ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2012

CHRONOLOGICAL LIST OF KARNATAKA ACTS FOR THE YEAR 2012

Acts

No.

Name of the Act

Gazete Copy

1.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಖಾತರಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Karnataka Guarantee of Services to Citizens Act, 2011.

01 of 2012

2.

The Karnataka Stamp (Second Amendment) Act, 2011.

02 of 2012

3.

The Mysore (Religious and Charitable) Inams Abolition (Karnatka Amendment) Act, 2011.

03 of 2012

4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ 5) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

04 of 2012

5.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ 6) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

05 of 2012

6.

The Karnataka Town And Country Planning (Amendment) Act, 2011.

06 of 2012

7.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು, ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ (ನೇಮಕಾತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Karnataka Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Reservation of Appointment etc.,) (Amendment) Act, 2011.

07 of 2012

8.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಲುಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳ (ಕ್ರಷರ್‍ಗಳ) ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Karnataka Regulation of Stone Crushers Act, 2011.

08 of 2012

9.

The Karnataka Land Revenue (Second Amendment) Act, 2011.

09 of 2012

10.

ಕಿತ್ತೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Kitturu Development Authority Act, 2011.

10 of 2012

11.

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Karnataka Janapada Vishwavidyalaya Act, 2011.

11 of 2012

12.

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments (Second Amendment) Act, 2011.

12 of 2012

13.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

13 of 2012

14.

The Karnataka Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2012.

14 of 2012

15.

The Karnataka Stamp (Amendment) Act, 2012.

15 of 2012

16.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಲೇಖಾನುದಾನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

16 of 2012

17.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The Karnataka Value Added Tax (Amendment) Act, 2012.

17 of 2012

18.

The Karnataka Taxation Laws (Amendment) Act, 2012.

18 of 2012

19.

The Karnataka Municipalities and Certain Other Law (Amendment) Act, 2011.

19 of 2012

20.

The Karnataka Municipal Corporations and Certain Other Law (Amendment) Act, 2012.

20 of 2012

21.

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರಂಪರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Sahyadri Heritage Development Authority Act, 2011.

21 of 2012

22.

The Karnataka Legislature Salaries, Pensions and Allowances (Amendment) Act, 2012.

22 of 2012

23.

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ) (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The Karnataka Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) (Special Provisions) Act, 2012.

23 of 2012

24.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲಗೇಣಿ ಅಥವಾ ಒಳಮೂಲಗೇಣಿ ಗೇಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.

The Karnataka Conferment of Ownership on Mulageni or Volamulageni Tenants Act, 2011

24 of 2012

25.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ 2) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

25 of 2012

26.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ 3) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

26 of 2012

27.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The Karnataka Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2012.

27 of 2012

28.

The Karnataka Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 2010.

28 of 2012

29.

The Karnataka Motor Vehicles Taxation (Second Amendment) Act, 2012.

29 of 2012

30.

The Karnataka Police (Amendment) Act, 2012.

30 of 2012

31.

The Karnataka Municipal Corporations and Certain Other Law (Second Amendment) Act, 2012.

31 of 2012

32.

The Karnataka Municipalities and Certain Other Law (Amendment) Act, 2012.

32 of 2012

33.

The Karnataka Homoeopathic Practitioners (Amendment) Act, 2012.

33 of 2012

34.

The Karnataka Command Areas Development (Amendment) Act, 2012.

34 of 2012

35.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪಶು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The Karnataka Veterinary, Animal and Fisheries Science University (Amendment) Act, 2012.

35 of 2012

36.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಖಾತರಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The Karnataka Guarantee of Services to Citizens (Amendment) Act, 2012.

36 of 2012

37.

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The Karnataka Private Medical Establishments (Amendment) Act, 2012.

37 of 2012

38.

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The University of Agricultural Sciences and Certain Other Law (Amendment) Act, 2012.

38 of 2012

39.

The Code of Criminal Procedure (Karnataka Amendment) Act, 2009.

39 of 2012

CHRONOLOGICAL LIST OF KARNATAKA ORDINANCE FOR THE YEAR 2012

Ordinance/Acts No.

Name of the Ordinance
Gazete Copy

1.

The Karnataka Municipal Corporations and Certain Other Law (Amendment) Ordinance, 2012.

01 of 2012

2.

The Karnataka Police (Amendment) Ordinance, 2012.

02 of 2012

3.

The Karnataka Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 2012.

03 of 2012

CHRONOLOGICAL LIST OF NOTIFICATIONS BRINGING ACTS/ORDINANCE INFORCE

Ordinance/Acts

No.

Name of the Notification
 01 of 2012 (K) ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಖಾತರಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011(ಸಿಆಸುಇ 28 ಇಕಾಅ 2012)
01 of 2012 (E) The Karnataka Guarantee of Services to the Citizens Act, 2011(No.DPAR 28 EeKaAa 2012)
 01 of 2012 (K)2 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಖಾತರಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011(ಸಿಆಸುಇ 28 ಇಕಾಅ 2012)2.04.2012
 01 of 2012 (E)2 The Karnataka Guarantee of Services to the Citizens Act, 2011(No.DPAR 28 EeKaAa 2012)2.04.2012
07 of 2012 (K) ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು, ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ (ನೇಮಕಾತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011(ಸಕಇ 49 ಬಿಸಿಎ 2012)
10 of 2012 (K) ಕಿತ್ತೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 (ಕಂಇ 158 ಆರ್‌ ಇ ಹೆಚ್ 2011(ಭಾಗ-1) )
21 of 2012 (K) ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರಂಪರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 (ಕಸಂವಾಪ್ರ 106 ಕೆಎಂಯು 2012)
28 of 2012 (K) ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್(ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ ಮೆಂಟ್) ಅಧಿನಿಯಮ 2010 (ಸಿಒ 19 ಸಿಎಲ್ಎಂ 2009 (ಭಾಗ-2))
31 of 2012 (E) The Karnataka Municipal Corporation and Certain Other Law (Second Amendment) Act, 2012(No.UDD 99 PRJ2013)

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-04-2022 04:25 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080