ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಧಿನಿಯಮ 
 01 University of Agricultural Sciences Act, 1963 (22 of 1963)-Amended by Acts 3 of 1976, 36 of 1985, 14 of 1986, 40 of 1987 and 13 of 1988 (Repealed by Ordinance No. 3 of 2008)
 02  ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1991 (1991ರ 35) 1993ರ 23, 1998ರ 33ನೇ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ (2014ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 9ರಿಂದ ನಿರಸನಗೊಳಿಸಿದೆ)
 03

Agricultural Income Tax Act, 1957 (22 of 1957)- Amended by Acts 25 of 1962, 31 of 1962, 29 of 1963, 28 of 1964,29 of 1976, 14 of 1983, 23 of 1985, 11 of 1986, 38 of 1986, 10 of 1987,16 of 88, 8 of 89, 19 of 89, 6 of 90, 12 of 91, 5 of 93, 18 of 94, 6 of 95, 1 of 96, 5 of 1996, 7 of 97, 18 of 97, 3 of 1998, 4 of 1999, 18 of 1999, 5 of 2000, 5 of 2001, 5 of 2002, 7 of 2003, 5 of 2006, 18 of 2012 and 14 of 2015. (Repealed by Act No 5 of 2016)

 04  The Mysore Betting Tax Act, 1932 [Mysore Act No. IX Of 1932] (Repealed by Act 27of 2017)
 05

Entertainments Tax Act, 1958 (30 of 1958) – Amended by Acts 14 of 1966, 31of 1969, Presidents Act 14 of 1971,4 of 1973 Karnataka Acts 15 of 1974, 36 of 1976, 16 of 1977, 3 of 1979, 21 of 1979, 25 of 1979, 14 of 1980, 26 of 1980,5 of 1981, 13 of 1982, 2 of 1983, 9 of 1983, 9 of 1984, 3 of 1985, 22 of 1985, 3 of 1987, 15 of 1987, 17 of 1987, 31 of 1987, 2 of 1988, 17 of 1988, 20 of 1989, 7 of 1990, 6 of 1992, 5 of 1993, 11 of 1993,25 of 1994, 18 of 1994, 6 of 1995, 5 of 1996, 15 of 1996. 7 of 97, 18 of 97 3 of 98, 20 of 1998, 4 of 1999, 5 of 2000, 26 of 2000, 5 of 2001, 5 of 2002, 7 of 2003, 3 of 2004, 26 of 2004, 11 of 2005, 25 of 2005, 5 of 2006, 5 of 2007, 25 of 2007, 6 of 2008, 7 of 2009, 5 of 2010, 15 of 2011, 18 of 2012, 53 of 2013 and 05 of 2016. (Repealed by Act 27of 2017)

 06 Tax on Luxuries Act, 1979 (22 of 1979)- Amended by Acts 9 of 1981, 18 of 1982, 21 of 1985, 10 of 1986, 12 of 1987, 17 of 1989, 6 of 1995, 5 of 1996, 15 of 1996, 7 of 1997, 3 of 1998, 4 of 1999, 5 of 2000, 2 of 2001, 5 of 2001, 5 of 2002, 7 of 2003, 13 of 2003, 3 of 2004, 26 of 2004, 5 of 2006,  5 of 2007, 6 of 2008, 7 of 2009, 5 of 2010, 15 of 2011, 18 of 2012, 14 of 2014 and 05 of 2016. (Repealed by Act 27of 2017)
 07 Tax on Entry of Goods Act, 1979, (27 of 1979)- Amended by Acts 12 of 1981, 13 of 1982, 38 of 1984, 28 of 1985, 12 of 1986, 41 of 1986, 42 of 1986, 43 of 1986, 11 of 1987, 8 of 1989,18 of 1989, 9 of 1990, 14 of 1991, 15 of 1992, 5 of 1993, 8 of 1993, 14 of 1994, 18 of 1994, 45 of 1994, 3 of 1995, 6 of 1995, 1 of 1996, 15 of 1996, 3 of 1998, 18 of 1999, 5 of 2000, 22 of 2000, 5 of 2001, 5 of 2002, 3 of 2003, 7 of 2003, 26 of 2004, 11 of 2005, 5 of 2006, 5 of 2010, 15 of 2011, 18 of 2012, 27 of 2013 53 of 2013, 14 of 2014 and 05 of 2016. (Repealed by Act 27of 2017)
 08  ಲಾಟರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2004 (2004ರ 4) (ಅಧಿನಿಯಮ 2017ರ 27 ಇದರ ಮೂಲಕ ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
 09 ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳ ಪ್ರವೇಶದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2004 (2004ರ 29) (ಅಧಿನಿಯಮ 2017ರ 27 ಇದರ ಮೂಲಕ ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ)
10

ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2003 (2004ರ 32) 2005ರ 06, 11,27, 2006ರ 04, 2007ರ 06, 2008ರ 5, 2009ರ 05, 2010ರ 04, 2011ರ 12, 2012ರ 17, 2012ರ 27, 2013ರ 32, 2013ರ 54, 2014ರ 15, 2015ರ 05, 2015ರ 15, 2016ರ 06, 2017ರ 15 ಹಾಗೂ 2018ರ 23ನೇ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ (ಅಧಿನಿಯಮ 2017ರ 27 ಇದರ ಮೂಲಕ ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ)  

11

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 6) (ಅಧಿನಿಯಮ 2020ರ 41ರ ಮೂಲಕ ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ).

Civil Services (Regulation of Transfer of Staff of Department of Collegiate Education) Act, 2012 (6 of 2013)(Repealed by Act 41 of 2020).

 

12  

ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 12)(ಅಧಿನಿಯಮ 2020ರ 42ರ ಮೂಲಕ ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.)

Civil Services (Regulation of Transfer of Staff of Department of Technical Education) Act, 2012 (12 of 2013) (Repealed by Act 42 of 2020)

 

13

ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಭತ್ಯೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963 (1963ರ 15) ಅಧಿನಿಯಮ, 1999ರ 7 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ (ಅಧಿನಿಯಮ 2020ರ 58ರ ಮೂಲಕ ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ).

Parliamentary Secretaries Salary, Allowances And Miscellaneous Provisions Act, 1963, (15 of 1963), Amended by Act 7 of 1999 (Repealed by Act 58 of 2020).

14

ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1992 (1996 ರ 12) ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ ( ಅಧಿನಿಯಮ 2021ರ 17ರ ಮೂಲಕ ನಿರಸನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ).

Krishna Basin Area Development Authority Act, 1992(12 of 1996) (Repealed by Act 17 of 2021).

15

The Karnataka Prevention of Cow Slaughter and Cattle Preservation Act, 1964, (35 of 1964)- Amended by Acts 24 of 1966 and 26 of 1975(Repealed by Act 01 of 2021).

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-05-2022 04:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080