 15ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Malai Mahadeswaraswamy Kshethra Development Authority Act, 2013 (37 of 2013) Amended by Act, 36 of 2014 and 15 of 2016.

 
26.

ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ 2011 (2014ರ 38)- ಅಧಿನಿಯಮ 2020ರ 30ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2022ರ 30    

Land Grabbing Prohibition Act, 2011 (2014 of 38) Amended by Act 30 of 2020.

As Amended by Acts 30 of 2022    
 

1. The Karnataka Land Grabbing Prohibition Special court (conditions of service of chairman and members) Rules, 2017.

2. The Karnataka Land Grabbing Prohibition (special court) Regulations, 2017.

27.

ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2016(2017ರ 04)

Alteration of Names of Certain Places Act, 2016(04 of 2017)

 
28.

ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018. (2018ರ 12)

Nadaprabhu Kempegowda Heritage Area Development Authority Act, 2018. (12 of 2018)

 
29.

ಬನವಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 (2018 ರ 8)

Banavasi Development Authority Act, 2018 (08 of 2018).

 
30.

Acquisition of Land for Grant of House Sites Act, 1972 (18 of 1973)

ಮನೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿನಿಯಮ, 1972 (1973ರ 18) ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, 1973.

 
31.

ಸರ್ವಜ್ಞ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (2020ರ 38)

Sarvajna kshetra Development Authority Act, 2020 (38 of 2020)

 
32.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2021 (2021ರ 42)

The Karanataka Religious Structures (protection) Act, 2021 (42 of 2021)

 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.

Land Acqusition (Karnataka Extension and Amendment) Act, 1961 (Karnataka Act 17 of 1961) (Central Act 1 of 1894).

2.

Land Acqusition (Karnataka Amendment and Validation) Act, 1967 (Karnataka Act 10 of 1968) (Central Act 1 of 1894).

3.

Charitable Endowments (Karnataka Amendment) Act, 1973 (Karnataka Act 19 of 1973) (Central Act 6 of 1890).

4.

Registration (Karnataka Amendment) Act, 1975 (Karnataka Act 28 of 1975) (Central Act 16 of 1908).

5.

Registration (Karnataka Amendment) Act, 1975 (Karnataka Act 55 of 1976) (Central Act 16 of 1908).

6.

Registration (Karnataka Second Amendment) Act, 1976(Katnataka Act 64 of 1976) (Central Act 16 of 1908).

7.

Indian Stamp (Karnataka Amendment) Act, 1978 (Karnataka Act 29 of 1978) (Central Act 2 1899).

8.

Registration (Karnataka Amendment) Act, 1980 (Katnataka Act 19 of 1980) (Central Act 25 of 1908).

9.

Registration (Karnataka Amendment) Act, 1987 (Katnataka Act 24 of 1989) (Central Act 16 of 1908).

10.

Land Acqusition (Karnataka Amendment) Act, 1988 (Karnataka Act 33 of 1991) (Central Act 1 of 1894).

11.

Registration (Karnataka Amendment) Act, 2001(Katnataka Act 32 of 2001) (Central Act XVI of 1908).

12.

Right To Fair Compensation And Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation And Resettlement (Karnataka Amendment) Act, 2019

13.

Registration (Karnataka Amendment) Act, 2002 (Karnataka Act 22 of 2002) (Central Act XVI of 1908).

14.

Registration (Karnataka Amendment) Act,1984(41 of 1984)

15. 

Mysore (Religious and Charitable) Inams Abolition (Karnataka Amendment) Act, 1984 (Karnataka Act 18 of 1985) (Mysore Act 18 of 1955) and Mysore (Religious and Charitable) Inams Abolition (Karnataka Amendment) Act, 2011 (Karnataka Act 3 of 2012).

16.

(Religious and Charitable) Inams Abolition Act, 1955 (KarnatakaAct 26 of 1979) (Mysore Act 18 of 1955).

17.

Mysore Race course Licensing Act (8 of 1952)

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.

(Personal and Miscellaneous) Inams Abolition (Amendment) Act, 1958 (Karnataka Act 1 of 1959) (Mysore Act, 1 of 1955).

2.

(Religious and Charitable) Inams Abolition Act, 1955 (KarnatakaAct 16 of 1960) (Mysore Act 18 of 1955).

3.

Bombay Merged Territories and Areas (Jagirs Abolition) (Karnataka Amendment) Act, 1963 (Karnataka 21 of 1963).

4.

Madras Hindu Religious and Chartable Endowments (Karnataka Amendment) Act, 1963 (Karnataka Act 25 of 1963) (Madras XIV of 1951).

5.

Hyderabad Abolition of Inams (Karnataka Amendment) Act, 1964 (Karnataka Act 37 of 1964) (Hyderabad Act VIII of 1955).

6.

Madras Hindu Religious and Chartable Endowments (Karnataka Amendment) Act, 1966 (Karnataka Act 37 of 1966) (Madras 19 of 1951).

7.

