ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2015

CHRONOLOGICAL LIST OF KARNATAKA ACTS FOR THE YEAR 2015

Acts

No.

Name of the Acts
Gazette Copy

01

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ: 4) ಅಧಿನಿಯಮ, 2014
01 of 2015

02

The Karnataka Land Reforms And Certain Other Law (Amendment) Act, 2014.
02 of 2015

03

The Karnataka Stamp (Second Amendment) Act, 2014
03 of 2015

04

The Karnataka Education (Amendment) Act, 2014
04 of 2015

05

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2014

The Karnataka Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2014

05 of 2015

06

The Karnataka Municipalities And Certain Other Law (Amendment) Act, 2014
06 of 2015

07

The Karnataka Land Revenue (Second Amendment) Act, 2012
07 of 2015

08

The Karnataka Preservation Of Trees (Amendment) Act, 2014

08 of 2015

09

The Karnataka Court Fees And Suits Valuation (Amendment) Act, 2014

09 of 2015

10

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರೋವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2014

The Karnataka Lake Conservation and Development Authority Act, 2014.

10 of 2015

11

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2014

The Karnataka State Universities (Amendment) Act, 2014

11 of 2015

12

The Karnataka Appropriation Act, 2015

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 2015

12 of 2015

13

The Karnataka Appropriation (Vote On Account) Act, 2015

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಲೇಖಾನುದಾನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015

13 of 2015

14

The Karnataka Taxation Laws (Amendment) Act, 2015

14 of 2015

15

The Karnataka Value Added Tax (Amendment) Act, 2015

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015

15 of 2015

16

The Karnataka Stamp (Amendment) Act, 2015

16 of 2015

17

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015

The Karnataka Panchayath Raj (Amendment) Act, 2015

17 of 2015

18

The Karnataka Legislature Salaries, Pensions And Allowances (Amendment) Act, 2015

18 of 2015

19

The Karnataka Ministers Salaries And Allowances (Amendment) Act, 2015

19 of 2015

20

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015

The Karnataka Transparency in Public Procurements (Amendment) Act, 2015

20 of 2015

21

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ (ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015

The Karnataka Tourism Trade (Facilitation And Regulation) Act, 2015

21 of 2015

22

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2015

The Kannada Language Learning Act, 2015

22 of 2015

23

The Karnataka State Civil Services (Regulation Of Transfer Of Teachers) (Amendment) Act, 2015

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015

23 of 2015

24

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015

The University Of Horticultural Sciences (Amendment) Act, 2015

24 of 2015

25

ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013

The Karnataka Essential Services Maintenance Act, 2013

25 of 2015

26

ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವಾ ತರಬೇತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012

The Karnataka Compulsory Service Training By Candidates Completed Medical Courses Act, 2012

26 of 2015

27

The Karnataka Appropriation (No. 2) Act, 2015

27 of 2015

28

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ: 3) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015

The Karnataka Appropriation (No.3) Act, 2015

28 of 2015

29

The Indian Succession (Karnataka Amendment) Act, 2014

29 of 2015

30

The Karnataka Small Cause Courts And Certain Other Law (Amendment) Act, 2015.

30 of 2015

31

The Karnataka Land Revenue (Amendment) Act, 2015

31 of 2015

32

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015

The Karnataka State Civil Services (Regulation Of Transfer Of Teachers) (Second Amendment) Act, 2015

32 of 2015

33

The Karnataka Land Reforms (Amendment) Act, 2015

33 of 2015

34

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015

The Karnataka State Universities (Amendment) Act, 2015

34 of 2015

35

The Karnataka Lokayukta (Amendment) Act, 2015

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015

35 of 2015

36

The Visveswaraiah Technological University (Amendment) Act, 2015

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015

36 of 2015

37

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪಶು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2014

The Karnataka Veterinary, Animal And Fisheries Sciences University (Amendment) Act, 2014

37 of 2015

38

The Karnataka Town And Country Planning (Amendment) Act, 2015

38 of 2015

39

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ)(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015

The Karnataka Professional Educational Institutions (Regulation Of Admission And Determination Of Fee) (Amendment) Act, 2015

39 of 2015

40

The Karnataka Appropriation (No. 5) Act, 2015

40 of 2015

41

The Karnataka Forest (Amendment) Act, 2015

41 of 2015

42

The Karnataka Municipal Corporations And Certain Other Law (Amendment) Act, 2015.

42 of 2015

43

The Karnataka Industries (Facilitation) (Amendment) Act, 2015

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ (ಸೌಲಭ್ಯ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015

43 of 2015

44

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015

The Karnataka Pachayat Raj (Second Amendment) Act, 2015.

44 of 2015

CHRONOLOGICAL LIST OF KARNATAKA ORDINANCE FOR THE YEAR 2015

Ordinance/Acts

No.

Name of the Ordinance
   
CHRONOLOGICAL LIST OF NOTIFICATIONS BRINGING ACTS/ORDINANCE INFORCE

Ordinance/Acts

No.

Name of the Notification
 08 of 2015 (K) The Karnataka Preservation of Trees (Amendment) Act, 2014(ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಪಜೀ 07 ಎಫ್ಎಎಫ್ 2012(ಭಾಗ-) )
 10 of 2015 (K) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರೋವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2014 (ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಪಜೀ 52 ಇಎನ್ ವಿ 2013(ಭಾಗ-1))
 11 of 2015 (K) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2014 (ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 77 ಎಂ ವಿವಿ 2013)
 21 of 2015 (K) ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ (ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015 (ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಡಿ 159 ಟಿಟಿಟಿ 2015)
22  of 2015 (E) The Karnataka Language Learning Act, 2015 (No : ED 242 FGC 2015)
 22 of 2015 (K) ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2015 ( ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 242 ಪಿಜಿಸಿ 2015)
 26 of 2015 (K) ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವಾ ತರಬೇತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2 (ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಕುಕ 249 ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆಚ್ 2015)
 35 of 2015 (E)  The Karnataka Lokayukta (Amendment) Act, 2015 (No. DPAR 112 SLU 2015(P))
 35 of 2015 (K)   ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015 (ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ  112 ಸೇಲೋಯು 2015 (ಭಾ))
 44 of 2015 (K)   ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 2015 (ಸಂಖ್ಯೆ : ಗ್ರಾಅಪ 09 ಗ್ರಾಪಂಅ 2016)

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-08-2021 01:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080