ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ರಾಜ್ಯನಿಯಮಗಳು

 

 

 

ಪರಿವಿಡಿ-ಇಲಾಖಾವರು INDEX-DEPARTMENT

 

GOVERNMENT OF KARNATAKA

DEPARTMENT OF PARLIMENTARY AFFAIRS AND LEGISLATION

 

(As on 03.07.2019)

 

 1. Agriculture Department:
 2. Animal Husbandry & Fisheries Department:
 3. Cabinet Affairs Department:
 4. Commerce & Industries Department:
 5. Co-operation Department:
 6. Education Department :
 7. Energy Department :
 8. Finance Department:
 9. Food & Civil Supplies & Consumer Affairs Department:
 10. Forest, Environment & Ecology Department:
 11. Health & Family Welfare Department:
 12. Home Department:                                                                         
 13. Horticulture Department:
 14. Housing Department:
 15. Information Technology, Bio-Technology & Science & Technology Department:
 16. Infrastructure Development Department:
 17. Kannada, Culture, Information & Tourism Department:
 18. Labour Department:
 19. Law, Justice and Human Rights Department:
 20. Minority Welfare Department:
 21. Parliamentary Affairs and Legislation Department:
 22. Personnel & Administrative Reforms Department:
 23. Planning, Programe Monitoring and Statistics Department:
 24. Public Enterprises Department:
 25. Public Works, Ports and Inland Water Transport Department:
 26. Revenue Department:
 27. Rural Development and Panchayat Raj  Department:
 28. Social Welfare Department:
 29. Transport Department:

30. Urban Development Department:

31. Water Resources Department:

32. Women & Child Development Department:

       33. Youth Services Department:

 

 

<![if !supportLists]>(1)  <![endif]>Agriculture  Department:

         

1

The Karnataka Agricultural Pests and Diseases Rules 1971.

 

(2) Animal Husbandry & Fisheries Department:

 

1.

The Karnataka Cattle Trespass Rules, 1971.

2.

The Karnataka Livestock Improvement Rules, 1969.

3.

The Karnataka prevention and control of Infectious and Contagious Diseases in Animals (Check post and Quarantine camp, manner of Inspection etc ) Rules 2014.

4.

The Karnataka Prevention of Cow Slaughter and Cattle Preservation Rules, 1967.  

 

 

 

(3)  Cabinet Affairs Department:

       -NIL-

 

(4) Commerce & Industries Department:

 

 1.      

 Karnataka Sugar (Regulation of Production) (Amendment) Order, 2005

2.

Karnataka Sugarcane Control Board (Procedure regarding Transaction of Business) Rules, 2013.

 

 

(5) Co-operation Department:

 

1.

 

The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation of Allotment of Property in Market Yards) Rules, 2004.

2.

The Karnataka Co-operative Societies Rules, 1960.

 

3.

The Karnataka Money Lenders Rules, 1965.

4.

The Karnataka Pawn Brokers Rules, 1966.

5.

PÀ£ÁðlPÀ PÀø¶ GvÀà£Àß ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀåªÀºÁgÀ (¤AiÀÄAvÀæt) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1968

6

PÀ£ÁðlPÀ ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2004

 

 

 

(6)   Education Department :

 

 1.

Rules and Notifications under the Karnataka Education Act, 1983.

 

2.

The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Teachers) Rules, 2017.

 

 

(7) Energy Department :

 

 1.

The Karnataka Electrical Inspectorate (Powers, Functions and levy of fees) Rules, 2018.

2.

The Karnataka Lifts, Escalators and Passenger Conveyors Rules, 2015.

 

(8)  Finance Department:

 

1.

The Karnataka Civil Services  Rules, 1957.

(Page No.1-122),  (123 – 232),    (233 – 472),   (475 – 603),     (604 – 660).

2.

The Karnataka Contingency Fund Rules, 1957.

3.

The Karnataka Financial Code, 1958 [Volume-I] (page no.1-265)

(page no. 266 – 482),   (page no. 483 – 563).

4.

The Karnataka General Provident Funds Rules, 2016.

5.

The Karnataka Goods and Services Tax Rules, 2017

6.

The Karnataka Goods and Services Tax (Amendment)  Rules, 2017

7.

The Karnataka Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2017

8.

The Karnataka Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2017

9.

The Karnataka Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2017

10

The Karnataka Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2017

11.

The Karnataka Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2017

12.

The Karnataka Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2017

13.

The Karnataka Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2017

14.

The Karnataka Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2017

15.

The Karnataka Goods and Service Tax 2017 (K)

16.

The Karnataka Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2018.

17.

The Karnataka Goods and Services Tax (Second  Amendment) Rules, 2018.

18.

The Karnataka Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2018.

19.

The Karnataka Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2018.