Hyderabad Jagirs (Commutation) Regulation (Kar amd) Act, 1969 (Karnataka Act 30 of 1969) (Hyderabad Regulation XXVI of 1359F).

8.

(Personal and Miscellaneous) Inams Abolition Act, 1954 (Karnataka Act 33 of 1969) (Mysore Act 1 of 1955).

9.

(Personal and Miscellaneous) Inams Abolition Laws (Amendment) Act, 1973 (Karnataka Act 27 of 1973) (Mysore Act 18 of 1955).

10.

Registration (Karnataka Amendment) Act, 1975 (Karnataka Act 55 of 1976) (Central Act 16 of 1908).

11.

Registration (Karnataka Second Amendment) Act, 1976(Katnataka Act 64 of 1976) (Central Act 16 of 1908).

12.

Indian Stamp (Karnataka Amendment) Act, 1978 (Karnataka Act 29 of 1978) (Central Act 2 1899).

13.

(Personal and Miscellaneous) Inams Abolition Laws (Amendment) Act, 1954 (Karnataka Act 26 of 1979) (Mysore Act 1 of 1955).

14.

Mysore Religious and Charitable Institutions (Karnataka Amendment) Act, 1979 (Karnataka Act 18 of 1980) (Mysore Act 7 of 1927).

15.

(Religious and Charitable) Inams Abolition Act, 1955 (KarnatakaAct 24 of 1984) (Mysore Act 18 of 1955).

16.

Registration (Karnataka Amendment) Act, 1984 (Karnataka Act 41 1984 (Central Act 16 of 1908).

17.

Mysore (Religious and Charitable) Inams Abolition (Karnataka Amendment) Act, 1984 (Karnataka Act 18 of 1985) (Mysore Act 18 of 1955) and Mysore (Religious and Charitable) Inams Abolition (Karnataka Amendment) Act, 2011 (Karnataka Act 3 of 2012).

18.

Land Reforms Act, 1961 (Karnataka Act 19 of 1986) .

19.

Certain Inams Abolition Act, 1977 (Karnataka 4 of 1987) Karnataka Act 10 of 1978).

20.

Registration (Karnataka Amendment) Act, 1987 (Katnataka Act 24 of 1989) (Central Act 16 of 1908).

21.

(Personal and Miscellaneous) Inams Abolition Act, 1954 (Karnataka Act 18 of 1990) (Mysore Act 1 of 1955).

22.

(Religious and Charitable) Inams Abolition Act, 1955 (KarnatakaAct 29 of 1995) (Mysore Act 18 of 1955)

23.

(Personal and Miscellaneous) Inams Abolition Act, 1954 (Karnataka Act 10 of 1996) (Mysore Act 1 of 1955).

24.

Mysore (Religious and Charitable) Inams Abolition (Karnataka Amendment) Act, 1984 (Karnataka Act 18 of 1955).

25.

(Religious and Charitable) Inams Abolition Act, 1955 (KarnatakaAct 4 of 1987) (Mysore Act 18 of 1955).

26.

Hindu Succession (Karnataka Amendment) Act, 1990 (Karnataka Act 23 of 1994) (Central Act XXX of 1956).

Hindu Succession (Karnataka Amendment) Act, 1990 (Karnataka Act 23 of 1994) (Central Act XXX of 1956).Corrigendum

27.

Luxuries (Hotel and Lodging Houses) (Amendment) Act, 1986 (Karnataka Act 10 of 1986).

28.

(Personal and Miscellaneous) Inams Abolition Act, 1954 (Karnataka Act 19 of 1986) (Mysore Act 1 of 1955).

29.

(Religious and Charitable) Inams Abolition Act, 1955 (KarnatakaAct 16 of 1960) (Mysore Act 18 of 1955).

30

Land Reforms Act, 1961 (Karnataka Act (18 of 1990) .

31.

(Sandur Area) Inams Abolition Act, 1976 (Karnataka 4 of 1987).

32.

(Sandur Area) Inams Abolition Act, 1976 (Karnataka Act 54 of 1976)

33.

(Sandur Area) Inams Abolition Act, 1976 (Karnataka 24 of1984).

 

26. Rural Development and Panchayat Raj Department:

SL No. Acts Rules
1.

ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1987 (1987 ರ 20) ಅಧಿನಿಯಮ 1995 ರ 13, 1995 ರ 19, 2010ರ 17, ಮತ್ತು 2013ರ 5ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Local Authorities (Prohibition of Defection) Act, 1987. (20 of 1987) Amended by 13 of 1995, 19 of 1995, 17 of 2010 and 05 of 2013.

 
2.

