ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ

1 THE AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2016 No. 18 OF 2016
 2

The Aadhar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 no 14 of 2019

 3

The Aadhaar and Other  Laws (Amendment) Ordinance, 2019 No 09 of 2019

4 The Actuaries Act, 2006 (Act No.36 of 2006).
5 The Administrators-General (Amendment) Act, 2012 (Act No. 33 of 2012).
6 The Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017 (Act No.22 of 2017).
7 The Agricultural and processed Food products Export Development Authority (Amendment) Ordinance, 2008 (Ordinance No. 8 of 2008).
8 The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Amendment) Act, 2009 (Act No. 20 of 2009).
9 The Aircraft (Amendment) Act, 2007 (Act No. 44 of 2007).
 10

The Aircraft (Amendment) Act, 2020 ( No 13 of 2020)

11 The Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (Act No.27 of 2008)
12 

The Airports Economic Regulatory Authority Of India (Amendment)Act, 2021 (No 28 of 2021)

13 The All-India Institute of Medical Sciences (Amendment) Ordinance, 2012 (Ordinance No. 1 of 2012).
14 The Anand Marriage (Amendment) Act, 2012 (Act No. 29 of 2012).
15 The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment and Validation) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 1 of 2010).
16 The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment and Validation) Act, 2010 (Act No. 10 of 2010).
17 The Andhra Pradesh Legislative Council Act, 2005 (Act No.1 of 2006).
18 The Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2014 (Ordinance No. 4 of 2014)
19 The Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (Act No.06 of 2014).
20 The Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Act, 2014 (Act No. 19 of 2014).
21 The Appropriation Acts (Repeal) Act, 2016 (Act No. 22 of 2016)
22 The Assam Rifles Act, 2006 (Act No. 47 of 2006).
23 The Administrative Tribunals (Amendment) Act, 2006 (Act No. 1 of 2007).
24 The Apprentices (Amendment) Act, 2007 (Act No. 36 of 2007)
25 The Appropriation (Railways) No.4 Act, 2013 (Act No. 3 of 2014)
26 The Armed Forces Tribunal Act, 2007 (Act No.55 of 2007)
27

The Arms (Amendment) Act, 2019 (No 48 of 2019)

28 The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015 (Act No. 3 of 2016).
29

The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019 No 33 of 2019

30

The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2021

31 The Atomic Energy (Amendment) Act, 2015 (Act No. 5 of 2016).
32 The All-India Institute of Medical Sciences and the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research (Amendment) Act, 2007 (Act No. 42 of 2007)
33 The Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 No 06 of 2014
                                                              B
34 The Banking Regulation (Amendment) and Miscellaneous Provisions Act, 2004 (Act No. 24 of 2004).
35 The Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2007 (Ordinance No. 1 of 2007).
36 The Banking Regulation (Amendment) Act, 2017 (Act No.30 of 2017).
37 The Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017 (Ordinance No.1 of 2017).
38 The Banking Regulation (Amendment) Act, 2007 (Act No. 17 of 2007)
39

The Banking Regulation (Amendment)Ordinance, 2020 (No 12 of 2020)

40

The Banking Regulation (Amendment) Act, 2020 (No 39 of 2020)

41 The Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertaking) and Financial Institution Laws (Amendment) Act, 2006 (45 of 2006)
42 The Banking Laws (Amendment) Act, 2012 (Act No.4 of 2013)
43

The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019 No 07 of 2019

44

The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 No 21 of 2019

45

The Banning of Unregulated Deposits Schemes Rules, 2020

46 The Benami Transactions (Prohibition) (Amendment) Act, 2016 (Act No. 43 of 2016).
47

The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020 (No 30 of 2020)

48 The Bureau of Indian Standards Act, 2016 (Act No. 11 of 2016).
                                                              c
49 The Cable Television Networks (Regulation) Amendment Act, 2007 (Act No. 25 of 2007)
50 The Cable Television Networks (Regulation) Amendment Ordinance, 2011 (Ordinance No. 3 of 2011).
51 The Carriage by Road Act, 2007 (Act No. 41 of 2007).
52 The Carriage by Air (Amendment) Act, 2009 (Act No.28 of 2009).
53 The Central Agricultural University (Amendment) Act, 2016 (Act No.45 of 2016).
54 The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Act, 2012 (Act No. 31 of 2012). 
55

