ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2010

CHRONOLOGICAL LIST OF KARNATAKA ACTS FOR THE YEAR-2010
Act No Name of Act Gazete Copy
1.

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವದಾಸಿಯರ (ಸಮರ್ಪಣಾ ನಿಷೇಧ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2009.

The Karnataka Devadasis (Prohibition of Dedication) (Amendment) Act, 2009.

01 of 2010

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010. 02 of 2010
3. ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಲೇಖಾನುದಾನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2010. 03 of 2010
4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2010.

The Karnataka Value Added Tax (Amendment) Act, 2010.

04 of 2010

5. The Karnataka Taxation Laws (Amendment) Act, 2010. 05 of 2010
6. The Karnataka Co-operative Societies (Amendment) Act, 2010. 06 of 2010
7. The Karnataka Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2010. 07 of 2010
8. The Karnataka Stamp (Second Amendment) Act, 2010. 08 of 2010
9. The Karnataka Stamp (Amendment) Act, 2010. 09 of 2010
10.

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2009.

The Universities of Agricultural Sciences Act, 2009.

10 of 2010

11.

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2009.

The University of Horticultural Sciences Act, 2009.

11 of 2010

12.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅದಿsನಿಯಮ, 2010.

The Karnataka Border Area Development Authority Act, 2010.

12 of 2010

13.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2009.

The Karnataka Samskrita Vishwavidyalaya Act, 2009.

13 of 2010

14.

ಅಜೀ಼ಂ ಪ್ರೇಂಜೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010.

The Azim Premji University Act, 2010.

14 of 2010

15. The Bangalore Water Supply and Sewerage and Certain Other Laws (Amendment) Act, 2009. 15 of 2010
16.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಅಬಿsವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾದಿsಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2009.

The Bangalore Metropolitan Region Development Authority (Amendment) Act, 2009.

16 of 2010

17.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ (ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2010.

The Karnataka Local Authorities (Prohibition of Defection) (Amendment) Act, 2010.

17 of 2010

18. The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation and development) (Amendment) Act, 2009. 18 of 2010
19. The Karnataka Excise (Amendment) Act, 2009. 19 of 2010
20. The Karnataka State Civil Services (Amendment) Act, 2009. 20 of 2010
21. The Karnataka Government Parks (Preservation) (Amendment) Act, 2009. 21 of 2010
22. ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ. 2) ಅಧಿನಿಯಮ, 2010. 22 of 2010
23. ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ. 3) ಅಧಿನಿಯಮ, 2010. 23 of 2010
24.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2010.

The Karnataka Panchayath Raj (Amendment) Act, 2010.

24 of 2010

25.

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅದಿsನಿಯಮ, 2010.

The Karnataka Lokayukta (Amendment) Act, 2010.

25 of 2010

26.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ, 2010.

The Karnataka State Higher Education Council Act, 2010.

26 of 2010

27. The Karnataka Land Revenue (Amendment) Act, 2010. 27 of 2010
28. The Karnataka Advocates’ Welfare Fund (Amendment) Act, 2010. 28 of 2010
29. The Karnataka Irrigation and Certain Other law (Amendment) Act, 2010. 29 of 2010
30.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2010.

The Karnataka State Universities (Amendment) Act, 2010.

30 of 2010

31. The Karnataka Highways (Amendment) Act, 2010. 31 of 2010
32. The Bangalore Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 2010. 32 of 2010
33.

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2010.

The Karnataka Private Medical Establishments (Amendment) Act, 2010.

33 of 2010

34.

ಅಲಿಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010.

The Alliance University Act, 2010.

34 of 2010 

35. The Karnataka Land Reforms (Amendment) Act, 2010. 35 of 2010
 36. The Karnataka Municipal Corporations (Amendment) Act, 2010. 36 of 2010
 37.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010.

The Karnataka Information Technology Investment Regions Act, 2010.

37 of 2010

 38.

The Karnataka Motor Vehicles Taxation (Second Amendment) Act, 2010.

38 of 2010

 

CHRONOLOGICAL LIST OF KARNATAKA ORDIANANCE FOR THE YEAR-2010
Act No Name of Ordinance Gazete Copy
1.

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 2010

The University of Horticultural Sciences Ordinance, 2010

01 of 2010

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 2010

The Karnataka State Universities (Amendment) Ordinance, 2010

02 of 2010

3.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 2010.

The Karnataka Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2010.

03 of 2010

 

CHRONOLOGICAL LIST OF NOTIFICATIONS BRINGING ACTS/ORDINANCE INFORCE
Act No Name of the Notification
12 of 2010 ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010 (ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಸಂವಾಪ್ರ 48 ಕೆಒಎಲ್ 2010)
13 of 2010 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2009 (ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 82 ಯುಆರ್‍ಸಿ 2009)
 26 of 2010 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ, 2010. [ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 179 ಯುಆರ್‍ಸಿ 2010]
 28 of 2010 The Karnataka Advocates’ Welfare Fund (Amendment) Act, 2010 [Notification No.LAW 134 LCL 2009]
 34 of 2010 ಅಲಿಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010. [ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 253 ಯುಎನ್‍ಇ 2010]

 37 of 2010(K)

37 of 2010(E)

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010.[ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಐಟಿಡಿ 22 ಎಂಡಿಎ 2008(ಭಾಗ)]

The Karnataka Information Technology Investment Regions Act, 2010.[Notification No. ITD 22 MDA 2008(P)]
25 of 2010

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಯುಕ್ತ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2010(ಸಿಆಸುಇ 147 ಸೆಲೋಯು 2010)

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-03-2022 04:57 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080