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993 (1993ರ ಸಂಖ್ಯೆ 14) ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ 10, 1996ರ 9, 1996ರ 17, 1997ರ 1, 1997ರ 10, 1997ರ 29, 1998ರ 29, 1999ರ 10, 1999ರ 21, 2008ರ 8, 2000ರ 11, 2001ರ 30, 2003ರ 8, 2003ರ 37, 2007ರ 17, 2010ರ 24, 2011ರ 34, 2014ರ 23, 2015ರ 17, 2015ರ 44 , 2017ರ 37 ರ ಮತ್ತು 2020ರ 49ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2021ರ 25  2022ರ 19 2022ರ 27

Gram Swaraj and Panchayat Raj Act, 1993. (14 of 1993) Amended by 10 of 1995, 9 of 1996, 17 of 1996, 1 of 1997, 10 of 1997, 29 of 1997, 29 of 1998, 10 of 1999, 21 of 1999, 8 of 2000, 11 of 2000, 30 of 2001 8 of 2003, 37 of 2003, 17 of 2007, 24 of 2010 34 of 2011, 23 of 2014, 17 of 2015, 44 of 2015 ,37 of 2017 , 49 of 2020 and 25 of 2021.

As Amended by Act 25 of 2021 19 of 2022 27 of 2022

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇ ವಿಧಾನಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2017.

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಸ್ವತ್ತುಗಳ ಆರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2017.

3. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಸ್ವತ್ತುಗಳ ಆರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2017.

4. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಕರೆಯುವ ಮತ್ತು ನಡೆಸುವ) ನಿಯಮಗಳು, 2017.

5. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಗ್ರಾಮ  ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2016.

6. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ ಮನ್ ರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ) ನಿಯಮಗಳು, 2017.

7. The Karnataka Panchayat Raj (Removal of obstructions and       encroachments) Rules, 2011 

8. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ) ನಿಯಮಗಳು, 2011

9.ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್‌ (ಬಾಲವಿಕಾಸ ಸಮಿತಿ)ನಿಯಮಗಳು, 2020.

10. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ (ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು  ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2020.

11. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ (ಗ್ರಾಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಸಮಿತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2020

12.ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ (ಗ್ರಾಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮಿತಿ ನಿಯಮಗಳು, 2020

13.ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಮೀಸಲಿಡುವ) ನಿಯಮಗಳು, 2021

14.ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಸೂಚನೆ ಮಂಡನೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2020.

15.ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಸೂಚನೆ ಮಂಡನೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2020.

16.ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ (ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2020.

17. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿಗಾಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1994.

3.

ಅಂತರ್ಜಲ (ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1999 (2003ರ 44).

Ground Water (Regulation for Protection of Sources of Drinking Water) Act, 1999 (44 of 2003)-Amended by Act 15 of 2010.

 
4.

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2016 (2016ರ 16) ಅಧಿನಿಯಮ 2017ರ 36ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Rural Development and Panchayat Raj University Act, 2016. (16 of 2016) Amended by Act 36 of 2017.

 

5.

 

   

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

27. Social Welfare Department:

SL No. Acts Rules
1.

Prohibition of Beggary Act, 1975 (27 of 1975) - Amended by Acts 7 of 1982, 12 of 1988 , 26 of 2003 and 43 of 2020.

ಕರ್ನಾಟಕ  ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1975 (1975ರ 27) ಅಧಿನಿಯಮ 1982ರ 7, 1988ರ 12, 2003ರ 26 ಮತ್ತು 2020ರ 43ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

 
2.

ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು, ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ (ನೇಮಕಾತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1990 (1991ರ 7) ಅಧಿನಿಯಮ 2012ರ 7ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Karnataka Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes (Reservation of appointment etc) Act 1990 (7 of 1991) Amended by Acts 27 of 1997, 7 of 2004, 8 of 2004 and 7 of 2012.

 
3.

ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ, ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ನೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1994 (1994ರ 43).

Scheduled Castes. Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions and of Appointments or Posts in the Services under the State) Act, 1994 (43 of 1994).

 
4.

ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 1995 (1995 ರ 28) ಅಧಿನಿಯಮ 1997ರ 24 ಮತ್ತು 2014ರ 33, 2019ರ 04 ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

State Commission for Backward Classes Commission Act, 1995 (28 of 1995) Amended by Acts 24 of 1997, 33 of 2014 and 04 of 2019.

 The Karnataka State Commission for Backward Classes Rules, 1999. (and amendment rules 2001, 2001 second amendment, 2010)
5.

ಕೊರಗರ (ಅಜಲು ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧ) ಅಧಿನಿಯಮ 2000 (2000ದ 30).

Koragars (Prohibition of Ajalu practice) Act 2000 (30 of 2000).

 
6.

ರಾಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಆಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ 2002 (2002ರ 20).

State Commission for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Act, 2002 (20 of 2002).

 

1. The Karnataka State Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Rules, 2012.

2. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳು, 2012

7.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 2).

The Karnataka State Commission for Safai Karmacharis Act, 2012 (2 of 2013).

 
8.

ಕರ್ನಾ‍ಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ (ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 65) ಅಧಿನಿಯಮ 2017 ರ 38ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Karnataka Scheduled Castes Sub-plan and Tribal sub-plan (Planning, Allocation and Utilization of Finacial Resources) Act, 2013 (65 of 2013) Amended by Act 38 of 2017

 The Karnataka Scheduled Castes Sub-Allocation and Tribal Sub-Allocation (Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources) Rules, 2017.
9.

ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2016 (2016ರ14) ಅಧಿನಿಯಮ 2018ರ 07ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

The Krantiveera Sangolli Rayanna Kshetra Development Authority Act,2016.(14 of 2016) Amended by Act 07 of 2018.

 
10.

ಅಮಾನವೀಯ ದುಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಮಾಚಾರ ಇವುಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017 (2017ರ 46)

Prevention and Eradication of Inhuman Evil Practices and Black Magic Act, 2017 (46 of 2017)

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮಾನವೀಯ ದುಷ್ಟ ಪದ್ದತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಮಾಚಾರ ಇವುಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ನಿಯಮಗಳು, 2020

THE KARNATAKA PREVENTION AND ERADICATION OF INHUMAN EVIL PRACTICES AND BLACK MAGIC RULES, 2020

11.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಧೀನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ನೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2022(01 of 2023)

The Karnataka Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of seats in Educational Institutions and of Appointments or posts in the services under the State) Act, 2022(01 of 2023)

 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

28. Transport Department:

SL No. Acts Rules
1.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1957 (1957ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 35) 1958ರ 29, 1962ರ 34, 1965ರ 23, 1966ರ 33, 1971ರ 16, 1972ರ 6, 1974ರ 16, 1975ರ 14, 1976ರ 38, 1978ರ 19, 1979ರ 7, 1979ರ 21, 1979ರ 24, 1980ರ 9, 1980ರ 10, 1981ರ 39, 1982ರ 19, 1983ರ 8, 1984ರ 12, 1984ರ 28, 1985ರ 30, 1986ರ 8, 1987ರ 8, 1987ರ 32, 1989ರ 1, 1989ರ 2, 1989ರ 14, 1990ರ 12, 1991ರ 10, 1992ರ 7, 1993ರ 12, 1994ರ 20, 1995ರ 7, 1997ರ 8, 1997ರ 13, 1998ರ 4, 1999ರ 5, 2000ರ 6, 2000ರ 32, 2001ರ 7, 2001ರ 23, 2002ರ 4, 2002ರ 12, 2003ರ 9, 2004ರ 2, 2004ರ 6, 2004ರ 28, 2005ರ 12, 2006ರ 6, 2007ರ 8, 2007ರ 10, 2008ರ 7, 2009ರ 8, 2010ರ 7, 2010ರ 38, 2011ರ 17, 2011ರ 37, 2012ರ 14, 2012ರ 29, 2013ರ 30, 2014ರ 18, 2016ರ 8, 2017ರ 16, 2018ರ 25, 2020ರ 03, 2021ರ 09 ಮತ್ತು 2022ರ 18 ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Motor Vehicles Taxation Act. 1957, (35 of 1957)- Amended by Acts 29 of 1958, 34 of 1962, 23 of 1963, 33 of 1966, President’s Act 16 of 1971, Karnataka Acts 6 of 1972, 16 of 1974,14 of 1975, 38 of 1976, 19 of 1978, 7 of 1979, 21 of 1979, 24 of 1979, 9 of 1980, 10 of 1980, 39 of 1981, 19 of 1982, 8 of 1983, 12 of 1984, 28 of 1984, 30 of 1985, 8 of 1986, 8 of 1987,32 of 1987,1 of 1989, 2 of 1989, 14 of 1989, 12 of 1990, 10 of 1991, 7 of 1992, 12 of 1993, 20 of 1994, 7 of 1995., 8 of 1997,13 of 1997, 4 of 1998, 5 of 1999, 6 of 2000, 32 of 2000, 7 of 2001, 23 of 2001, 4 of 2002, 12 of 2002, 9 of 2003, 24 of 2003, 2 of 2004, 6 of 2004, 28 of 2004, 12 of 2005, 6 of 2006, 8 of 2007, 10 of 2007, 7 of 2008, 8 of 2009 , 7 of 2010, 38 of 2010, 17 of 2011, 37 of 2011. 14 of 2012, 29 of 2012, 30 of 2013, 18 of 2014, 08 of 2016, 16 of 2017 ,25 of 2018, 03 of 2020 and 09 of 2021.

As Amended by Act 18 of 2022  31 of 2023  
 
2.

ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 1960 (1960ರ 18) - ಅಧಿನಿಯಮ 1986ರ 25 ಮತ್ತು 2000ದ 22 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳು, 1979 ಸಂಚಾರ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಹನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 1979. ಸಂಚಾರ (ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲಣ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 1979.

The Karnataka Traffic Control Act, 1960, (18 of 1960)- Amended by Acts 25 of 1986, 22 of 2000.

 
3.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015. (2016ರ ಅಧಿನಿಯಮ 1)

The Karnataka State Motor Vehicles (Special Provisions) Act, 2015. (1 of 2016)

 
4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2015ರ 25)

The Karnataka Essential Services Maintenance Act, 2013.(25 of 2015).

 
5.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017 (2017ರ 45).

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ 29 of 2023

The Karnataka State Road Safety Authority Act, 2017 (45 of 2017).

