ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ರಾಜ್ಯನಿಯಮಗಳು

 

 

 

ಪರಿವಿಡಿ-ಇಲಾಖಾವರು INDEX-DEPARTMENT

 

GOVERNMENT OF KARNATAKA

DEPARTMENT OF PARLIMENTARY AFFAIRS AND LEGISLATION

 

(As on 03.07.2019)

 

 1. Agriculture Department:
 2. Animal Husbandry & Fisheries Department:
 3. Cabinet Affairs Department:
 4. Commerce & Industries Department:
 5. Co-operation Department:
 6. Education Department :
 7. Energy Department :
 8. Finance Department:
 9. Food & Civil Supplies & Consumer Affairs Department:
 10. Forest, Environment & Ecology Department:
 11. Health & Family Welfare Department:
 12. Home Department:                                                                         
 13. Horticulture Department:
 14. Housing Department:
 15. Information Technology, Bio-Technology & Science & Technology Department:
 16. Infrastructure Development Department:
 17. Kannada, Culture, Information & Tourism Department:
 18. Labour Department:
 19. Law, Justice and Human Rights Department:
 20. Minority Welfare Department:
 21. Parliamentary Affairs and Legislation Department:
 22. Personnel & Administrative Reforms Department:
 23. Planning, Programe Monitoring and Statistics Department:
 24. Public Enterprises Department:
 25. Public Works, Ports and Inland Water Transport Department:
 26. Revenue Department:
 27. Rural Development and Panchayat Raj  Department:
 28. Social Welfare Department:
 29. Transport Department:
 30. . Urban Development Department:
 31.  Water Resources Department:
 32.  Women & Child Development Department:
 33.  Youth Services Department:

 

 

  (1)  Agriculture  Department:

         

(2) Animal Husbandry & Fisheries Department:

  1.

The Karnataka prevention and control of Infectious and Contagious Diseases in Animals (Check post and Quarantine camp, manner of Inspection etc ) Rules 2014.


(3)  Cabinet Affairs Department:

       -NIL-

 

(4) Commerce & Industries Department:

 

 1.      

 Karnataka Sugar (Regulation of Production) (Amendment) Order, 2005

 

 2.

Karnataka Sugarcane Control Board (Procedure regarding Transaction of Business) Rules, 2013.

3.

The Karnataka (Prevention of Illegal mining, Transportation and Storage of minerals) Rules, 2011

4.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅತಿಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಸಹಾಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಿಯಮಗಳು, 2007

5.

The Karnataka Minor Mineral concession (Amendment) Rules, 2021.

6.

The Karnataka Minor Mineral Concession (A) Rules, 2022.

7.

The Karnataka minor mineral concession (Amendment)Rules 2023.

8. 

The Karnataka Minor Mineral concession (Amendment) Rules, 2021.

 

 

   (5)    Co-operation Department:

 

   (6)    Education Department : 

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ನಿಯಮಗಳು, 2012. (35 of 2009)

         

   (7)     Energy Department :

 

1. The Karnataka Lifts, Escalators and Passenger Conveyors Rules, 2015.
2.
The Karnataka (Licensing of Electrical Contractors, Special wiring permit and grant of certificates and permits to Electrical Supervisors and Wiremen) Rules, 2012.
3.
The Electricity (Right of Cosumers) Rules, 2020.
4.
KERC Procurement of Energy fro Renewable Sources) (Eighth Amendment) Regulations, 2022. (36 of 2003)
5.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಚಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ (ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಚ್ಚಕ್ತಿ  ಖರೀದಿ) (9ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿನಿಯಮಗಳು, 2022
6.
The Karnataka Electricity Regulatory Commission(procurement of energy from renewable sources)(Ninth Amendment)Regulations 2022.
7
The Karnakataka Electricity Regulatory Commission(Fuel and power purchase cost adjustment)(First Amendment)Regulations 2022
8.
Conditions of supply of Electricity of Distributions licensce in the state of karnataka(COS)(11th Amendment)2023. And the Karnataka Electricity commission recovery of expenditure for supply of Electricity(12th Amendement)Regulation 2023
9. 
The Karnakataka Electricity Regulatory Commission (Terms  and  Conditions for Green Energy Open Access) (Amendment) Regulations 2022

 

  (8)  Finance Department:

 

1.

The Karnataka Civil Services  Rules, 1957.

(Page No.1-122),  (123 – 232),    (233 – 472),   (475 – 603),     (604 – 660).

2.

The Karnataka Financial Code, 1958 [Volume-I] (page no.1-265)

(page no. 266 – 482),   (page no. 483 – 563).

3.

The Karnataka Banning of Unregulated Deposit Schemes Rules, 2020

   4. ಕರ್ನಾಟಕ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿಷೇಧ ನಿಯಮಗಳು, 2020.

 

(9)  Food & Civil Supplies & Consumer Affairs Department:

1.      

ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಮಾನಕಗಳ (ಜಾರಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1988

2.