The Central Educational Institutions (Reservation in Teacher’s Cadre) Act, 2019 No 10 of 2019

56 The Central Educational Institutions (Reservation in Teacher’s Cadre) Ordinance, 2019 No 13 of 2019
57 The Central Sales Tax (Amendment) Act, 2005 (Act No. 3 of 2006).
58 The Cess Laws (Repealing and Amending) Act, 2006 (Act No. 24 of 2006)
59 The Central Excise Laws (Amendment and Validation) Ordinance, 2005 (Ordinance No. 1 of 2005).
60 The Central Educational Institutions (Preservation in Admission) Act, 2006 (Act No. 5 of 2007).
61

The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadre) Ordinance, 2019 (No 13 of 2019)

62 The Central Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 2017 (Act No.26 of 2017).
63 The Central Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Ordinance, 2017 (Ordinance No.3 of 2017).
64

The Central Goods and Service (Amendment) Rules, 2021

65 The Central Silk Board (Amendment) Act, 2006 (Act 42 of 2006).
66 The Central Road Fund (Amendment) Act, 2007 (Act No. 28 of 2007)
67 The Central Universities Laws (Amendment) Act, 2008 (Act No. 25 of 2008).
68 The Central Industrial Security Force  (Amendment )Act, 2009 (Act No.22 of 2009)
69

The Central Sanskrit Universities Act, 2020 (No 05 of 2020)

70

Corrigenda of The Central Sanskrit universities Act, 2020 (No 5 of 2020)

71 The Central Universities Act, 2009 (Act No.25 of 2009).
72 The Central Universities (Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance No. 8 of 2009).
73 The Central Universities (Amendment) Act, 2009 (Act No.38 of 2009).
74

The Central Universities (Amendment) Act, 2019 no 15 of 2019

75

The Central Universities (Amendment) Act, 2021 (No 27 of 2021)

76 The Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 (Act 9 of 2006)
77 The Chemical Weapons Convention (Amendment) Act, 2012 (Act 36 of 2012)
78 The Child Labour (Prohibition and Regulation) (Amendment) Act, 2016 (Act 35 of 2016).
79

The Chit Funds (Amendment) Act, 2019 (No 41 of 2019)

80 The Citizenship (Amendment) Act, 2005. (Act No. 32 of 2005).
81 The Citizenship (Amendment) Act, 2015 (Act No. 1 of 2015)
82

The Citizenship (Amendment) Act, 2019 (No 47 of 2019)

83 The Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution)Amendment Act, 2007(Act No. 38 of 2007)
84 The Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 (Act No. 38 of 2010)
85 The Civil Defence (Amendment) Act 2009.(Act No.3 of 2010)
86 The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 (Act No. 23 of 2010).
87

The Coconut Development Board (Amendment) Act, 2021 (No 22 of 2021)

88 The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2005 (Act No.25 of 2005).
89 The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2006 (Act No.25 of 2006)
90 The Code of Criminal procedure (Amendment) Act, 2008 (Act No. 5 of 2009)
91 The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2010 (Act No. 41 of 2010)
92

The Code of Wages , 2019 No 29 of 2019

93

The Code on Social Security, 2020 (No 36 of 2020)

94

The Code on wages (Central Advisory Board) Rules, 2021

95 The Coinage Act, 2011 (Act No. 11 of 2011).
96 The Collection of Statistics Act, 2008 (Act No. 7 of 2009).
97 The Collection of Statistics (Amendment) Act, 2017 (Act No.21 of 2017)
98

The Commission for Air Quality Management In national Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (No 29 of 2021)

99 The Commission for protection of Child Rights Act, 2005. (Act No. 4 of 2006).
100 The Commissions for protection of Child Rights (Amendment) Act, 2006 (Act No. 4 of 2007). 
101 The Companies (Amendment) Ordinance, 2019 (No.3 of  2019) 
102