As Amended by Act 29 of 2023
 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.

Motor Vehicles (Karnataka Amendment) Act, 1996 (Karnataka Act 11 of 1996) (Central Act 59 of 1988).

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

29. Tourism Department:

SL No. Acts Rules
1.

Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1961 (7 of 1962).

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಸ್ಥಳಗಳ ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 (1962ರ 7).

The Mysore Ancient and Historical monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1965.

2.

ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ 2002 (2003ರ 18).

Hampi World Heritage Area Management Authority Act, 2002 (18 of 2003) Amended by Act 10 of 2011.

The Hampi World Heritage Area Management Authority Rules, 2010
3.

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರಂಪರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 (2012ರ 21).

The Sahyadri Heritage Development Authority Act, 2011 (21 of 2012)

 1.ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಪರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಯಮಗಳು, 2021.
4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ (ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015 (2015ರ 21)

The Karnataka Tourism Trade (Facilitation and Regulation) Act, 2015 (21 of 2015).

 The Tourism Trade (Facilitation and Regulation) Rules, 2016.
5.

ಚಾಲುಕ್ಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017 (2018 ರ 3)

Chalukya’s Heritage Area Management Authority Act, 2017 (03 of 2018).

 

 1. The Chalukya's Heritage Area Management Authority Rules, 2021.

2.ಚಾಲುಕ್ಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಯಮಗಳು, 2021.

6.

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (2020ರ 50)

Lakkundi heritage Area Development Authority Act, 2020 (50 of 2020)

 1.ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಯಮಗಳು, 2022.

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

30. Urban Development Department:

SL No. Acts Rules
1.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1961(1963ರ 11) ಅಧಿನಿಯಮ 1964ರ 14, 1968ರ 2, 1976ರ 12, 1985ರ 39, 1987ರ 34, 1991ರ 2, 1991ರ 17, 1994ರ 8, 2003ರ 18, 2004ರ 23, 2005ರ 1, 2007ರ 1, 2007ರ 2, 2012ರ 06, 2013ರ 57, 2013ರ 67, 2014ರ 1, 2015ರ 38, 2020ರ 25 , 2020ರ 34, 2020ರ 46 ಮತ್ತು 2020ರ 47ನೇ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ).

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು  31 of 2021  

Town and Country Planning Act, 1961 (11 of 1963) - Amended by Acts 14 of 1964, 2 of 1968, 12 of 1976, 39 of 1985, 34 of 1987, 2 of 1991, 17 of 1991, 8 of 1994, 18 of 2003, 23 of 2004, 1 of 2005, 1 of 2007, 2 of 2007, 6 of 2012, 57 of 2013, 67 of 2013, 10 of 2014, 38 of 2015, 25 of 2020, 34 of 2020 , 46 of 2020 and 47 of 2020.

As Amending by Act 31 of 2021  

 1.The Karnataka Town and Country Planning (Regularisation of unauthorised Development or Constructions) Rules, 2014.

2.The Karnataka Town and Country Planning (Benefit of Development Rights) Rules, 2016.

3.The Karnataka Planning Authorities (Allotment of Civic Amenity Sites) Rules, 2016.

4.The Karnataka Planning Authorities (Amendment) Rules, 2019.

5.The Karnataka Planning Authorities (Second Amendment) Rules, 2021.

6. The Zonal Regulations of Revised Master Plan of Bangalore (Amendment) Regulations, 2022.

7.The Karnataka Planning Authorities (Allotment of Civic Amenity Sites)(Amendment) Rules, 2021.

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 (1964ರ 22) ಅಧಿನಿಯಮ 1966ರ 34, 1976ರ 2, 1976ರ 39, 1976ರ 83, 1979ರ 13, 1979ರ 21, 1981ರ 22, 1982ರ 26, 1982ರ 28, 1983ರ 12, 1984ರ 2, 1984ರ 33, 1984ರ 34, 1986ರ 33, 1987ರ 20, 1990ರ 2, 1990ರ 14, 1991ರ 22, 1994ರ 36, 1995ರ 20, 1995ರ 24, 1998ರ 24, 2000ರ 22, 2001ರ 28, 2003ರ 8, 2003ರ 23, 2003ರ 24, 2003ರ 31, 2003ರ 40, 2004ರ 17, 2005ರ 5, 2007ರ 1, 2007ರ 17, 2009ರ 17, 2011ರ 24, 2012ರ 19, 2012ರ 20, 2012ರ 31, 2012ರ 32, 2013ರ 57, 2013ರ 67, 2015ರ 6, 2015ರ 42, 2020ರ 10 ಮತ್ತು 2020ರ 39, 2021ರ 03, 2021ರ 07, 2021ರ 16 ಮತ್ತು 2021ರ 30 ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2022ರ 02 2022ರ 33

