ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2011

CHRONOLOGICAL LIST OF KARNATAKA ACTS FOR THE YEAR-2011
Act No Name of Act Gazete Copy
1. ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011. 01 of 2011
2.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Medical Officers and other Staff) Act, 2011.

02 of 2011

3. The Karnataka Municipal Corporations (Amendment) Act, 2011. 03 of 2011
4. The Karnataka Co-operative Societies (Amendment) Act, 2011. 04 of 2011
5. The Bangalore Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 2011. 05 of 2011
6. The Karnataka Legislature Salaries, Pensions and Allowances (Amendment) Act, 2010. 06 of 2011
7. The Karnataka Labour Welfare Fund (Amendment) Act, 2010. 07 of 2011
8.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Karnataka State Universities (Amendment) Act, 2011.

08 of 2011

9.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010.

The Karnataka State Public Records Act, 2010.

09 of 2011

10.

ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Hampi World Heritage Area Management Authority (Amendment) Act, 2011.

10 of 2011

11. ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ 2) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011. 11 of 2011
12.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Karnataka Value Added Tax (Amendment) Act, 2011.

12 of 2011

13.

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Karnataka Fiscal Responsibility (Amendment) Act, 2011.

13 of 2011

14. ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಲೇಖಾನುದಾನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011. 14 of 2011
15. The Karnataka Taxation Laws (Amendment) Act, 2011. 15 of 2011
16. The Karnataka Stamp (Amendment) Act, 2011. 16 of 2011
17. The Karnataka Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2011. 17 of 2011
18. The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation and Development) (Amendment) Act, 2011. 18 of 2011
19. The National Law School of India (Amendment) Act, 2011. 19 of 2011
20. The Karnataka Home Guards (Amendment) Act, 2011. 20 of 2011
21. The Karnataka Government Parks (Preservation) (Amendment) Act, 2011. 21 of 2011
22.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಕಾಲಿಕ ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸುಗಳ ನೌಕರರನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Karnataka Part time Job Oriented Course Employees Absorption Act, 2011.

22 of 2011

23.

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ) (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Karnataka Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) (Special Provisions) Act, 2011.

23 of 2011

24. The Karnataka Municipal Corporations and Certain Other Law (Amendment) Act, 2011. 24 of 2011
25.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿನಿಯಮನ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Karnataka Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2011.

25 of 2011

26.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2009.

The Karnataka Repealing and Amending (Regional Laws) Act, 2009.

26 of 2011

27.

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Act, 2011.

27 of 2011

28.

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಡಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2008.

The Karnataka Rent (Amendment) Act, 2008.

28 of 2011

29. The Karnataka Land Revenue (Amendment) Act, 2011. 29 of 2011
30. ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ 3) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011. 30 of 2011
31. ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ 4) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011. 31 of 2011
32. The Karnataka Legislature Salaries, Pensions and Allowances (Amendment) Act, 2011. 32 of 2011
33. The Karnataka Ministers Salaries and Allowances (Amendment) Act, 2011. 33 of 2011
34.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Karnataka Panchayath Raj (Amendment) Act, 2011.

34 of 2011

35.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Karnataka State Minorities Commission (Amendment) Act, 2011.

35 of 2011

 36.

ಕರ್ನಾಟಕ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ) ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Karnataka Repealing (Regional Laws) Act, 2011.

36 of 2011

 37.

The Karnataka Motor Vehicles Taxation (Second Amendment) Act, 2011.

37 of 2011

 38.

The Karnataka Societies Registration (Amendment) Act, 2011.

38 of 2011

 

CHRONOLOGICAL LIST OF KARNATAKA ORDIANANCE FOR THE YEAR-2011
Act No Name of Ordinance Gazete Copy
1.

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 2011.

The Karnataka Janapada Vishwavidyalaya Ordinance, 2011.

01 of 2011

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಲುಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳ (ಕ್ರಷರ್‍ಗಳ) ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 2011.

The Karnataka Regulation of Stone Crushers Ordinance, 2011.

02 of 2011

 

CHRONOLOGICAL LIST OF NOTIFICATIONS BRINGING ACTS/ORDINANCE INFORCE
Act No Name of the Notification
1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 [ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 123 ಹೆಚ್‍ಎಸ್‍ಹೆಚ್ 2011]
2. The Karnataka Co-operative Societies (Amendment) Act, 2011. [Notification No. CO 24 CLM 2011]
3. The Karnataka Municipal Corporations and Certain Other Law (Amendment) Act, 2011. [Notification No. UDD 209 GEL 2011]
 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿನಿಯಮನ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 [ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 36 ಅಜಅ 2003]

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-04-2022 04:00 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080