20.

The Karnataka Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2018.

21.

The Karnataka Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2018.

22.

The Karnataka Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2018.

23.

The Karnataka Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2018.

24.

The Karnataka Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2018.

25.

The Karnataka Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2018.

26.

The Karnataka Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2018.

27.

The Karnataka Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules, 2018.

28.

The Karnataka Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2019.

29.

The Karnataka Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2019.

30.

The Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments Rules, 2006.

 

(9)  Food & Civil Supplies & Consumer Affairs Department:

 

1.      

vÀÆPÀ ªÀÄvÀÄÛ C¼ÀvÉ ªÀiÁ£ÀPÀUÀ¼À (eÁj) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1988.

2.

The Karnataka Vigilance Committee (Targeted Public Distribution System) Rules, 2016.

 

 

 

(10)  Forest, Environment & Ecology Department:

  01

The Karnataka Biological Diversity Rules, 2005

02

The Karnataka Biological Diversity (Amendment) Rules, 2020

03 ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2020

 

(11)  Health & Family Welfare Department:

 

1.

The Karnataka Ayurvedic and Unani Practitioners’ Registration and Medical Practitioners’ Miscellaneous Provisions Rules, 1964.

2.

The Karnataka Compulsory Service Training by Candidates Completed Medical Courses (Counseling, Allotment  and Certification) Rules, 2015.

3.

1. The Karnataka Private Medical Establishments Rules, 2009.

2. The Karnataka Private Medical Establishments (Amendment) Rules, 2018.

4.

1. The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Medical Officers  and Other Staff) Rules, 2011.

2. The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Medical Officers and other Staff) (Amendment) Rules, 2012.

5.

The Karnataka Epidemic Diseases (COVID-19) Regulations, 2020

   6.

The Karnataka Epidemic Diseases (COVID-19) Regulations, 2020

   7.

The Karnataka Infectious Diseases (COVID-19) Regulations, 2020

   8.

The Karnataka Mental Health Rules, 2012

 

(12)  Home  Department:

 

1.

The Karnataka Private Security Agencies Rules, 2008.

2.

The Karnataka Public Safety (Measures) Enforcement Rules, 2018.

3.

The Karnataka Cinemas (Regulation)  Rules, 2014.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2014

 

(13)  Horticulture Department:

 

 1.  

The Karnataka Oil Palm (regulation of cultivation, production and processing) Rules, 2017.

 

(14)  Housing Department:

 

 1.

The Karnataka Housing Board Rules, 1964

2.

 The Karnataka Housing Board (Borrowing Sums By Issue Of Debenture) Rules, 1967

3.

The Karnataka Housing Board Regulations 1983

4.

 The Karnataka Housing Board (Work-Charged Establishment Employees) (Absorption In The Housing Board Services) Rules, 1985

5.

 The Karnataka Housing Board (Work Charged Establishment Employees) (Absorption In The Housing Board Services) Rules, 1999

6.

 The Karnataka Housing Board Departmental Examination Rules

7.

The Karnataka Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017.

8.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2017

 

 

(15)  INFORMATION TECHNOLOGY, BIO-TECHNOLOGY & SCIENCE & TECHNOLOGY     

           DEPARTMENT:

 

-NIL-

 

 

(16)  Infrastructure Development Department:

 

-Nil-

 

(17)   Kannada, Culture, Information & Tourism Department:

1.

The Tourism Trade (Facilitation and Regulation) Rules, 2016.

2.

 ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಯಮಗಳು, 1966.

 

 

 

 

(18)  Labour Department:

 

1.

The Karnataka Industrial Establishments (National and Festival Holidays) Rules, 1964.

 

(19)  Department of Law, Justice and Human Rights:

 

1.

The Karnataka Conduct of Government Litigation Rules, 1985.

2.

 The Election Petitions Procedure Rules

 

3

 Forms Of Oaths And Affirmations Under Indian Oaths Act, 1873.

4

The High Court Of Karnataka Rules, 1959.

       (With Notifications)

5

The High Court Of Karnataka (Contempt Of Court Proceedings) Rules, 1981

6

The High Court Of Karnataka (Service And Kannada Language Examinations)   Rules, 1975

7

  The Karntaka High Court Account Rules, 1965.

8

 Rules Governing  Probate  And  Administration  Matters, 1964

9

The Writ Proceedings Rules, 1977

10

 The Karntaka High Court Account Rules Forms And Notifications.

11

  The Karnataka Law Officers (Appointment and Conditions of Service) Rules, 1977.

 

 

(20)  Minority Welfare Department:       

 

1.

The Karnataka Waqf Rules, 2017.

 

 

(21)  Parliamentary Affairs and Legislation Department:

 

    1

The Karnataka Legislature (Members Free Transit by Air and Railways) Rules, 1990.