Municipalities Act, 1964, (22 of 1964)- Amended by Acts 34 of 1966, 2 of 1976, 39 of 1976, 83 of 1976, 13 of 1979, 21 of 1979, 22 of 1981. 26 of 1982, 28 of 1982, 12 of 1983, 2 of 1984, 33 of 1984, 34 of 1984, 33 of 1986, 20 of 1987. 2 of 1990, 22 of 1991,36 of 1994, 20 of 1995, 24 of 1995. 24 of 98, 22 of 2000, 28 of 2001, 8 of 2003, 23 of 2003, 24 of 2003, 31 of 2003 (this Amendment Act further amended by Act 17 of 2004), 40 of 2003, 5 of 2005, 1 of 2007,17 of 2007, 17 of 2009, 24 of 2011 19 of 2012, 20 of 2012, 31 of 2012, 32 of 2012 , 57 of 2013, 67 of 2013, 06 of 2015, 42 of 2015 , 10 of 2020,39 of 2020, 03 of 2021, 07 of 2021, 16 of 2021 and 30 of 2021.

As Amended by Act 30 of 2021  02 of 2022 33 of 2022
 
3.

ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸಾರ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 (1964ರ 36) ಅಧಿನಿಯಮ 1966ರ 6, 1966ರ 10, 1984ರ 18,2009 ರ 19, 2010 ರ 15, 2010 ರ 32, 2011 ರ 5, 2013 ರ 28, 2016 ರ 25, 2017 ರ 2 ಮತ್ತು 2021 ರ 29 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2021ರ 29  

Bangalore Water Supply and Sewerage Act, 1964 (36 of 1964) Amended by Acts 6 of 1966, 10 of 1966,18 of 1984,19 of 2009, 15 of 2010, 32 of 2010, 5 of 2011, 28 0f 2013, 25 of 2016 , 2 of 2017 and 29 of 2021.

As Amended by Act 29 of 2021  
 
4.

ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂಡಲಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963 (1974ರ 25) ಅಧಿನಿಯಮ 1976ರ 7, 1977ರ 20, 1981ರ 45 ಮತ್ತು 1993ರ 19 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು, 1974.

Urban Water Supply and Drainage Board Act, 1973 (25 of 1974) - Amended by Acts 7 of 1976, 20 of 1977, 45 of 1981 and 19 of 1993.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂಡಲಿ ನಿಯಮಗಳು, 1974
5.

Improvement Boards Act, 1976 (11 of 1976)- Amended by Acts 68of 1976, 15 of 1981, 19 of 1984, 34 of 1984, 13 of 1985 and 40 of 1986 and 12 of 2001.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ಪಾಟು ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1976ರ 11)

 
6.

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1976ರ 12) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1977ರ 8, 1981ರ 18, 1982ರ 37, 1984ರ 17, 1984ರ 34, 1986ರ 34, 1988ರ 11, 1991ರ 18, 1993ರ 06, 1994ರ 17, 1995ರ 26, 2000ರ 01, 2000ರ 22, 2002ರ 19, 2005ರ 19 ಮತ್ತು 2020ರ 27ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Bangalore Development Authority Act, 1976, (12 of 1976)-Amended by Acts 8 of 1977, 18 of 1981, 37 of 1982,17 of 1984, 34 of 1984, 34 of 1986, 11 of 1988, 18 of 1991,6 of 1993,17 of 1994, 26 of 1995, 1 of 2000, 22 of 2000, 19 of 2002, 19 of 2005 and 27 of 2020.

 1.The Bangalore Development Authority (Allotment of unauthorised site with building) Rules, 2020

2.The Bangaluru Development Authority (Allotment of sites) (Amendment) Rules, 2017.

3.The Bengalore Development Authority (Allotment of Sites) (Amendment) Rules, 2018.

4. The Banglore Development Authority (Allotment of Sites) (Amendment) Rules, 2022.

7.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1977ರ 14) ಅಧಿನಿಯಮ 1978ರ 24, 1979ರ 11, 1979ರ 21, 1980ರ 28, 1981ರ 40, 1982ರ 8, 1983ರ 13, 1984ರ 34, 1986ರ 21, 1986ರ 32, 1987ರ 20, 1990ರ 2, 1990ರ 14, 1991ರ 19, 1991ರ 22, 1991ರ 32, 1994ರ 35, 1995ರ 14, 1995ರ 25, 1998ರ 24, 1998ರ 27, 2001ರ 9, 2001ರ 31, 2003ರ 5, 2003ರ 8, 2003ರ 32 (ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು 2004ರ 17ನೇ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ) 2003ರ 39, 2005ರ 5, 2007ರ 1, 2007ರ 14, 2007ರ 17, 2009ರ 2, 2009ರ 17, 2009ರ 22, 2010ರ 15, 2010ರ 36, 2011ರ 3, 2011ರ 24, 2012ರ 19, 2012ರ 20, 2012ರ 31, 2012ರ 32, 2013ರ 55, 2013ರ 57, 2013ರ 60, 2013ರ 67, 2014ರ 21, 2015ರ 06,  2015ರ 42, 2020ರ 08, 2020ರ 10, 2020ರ 17, 2020ರ 32, 2021ರ 04, 2021ರ 7 ಮತ್ತು 2021ರ 30ನೇ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ).

