ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2017

CHRONOLOGICAL LIST OF KARNATAKA ACTS FOR THE YEAR 2017

Acts

No.

Name of the Acts
Gazette Copy 

1.

The Karnataka Excise (Amendment) Act, 2016.
01 of 2017

2.

The Bangalore Water Supply And Sewerage (Second Amendment) Act, 2016.
02 of 2017

3.

The Karnataka Ayurvedic, Naturopahty, Siddha, Unani and Yoga Practitioners Registration and Medical Practitioners Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 2016.
03 of 2017

4.

The Karnataka Alteration of Names of Certain Places Act, 2016.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2016.

04 of 2017

5.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2016.

The Bangalore Metropolitan Region Development Authority (Amendment) Act, 2016.

05 of 2017

6.

The Karnataka Preservation of Trees (Amendment) Act, 2016.
06 of 2017

7.

The Karnataka Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 2016.
07 of 2017

8.

The Karnataka Souharda Sahakari (Second Amendment) Act, 2016.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2016.

08 of 2017

9.

The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfers and Postings of Forest Officers and other officials) Act, 2016.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2016.

09 of 2017

10.

The Karnataka State Universities (Amendment) Act, 2016.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2016.

10 of 2017

11.

The Karnataka Land Revenue (Amendment) Act, 2017.
11 of 2017

12.

The Karnataka Advocates’ Welfare Fund (Amendment) Act, 2017.

12 of 2017

13.

The Karnataka Appropriation Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

13 of 2017

14.

The Karnataka Appropriation (Vote on Account) Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಲೇಖಾನುದಾನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

14 of 2017

15.

Tha Karnataka Value Added Tax (Amendment) Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

15 of 2017

16.

The Karnataka Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2017.
16 of 2017

17.

The Karnataka Stamp (Amendment) Act, 2017.
17 of 2017

18.

The Karnataka Education (Amendment) Act, 2017.
18 of 2017

19.

The Karnataka Medical Registration (Amendment) Act, 2017.
19 of 2017

20.

The Karnataka Land Revenue (Second Amendment) Act, 2017
20 of 2017

21.

The Karnataka Labour Welfare Fund (Amendment) Act, 2017.
21 of 2017

22.

The Karnataka Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Determination of Fee) (Amendment) Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

22 of 2017

23.

The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Teachers) (Amendment) Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

23 of 2017

24.

The Karnataka Samskrita Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

24 of 2017

25.

The Karnataka Education (Second Amendment) Act, 2017.
25 of 2017

26.

The Prohibition of Child Marriage (Karnataka Amendment) Act, 2016.
26 of 2017

27.

The Karnataka Goods and Services Tax Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

27 of 2017

28.

The Karnataka Sales Tax (Amendment) Act, 2017.
28 of 2017

29.

The Karnataka Appropriation (No.2) Tax Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ.2) ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

29 of 2017

30.

The Karnataka Appropriation (No.3) Tax Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ.3) ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

 
30 of 2017

31.

The Karnataka Transparency in Public Procurements (Amdendment) Act, 2016.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2016

 
31 of 2017

32.

The Karnataka Stamp (Second Amendment) Act, 2017.
 
32 of 2017

33.

The Roerich and Devikarani Roerich Estate (Acquisition and Transfer) (Amendment) Act, 2017.
ರೋರಿಕ್ ಮತ್ತು ದೇವಿಕಾರಾಣಿ ರೋರಿಕ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ (ಆರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.
 
33 of 2017

34.

The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Medical Officers and other Staff) (A) Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

 
34 of 2017

35.

The Karnataka Compulsory Service Training by candidates completed Medical Courses (Amendment) Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವಾ ತರಬೇತಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

 
35 of 2017

36.

The Karnataka State Rural Development and Panchayat Raj University (Amendment) Act, 2017.
 
36 of 2017

37.

The Karnataka Gram Swaraj and Panchayat Raj (Amendment) Act, 2017

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

 
37 of 2017

38.

The Karnataka Scheduled Casts Sub-Plan and Tribal Sub-Plan (Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources) (Amendment) Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ (ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

 
38 of 2017

39.

The Karnataka Rajya Dr. Gangubai Hangal Sangeetha Mattu Pradarshaka Kalegala Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡಾ.ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

 
39 of 2017

40.

The Minimum Wages (Karnataka Amendment) Act, 2017.
 
40 of 2017

41.

The Karnataka Maritime Board Act, 2015.

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2015.

 
41 of 2017

42.

The Karnataka State Higher Education Council (Amendment) Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

 
42 of 2017

43.

The Karnataka Land Reforms (Amendment) Act, 2016.
 
43 of 2017

44.

The Karnataka Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷೆಯ (ಕ್ರಮಗಳ) ಜಾರಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

 
44 of 2017

45.

The Karnataka State Road Safety Authority Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

 
45 of 2017

46.

The Karnataka Prevention And Eradication Of Inhuman Evil Practices And Black Magic Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮಾನವೀಯ ದುಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಮಾಚಾರ ಇವುಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

 
46 of 2017

47.

The Karnataka Repealing Of Certain Enactments Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಲವು ಅಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

 
47 of 2017

48.

The Karnataka Appropriation (No.4) Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ:4) ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

 
48 of 2017

49.

The Karnataka Land Revenue (Third Amendment) Act, 2017.

 
49 of 2017

50.

The Karnataka Land Revenue (Fourth Amendment) Act, 2017.

 
50 of 2017

51.

The Karnataka Urban Development Authorities (Amendment) Act, 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃಧ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2017.

 
51 of 2017
CHRONOLOGICAL LIST OF KARNATAKA ORDINANCE FOR THE YEAR 2017

Ordinance/Acts

No.

Name of the Ordinance
Gazette Copy

1

The Prevention of Cruelty to Animals (Karnataka Amendment) Ordinance, 2017.
01 of 2017
 
CHRONOLOGICAL LIST OF NOTIFICATIONS BRINGING ACTS/ORDINANCE INFORCE

Ordinance/Acts

No.

Name of the Notification

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-08-2021 03:44 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080