2.

The Karnataka Legislature (Members Free Transit by Road Transport Service) Rules, 1967.

3.

The Karnataka Legislature (Members Medical Attendance) Rules, 1968.

4.

The Karnataka Legislature (Members Travelling Allowance) Rules, 1957.

5.

The Karnataka Legislature (Telephone to Members) Rules, 1979.

6.

The Karnataka Legislators Pension Rules, 1979. (As provided by Legislative Assembly Secretariat vide Letter No.ಲೆಪಶಾ-1/14/ಕಾನಿಒ/2017, ದಿನಾಂಕ:24.11.2015 ಮತ್ತು 27.02.2017).

7.

The Karnataka Legislature (Pensions Free Transit by Road Transport Services) Rules, 1990

8.

The Karnataka Legislature (Pensioners Medical Attendance) Rules, 2007.

9.

The Karnataka Legislature (Pensioners Re-Imbursement of Travel Expenses by Railways) Rules, 2009.

10.

The Karnataka Legislature (Presiding Officers) Medical Attendance Rules, 1959.

11.

1. The Karnataka Parliamentary Secretaries (Functions and Duties) Rules, 2016.

2. ತಿದ್ದೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಂವ್ಯಶಾಇ 33 ಅಶಾರ 2019, ದಿನಾಂಕ:12.02.2019

12.

Government orders regarding introduction of cheque system for payment of salary to the members of the Karnataka Legislature.

 

(22)     Personnel  & Administrative Reforms Department:

 

1.

The Karnataka Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1957(Upto Schedule I)

SCHEDULE-II            (page no.51-218)     (page no.219-319)

SCHEDULE-III           (page no.320-378)     (page no.379-403)

SCHEDULE- IV and Amendments   (page no.404 – 534)

 

<![if !supportLists]>(1) <![endif]>The Karnataka Civil Services (Classification, Control and Appeal) (Amendment) Rules, 2018.

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಪೀಲು) ನಿಯಮಗಳು, 1957.

 

<![if !supportLists]>(1)   <![endif]>ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2018

3.

The Karnataka Civil Services (General Recruitment) Rules, 1977.

4.

The Karnataka Civil Services (General Recruitment) Rules, 1978.

PÀ£ÁðlPÀ ¹«¯ï ¸ÉêÁ (¸ÁªÀiÁ£Àå £ËPÀj ¨sÀwð) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1978.

5.

The Karnataka Civil Services (Probation) Rules, 1977

PÀ£ÁðlPÀ ¹«¯ï ¸ÉêÉUÀ¼À (¥ÉÆæ¨ÉõÀ£ï) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1977

6.

The Karnataka Civil Services (Service and Kannada Language Examinations) Rules, 1974. (Page No.1-73),         (74-135),          (136-191).

7.

The Important Government Orders/Official Memoranda etc., related to the  Karnataka Civil Services (CCA) Rules, 1957. (From 1956 upto 9-2-2005) (As provided by DPAR in their U.O.Note No.DPAR 19 SEEVI 2005, dated: 04.05.2006).

 

8.

PÀ£ÁðlPÀ ¹«¯ï ¸ÉêÁ (£ÀqÀvÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1966.

9.

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ (eÉåõÀ×vÁ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1957.

10.

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¹«¯ï ¸ÉêÉUÀ¼À (¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ «ÄøÀ¯ÁzÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀzÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) («±ÉõÀ £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2001.

11.

The Karnataka   Government (Allocation of Business) (Amendment) Rules, 2018.

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ (ªÀåªÀºÁgÀ ºÀAaPÉ) (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2018

12.

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ (PÉ®¸ÀUÀ¼À ºÀAaPÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1977.

13.

The Karnataka Government Servants’ (Medical Attendance) Rules. 1963.               (As provided by DPAR in their U.O. Note No. DPAR 250  SENIF 2006, dated:29.03.2006).

14.

The Karnataka Government Secretariat Manual of Office Procedure (Revised)

 

15.

The Karnataka Government (Transaction of Business) Rules, 1977.

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ (PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1977

16.

The Karnataka Guarantee of Services to Citizens Rules 2012.

PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjPÀjUÉ ¸ÉêÉUÀ¼À SÁvÀj ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2012.

17.

List of Private Hospitals Recognised by Government for Medical Reimbursement.

18.

1. PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ (ªÀåªÀºÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄѪÀj ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1959,                                                                           2. PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ (¸ÉêÁ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£Àäß £ÀqɸÀÄ«PÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1965,                     3. PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ (¸ÉêÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£Àäß wzÀÄÝ¥Àr¸ÀÄ«PÉ)(wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1995,         4. PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ (¸ÉêÁ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£Àäß £ÀqɸÀÄ«PÉ (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1999            5.  PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ (¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1973.

6. PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ (¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£Á) «¤AiÀĪÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ, 2000.

19.

The Karnataka Public Service Commission (Conditions of Service) (Amendment) Regulations, 2007.

20.

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁ® ¸ÉêÉUÀ¼À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2012.

The Karnataka Sakala Services Rules, 2012.

 21.

 The Karnataka Administrative Tribunal Rules of Practice (Amendment) Rules, 1994

22

 The Karnataka Administrative Tribunal (Caveat) Regulation (1 of 1987).

23

 The Karnataka Administrative Tribunal (Contempt of Tribunal Proceedings) Rules,1987

24

 The Karnataka Administrative Tribunal (Services and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice- Chairman and Members) Rules, 1986

25

 The Karnataka Administrative Tribunal (Recruitment) Rules, 1993.

26

  K.A.T. (Procedure) Rules, 1986.

27

  K.A.T.[Refund Of Court Fee] Regulations, 1990.

28

 K.A.T.(Review Applications) Regulation, 1994.

29

  K.A.T. (Rules Of Practice) 1990.

30

The Karnataka Right to Information Rules, 2005.

The Karnataka Right to Infomation (Amendment) Rules, 2019

31

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ನಿಯಮಗಳು, 2005

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2019

 

 (23) Planning and Statistics Department:

 

1.

ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಗಳು, 1993.

 

 

 

(24)  Public EnterprisesDepartment:

      -Nil-

 

(25)  Public Works Department:

 

 1

The Karnataka Ports (Landing and Shipping Fees) Rules, 1964.

2

The Karnataka Ports (Landing and Shipping Fees) (Amendment) Rules, 1965.

 

(26)  Revenue Department:

 

 1.

Karnataka Poisons (Possession and Sale) Rules 2015.

2.

The Karnataka Conferment of Ownership on Mulageni or Volamulageni Tenants Rules, 2016.

 

 (27)  Rural Development and Panchayat Raj  Department:

 

1

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇ ವಿಧಾನಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2017.

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಸ್ವತ್ತುಗಳ ಆರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2017.

3.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಸ್ವತ್ತುಗಳ ಆರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2017.

4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಕರೆಯುವ ಮತ್ತು ನಡೆಸುವ) ನಿಯಮಗಳು, 2017.

5.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಗ್ರಾಮ  ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2016.

6.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ ಮನ್ ರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ) ನಿಯಮಗಳು, 2017.

 

 

 (28)  Social Welfare Department:

 

1.

The Karnataka State Commission for Backward Classes Rules, 1999. (and amendment rules 2001, 2001 second amendment, 2010)

2.

The Karnataka Scheduled Castes Sub-Allocation and Tribal Sub-Allocation (Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources) Rules, 2017.

 

 

(29) Transport Department:

01

The Karnataka Motor Vehicles Rules, 1989 (Central Act 59 of 1988)

 

 

(30) Urban Development Department:

 

1.

The Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Property Tax Rules, 2009.

2.

The Karnataka Municipal Corporations (Regularisation of unauthorised Development or Constructions) (Amendment) Rules, 2014.

3.

The Karnataka Municipalities (Regularisation of unauthorized Development or constructions) (Amendment) Rules 2014.

4.

The Karnataka Municipalities Model Building Bye-Laws 2017.

5.

Karnataka_Planning_Authority_Rules_1965

6

The Karnataka Town and Country Planning (Regularisation of unauthorised Development or Constructions) Rules, 2014.

 

 

 

(31) Water Resources Department:

 

 

1.

 The Karnataka Command Areas Development Rules, 1980 (As provided by Water Resources Department vide file NO. WRD 122 CAM 2016).

2.

The Karnataka Command Area Development Authority (Cadre and Recruitment) Rules, 1987 (As provided by Water Resources Department vide file No. WRD 122 CAM 2016)

3.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಯಮ, 2015.

4.

The Karnataka Groundwater (Regulation and Control of Development and Management) Rules, 2012.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿನಿಯಮನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (32)  Women & Child Development Department:     

 

1.

The Prohibition of Child Marriage (Karnataka) Rules, 2014.

2.

The Karnataka State Commission for Women Rules, 2002.

3.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ನಿಯಮಗಳು, 2002

4.

PÀ£ÁðlPÀ ¨Á®PÀ £ÁåAiÀÄ (ªÀÄPÀ̼À ¥Á®£É ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀëuÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2002

5.

ªÀzsÀÄ-ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ (PÀ£ÁðlPÀ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2004.

 

 

(33)  Youth Services Department:

         -Nil

 

 

 

 

 

 

* * * *

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-11-2020 04:46 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