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2021ರ 30 2022ರ 01 2022ರ 02

Municipal Corporations Act, 1976 (14 of 1977)- Amended by Acts 24 of 1978, 11 of 1979, 21 of 1979, 28 of 1980, 40 of 1981, 8 of 1982, 13 of 1983, 34 of 1984, 21 of 1986, 32 of 1986, 20 of 1987, 2 of 1990, 19 of 1991, 22 of 1991,32 of 1991, 35 of 1994,14 of 1995, 25 of 1995, 24 of 98, 27 of 98, 9 of 2001, 31 of 2001, 5 of 2003, 8 of 2003, 32 of 2003 (this Amendment Act further amended by Act 17 of 2004), 39 of 2003, 5 of 2005, 1 of 2007, 14 of 2007, 17 of 2007, 2 of 2009, 17 of 2009, 22 of 2009, 15 of 2010, 36 of 2010, 3 of 2011, 24 of 2011, 19 of 2012, 20 of 2012, 31 of 2012, 32 of 2012, 55 of 2013, 57 of 2013, 60 of 2013, 67 of 2013, 21 of 2014, 06 of 2015, 42 of 2015, 08 of 2020, 10 of 2020, 17 of 2020, 32of 2020, 04 of 2021,07 of 2021 and 30 of 2021.

As Amended by Act 30 of 2021  01 of 2022 02 of 2022

 1.  The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Solid Waste Management         (BBMP_SWM) Bye-Laws, 2019

2. The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Services (Recruitment to Senior Medical Officers or Specialists and General Duty Medical Officers) (Special) Rules, 2020

3.The Banglore Metropolitan Planning, committee (Amendment) Rules 2017.

4.The Bengaluru Metropolitan Planning Committee (Amendment) Rules, 2019.

5.The Karnataka Municipalities corporations (Election) (Amendment)Rules, 2020.

6. The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Advertisement Rules, 2021.

7.The Karantaka Municipal Corporations (Regulation and Inspection of Places used for Sale of Cigaretters and other Tobacco Products) Rules, 2020.

8.

Local Authorities (Official Language) Act, 1981 (30 of 1981).

ಕರ್ನಾಟಕ‍ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ (ರಾಜಭಾಷ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1981 (1981ರ 30)

 
9.

Open places (Prevention of Disfigurement) Act, 1981 (35 of 1982)- Amended by Act No.15 of 1984 and 11 of 2020.

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹಿರಂಗ‍ ಸ್ಥಳಗಳ (ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1981 (1982ರ 35)

 
10.

ಉದ್ಯಾನವನಗಳ, ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳ ಮತ್ತು ಬಯಲು ಸ್ಥಳಗಳ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1985 (1985ರ 16).

Parks, Play-Fields and Open Spaces (Preservation and Regulation) Act, 1985 (16 of 1985) Amended by 42 of 2003.

 
11.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ 1985 (1985ರ 39) ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ 8, 2010ರ 16 ಮತ್ತು 2017ರ 05ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Bangalore Metropolitan Region Development Authority Act, 1985 (39 of 1985) Amended by Act 8 of 2005, 16 of 2010 and 5 of 2017.

 
12.

ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1987 (1987ರ 34) ಅಧಿನಿಯಮ 1991ರ ರ 17, 1992ರ 14, 1996ರ 12 ಹಾಗೂ 2017ರ 51 ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Urban Development Authorities Act, 1987 (34 of 1987)- Amended by Acts 17 of 1991, 14 of 1992, 12 of 1996 and 51 of 2017.

 1.ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು (ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2023.
13.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 1991 (1991ರ 29) – ಅಧಿನಿಯಮ 1994ರ 9, 1994ರ 29, 1995ರ 27 ಮತ್ತು 2007ರ 17ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ

Regularisation of Unauthorised Constructions in Urban Areas Act, 1991 (29 of 1991) - Amended by Acts 9 of 1994, 29 of 1994, 27 of 1995 and 17 of 2007.

 
14.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶ ವಲಯ ವಿನಿಮಯಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ವೀಕರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1996 (1996ರ 2).

Bangalore City Planning Area Zonal Regulations (Amendment and Validation) Act, 1996 (2 of 1996).

 
15.

ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020(2020ರ 53)

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು 2022ರ 01 2022ರ 29 2023ರ 12

The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Act, 2020(53 of 2020)

As Amended by Act 01 of 2022

29 of 2022

12 of 2023

 1. The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (Election) Rules, 2021.

2.ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಚುನಾವಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2021.

16.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2022 (06 of 2023)

The Bengaluru Metropolitan Land Transport Authority Act, 2022 (06 of 2023)

 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.

Municipal Taxation (Karnataka Extension) Act, 1973 (Karnataka 13 of 1974) (Central Act 11 of 1881).

2.

Taxation Laws (Amendment) Act, 2000 (Karnataka Act 5 of 2000) (Mysore Act IX of 1932).

3.