The Karnataka Vigilance Committee (Targeted Public Distribution System) Rules, 2016.

3.

The Karnataka Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011. 

4.

The Karnataka Legal Metrology (Enforcement) (Amendment) Rules, 2021.

 

 (10)  Forest, Environment & Ecology Department:

  01

The Karnataka Biological Diversity Rules, 2005

  02

The Karnataka Biological Diversity (Amendment) Rules, 2020

 03 ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2020
04 The Karnataka Air (Prevention and Control of Pollution) (Second Amendment) Rules, 2021 (14 of 1981)
05 The Karnataka State Pollution Control Board for Prevention and Control of Water Pollution (Procedure for Transaction of Business) and the Water (Prevention and Control of Pollution) (Second Amendment) Rules, 2021 (6 of 1974)
06 The Karnataka Air (Prevention and Control of Pollution) (Amendment) Rules, 2024.
07  The Wild Life (Portection and Surrender of undeclared Wild Life or Animal article, trophy and uncured trophy) (Karnataka) Rules, 2024. 

 

 (11)  Health & Family Welfare Department:

   

1.

The Karnataka Epidemic Diseases (COVID-19) Regulations, 2020

   2.

The Karnataka Epidemic Diseases (COVID-19) Regulations, 2020

   3.

The Karnataka Infectious Diseases (COVID-19) Regulations, 2020

   4.

The Karnataka Mental Health Rules, 2012

5.

The Karnataka Mental Health  Care Rules, 2021 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ನಿಯಮಗಳು, 2021

 

(12)  Home  Department:

1.

The Karnataka Private Security Agencies Rules, 2008.

2.

The Karnataka Public Safety (Measures) Enforcement Rules, 2018.

3..

The Karnataka Private Security Agencies (Private Security to Cash Transportation Activities) Rules, 2020

 

(13)  Horticulture Department:

 1.  

The Karnataka Oil Palm (regulation of cultivation, production and processing) Rules, 2017.

 

(14)  Housing Department:

   1. The Karnataka Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017.
   2. ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2017
3. The Karnataka Real Estate (Regulation and Development) (Amendment) Rules, 2022.
4. ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2017.
5. The Karnataka Real Estate Regulatory Authority (General) Regulation, 2022 (16 of 2016)
6.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಅಪೀಲು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ವಿನಿಯಮಗಳು, 2020.

7. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021.

8. 

The Karnataka Real Estate (Regulation and Development) (First Amendment) Rules, 2020. (16 of 2016)

9. 

The Karnataka Real Estate Appellate Tribunal Regulations, 2020.

10. 

The Karnataka Real Estate (Regulation and Development) (Amendment) Rules, 2021.

(15)  INFORMATION TECHNOLOGY, BIO-TECHNOLOGY & SCIENCE & TECHNOLOGY     

           DEPARTMENT:

 

-NIL-

 

 

(16)  Infrastructure Development Department:

 

-Nil-

 

(17)   Kannada, Culture, Information & Tourism Department:

1.

The Tourism Trade (Facilitation and Regulation) Rules, 2016.

 

 

 

 

(18)  Labour Department:

 

1.

The Karnataka Industrial Establishments (National and Festival Holidays) Rules, 1964.

2.

The Building and Other Construction worker's (Regulation of Employment and Conditions of services) (Karnataka) (Amendment) Rules, 2020

3.

The Unorganised Workers Social Security (Karnataka) (Amendment) Rules, 2021.

4.

The Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions  Service) (Karnataka) (Amendment) Rules, 2020.

5.

The Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions  Service) (Karnataka) (Amendment) Rules, 2022.

 

(19)  Department of Law, Justice and Human Rights:

 

1.

The Karnataka Conduct of Government Litigation Rules, 1985.

2.

 The Election Petitions Procedure Rules

 

3

 Forms Of Oaths And Affirmations Under Indian Oaths Act, 1873.

4

The High Court Of Karnataka Rules, 1959.

       (With Notifications)

5

The High Court Of Karnataka (Contempt Of Court Proceedings) Rules, 1981

6

The High Court Of Karnataka (Service And Kannada Language Examinations)   Rules, 1975

7

  The Karntaka High Court Account Rules, 1965.

8

 Rules Governing  Probate  And  Administration  Matters, 1964

9

The Writ Proceedings Rules, 1977

10

 The Karntaka High Court Account Rules Forms And Notifications.

11

  The Karnataka Law Officers (Appointment and Conditions of Service) Rules, 1977.

12

The Karnataka Electronic Filing (E-filling) Rules, 2021.

 

 

(20)  Minority Welfare Department:       

 

1.

The Karnataka Waqf Rules, 2017.

2.

The Karnataka State Haj Committee Rules, 2010

3.

The Karnataka Wakf Regulations 2010.

4.

 

 

 

(21)  Parliamentary Affairs and Legislation Department:

NIL

 

 

(22)     Personnel  & Administrative Reforms Department:

 

   

1.

The Karnataka Civil Services (General Recruitment) Rules, 1977.

2.