Taxation Laws (Amendment) Act, 1998 (Karnataka Act 3 of 1998) (Mysore Act IX of 1932).

4.

Taxation Laws (Amendment) Act, 1997 (Karnataka Act 7 of 1997) (Mysore Act IX of 1932).

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.

City of Bangalore Improvement Act, 1945 (Karnataka Act 19 of 2002) (Mysore Act V of 1945).

 

31. Water Resources Department:

SL No. Acts Rules
1.

ನೀರಾವರಿ (ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ವಂತಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ದರ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1957 (1957ರ 28) ಅಧಿನಿಯಮ 1961ರ 23, 1964ರ 8, 1965ರ 18, 1966ರ 13, 1968ರ 16, 1974ರ 29, 1995ರ 16, 1995ರ 21, 2000ದ 24, 2002ರ 8 ಮತ್ತು 2002ರ 9ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Irrigation (Levy of Betterment Contribution and Water Rate) Act,1957 (28 of 1957)-Amended by Acts 23 of 1961, 8 of 1964, 18 of 1965, 13 of 1966, 16 of 1968, 29 of 1974, 16 of 1995, 21 of 1995, 24 of 2000, 8 of 2002, 9 of 2002 and 29 of 2010.

 1. The Karnataka Irrigation ( Levy of Betterment Contribution)  Rules, 1964
 2. The Karnataka Irrigation(Levy of Water Rates) Rules,1965
2.

ನೀರಾವರಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1965 (1965ರ 16) ಅಧಿನಿಯಮ 1969ರ 12, 2000ದ 24, 2002ರ 8 ಮತ್ತು 2002ರ 9ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು, 1965.

Irrigation Act, 1965 (16 of 1965)- Amended by Acts 12 of 1969, 24 of 2000, 8 of 2002, 9 of 2002, 36 of 2003,17 of 2007 and 29 of 2010.

 1. The Karnataka Irrigation Rules, 1965
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಯಮಗಳು, 1965
3.

ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1980 (1980ರ 6) ಅಧಿನಿಯಮ 1986ರ 44, 1987ರ 33 1995ರ 32 ಮತ್ತು 2003ರ 25 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು, 1980.

The Karnataka Command Areas Development Act, 1980 (6 of 1980) Amended by Acts 44 of 1986, 33 of 1987, 32 of 1995, 25 of 2003 and 34 of 2012.

 1. The Karnataka Command Areas Development Rules, 1980 (As provided by Water Resources Department vide file NO. WRD 122 CAM 2016).

 2. The Karnataka Command Area Development Authority (Cadre and Recruitment) Rules, 1987 (As provided by Water Resources Department vide file No. WRD 122 CAM 2016)

4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2021(2021ರ 17).

The Karnataka KrishnaBasin Development Authority (Repeal) Act, 2021(17 of 2021).

 
5.

ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ನೀರಾವರಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1991 (1991ರ 27).

Cauvery Basin Irrigation Protection Act, 1991 (27 of 1991).

 
6.

ಅಂತರ್ಜಲ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿನಿಯಮನ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 (2011ರ 25).

Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2011 (25 of 2011).

 

The Karnataka Groundwater (Regulation and Control of Development and Management) Rules, 2012.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿನಿಯಮನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2012.
7.

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು (ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೇವೆ) (ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳ ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 62)

The Karnataka Civil Services (Water Resource Service) (Special Recruitment of Assistant Engineers and Junior Engineers) Act, 2013 (62 of 2013)

 
8.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2014 (2014ರ 32) ಅಧಿನಿಯಮ 2018ರ 15ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ

The Karnataka Tank Conservation and development authority Act, 2014 (32 of 2014) Amended by Act 15 of 2018.

 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಯಮ, 2015.

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

32. Women & Child Development Department:

SL No. Acts Rules
1.

ದೇವದಾಸಿಯರ (ಸಮರ್ಪಣಾ ನಿಷೇಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1982 (1984 ರ 1) ಅಧಿನಿಯಮ 2010ರ 1ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

Devadasis (Prohibition of Dedication) Act, 1982 (1 of 1984)-Amended by Act 1 of 2010.

 
2.

ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 1995 (1995 ರ 17) ಅಧಿನಿಯಮ 2014ರ 4 ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

State Commission for Women Act, 1995 (17 of 1995) Amended by Act 4 of 2014.

 The Karnataka State Commission for Women Rules, 2002.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ನಿಯಮಗಳು, 2002

3.

ವಿವಾಹಗಳ (ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಉಪಬಂಧಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 (1984ರ 2)

The Karnataka Marriages (Registration and Miscellaneous Provisions) Act, 1976 (2 of 1984).

 

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.

The Prohibition of Child Marriage (Karnataka Amendment) Act, 2016. (Karnataka Act 26 of 2017) (Central Act 6 of 2007).

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

33. Youth Services Department:

SL No. Acts Rules

 

SL. NO CENTRAL ACTS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

SL. NO REGIONAL ACTS AS AMENDED BY KARNATAKA ACTS
1.  

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-09-2023 12:51 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080