The Karnataka Civil Services (General Recruitment) Rules, 1978.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೌಕರಿ ಭರ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1977

3.

The Karnataka Civil Services (Probation) Rules, 1977

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಪ್ರೊಬೇಷನ್) ನಿಯಮಗಳು, 1977

4.

The Karnataka Civil Services (Service and Kannada Language Examinations) Rules, 1974. (Page No.1-73),         (74-135),          (136-191).

5.

The Important Government Orders/Official Memoranda etc., related to the  Karnataka Civil Services (CCA) Rules, 1957. (From 1956 upto 9-2-2005) (As provided by DPAR in their U.O.Note No.DPAR 19 SEEVI 2005, dated: 04.05.2006)

6.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು 1966.

7.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ) ನಿಯಮಗಳು, 1957.

8.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು) (ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2001.

9.

The Karnataka   Government (Allocation of Business) (Amendment) Rules, 2018.

10.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1977

11.

The Karnataka Government Servants’ (Medical Attendance) Rules. 1963.               (As provided by DPAR in their U.O. Note No. DPAR 250  SENIF 2006, dated:29.03.2006).

12.

The Karnataka Government Secretariat Manual of Office Procedure (Revised)

 

13.

The Karnataka Government (Transaction of Business) Rules, 1977.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1977

14.

List of Private Hospitals Recognised by Government for Medical Reimbursement.

15.

The Karnataka Public Service Commission (Conditions of Service) (Amendment) Regulations, 2007.

 16.

 The Karnataka Administrative Tribunal Rules of Practice (Amendment) Rules, 1994

17

 The Karnataka Administrative Tribunal (Caveat) Regulation (1 of 1987).

18

 The Karnataka Administrative Tribunal (Contempt of Tribunal Proceedings) Rules,1987

19

 The Karnataka Administrative Tribunal (Services and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice- Chairman and Members) Rules, 1986

20

 The Karnataka Administrative Tribunal (Recruitment) Rules, 1993.

21

  K.A.T. (Procedure) Rules, 1986.

22

  K.A.T.[Refund Of Court Fee] Regulations, 1990.

23

 K.A.T.(Review Applications) Regulation, 1994.

24

  K.A.T. (Rules Of Practice) 1990.

25

The Karnataka Right to Information Rules, 2005.

The Karnataka Right to Infomation (Amendment) Rules, 2019

26

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ನಿಯಮಗಳು, 2005

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2019

   

 

 (23) Planning and Statistics Department:

 

1. 

The   Karnataka Registration of Birth and Death Rules, 1999/  ಕರ್ನಾಟಕ ಜನನ ಮರಣಗಳ ನೋಂದಣಿಯ ನಿಯಮಗಳು, 1999 (18 of 1969).

2.

The Karnataka Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2023.

 

(24)  Public EnterprisesDepartment:

      -Nil-

 

(25)  Public Works Department:

 

 1

The Karnataka Ports (Landing and Shipping Fees) Rules, 1964.

 

(26)  Revenue Department:

 

 1.

Karnataka Poisons (Possession and Sale) Rules 2015.

2.

The Mysore (Personal and Miscellaneous) Inam Abolition (Amendment) Rules, 2021.

 

 (27)  Rural Development and Panchayat Raj  Department:

 

1

 ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ (ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021.

 (28)  Social Welfare Department:

 

1.

The Karnataka State Commission for Backward Classes Rules, 1999. (and amendment rules 2001, 2001 second amendment, 2010)

2.

The Karnataka Scheduled Castes Sub-Allocation and Tribal Sub-Allocation (Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources) Rules, 2017.

 

 

(29) Transport Department:

01

The Karnataka Motor Vehicles Rules, 1989 (Central Act 59 of 1988)

02

The Karnataka On- demand Transportation Technology Aggregators Rules, 2016.

03

The Karnataka Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2023.

 

 

(30) Urban Development Department:

 

1.

The Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Property Tax Rules, 2009.

2.

The Karnataka Municipal Corporations (Regularisation of unauthorised Development or Constructions) (Amendment) Rules, 2014.

3.

The Karnataka Municipalities (Regularisation of unauthorized Development or constructions) (Amendment) Rules 2014.

4.

The Karnataka Municipalities Model Building Bye-Laws 2017.

5.

Karnataka_Planning_Authority_Rules_1965

6

The Karnataka Town and Country Planning (Regularisation of unauthorised Development or Constructions) Rules, 2014.

 

 

 

(31) Water Resources Department:

 

NIL

  (32)  Women & Child Development Department:     

 

1.

The Prohibition of Child Marriage (Karnataka) Rules, 2014.

2.

The Karnataka State Commission for Women Rules, 2002.

3.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ನಿಯಮಗಳು, 2002

4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲಕ ನ್ಯಾಯ (ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2002

5.

ವಧು-ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ (ಕರ್ನಾಟಕ) ನಿಯಮಗಳು, 2004.

 

 

(33)  Youth Services Department:

         -Nil

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-01-2024 12:58 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080