The Companies (Amendment) Act, 2019 No 22 of 2019

103

The Companies (Amendment) Act, 2020 (No 29 of 2020)

104 The Companies ( Amendment) Second Ordinance, 2019. (No 6 of 2019)
105 The Competition (Amendment) Act, 2007 (Act No. 39 of 2007).
106 The Competition (Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance No.6 of 2009).
107 The Competition (Amendment) Act, 2009 (Act No. 39 of 2009).
108 The Contempt of Courts (Amendment) Act, 2005 (Act No. 6 of 2006).
109 The Contonment Act, 2006 (Act 41 of 2006).
110

Corrigenda of The Consumer Protection Act, 2019 (No 35 of 2019)

111

The Constitution (One Hundred and Fourth Amendment) Act, 2019 (No 104 of 2019)

112 The Constitution (Ninety-Fourth Amendment) Act, 2006.
113 The Constitution (Distribution of Revenues) No. 5, Order, 2005.
114 The Constitution (Distribution of Revenues) No. 2, Order, 2006.
115 The Constitution (Distribution of Revenues) No. 7, Order, 2006.
116 The Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2006.
117 The Constitution (Ninety-third Amendment) Act, 2005.
118 The Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Act, 2006 (Act No. 48 of 2006).
119 The Constitution (Scheduled Tribes)order(Amendment) Act, 2008 (Act No. 14 of 2008)
120 The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2011 (Act No. 2 of 2012).
121 The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2012 (Act No. 24 of 2012).
122 The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2016 (Act No. 24 of 2016)
123

The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2020 (No 04 of 2020)

124

The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2021 (No 32 of 2021)

125 The Constitution (Ninety-Fifth Amendment) Act, 2009
126 The Constitution (Ninety-Sixth Amendment) Act, 2011.
127 The Constitution (One hundred and First Amendment) Act, 2016.
128 The Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (Act No.24 of 2005).
129 The Companies (Amendment) Act, 2006 (Act No. 23 of 2006) 
130 The Constitution (Ninety- Seventh Amendment) Act, 2011.
131 The Constitution (Ninety- Eight Amendment) Act, 2012.
132 The Constitution (Scheduled Castes) order (Amendment) Act, 2007(Act No. 31 of 2007)
133 The Constitution (Scheduled Tribes)(Union Territories) Order (Amendment) Act, 2008 (Act No.2 of 2009).  
134 The Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019
135

The Consumer Protection Act, 2019 No 35 of 2019

136

The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2021

137 The Copyright (Amendment) Act, 2012.
138 The Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2011 (Act No. 10 of 2012).
139 The Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 (Ordinance No. 5 of 2014).
140 The Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (Act No 38 of 2016).
141 The Commercial Courts  commercial division and commercial Appellate division of High Courts (Amendment) Act  2018 no 28 of 2018
142 The Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005. (Act No. 30 of 2005).
143 The Criminal Laws (Amendment) Act, 2005. (Act No. 2 of 2006).
144 The Customs and Central Excise Laws (Repeal) Act, 2004 (Act No. 25 of 2004).
145 The Customs (Amendment and Validation) Act, 2011 (Act No. 14 of 2011).
146 The Customs Authority for Advance Rulings Regulation, 2021
147 The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts(Amendment) Ordinance,2018
148 The Companies (Amendment) Ordinance, 2018 No 09 of 2018
149 The Constitution (One hundred and second Amendment) Act, 2018
150 The Criminal law (Amendment) Act,2018 No 22 of 2018
151 The Criminal law (Amendment) Ordinance, 2018 No 2 of 2018
                                                              D
152 The Damodar Valley Corporation (Amendment) Act, 2011 (Act No. 1 of 2012).
153

The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of union Territories) Act, 2019 (No 44 of 2019)

154

The Dentists (Amendment) Act, 2019 No 13 of 2019

155 The Dentists (Amendment) Act, 2016 (Act No. 40 of 2016).
156 The Dentists (Amendment) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 5 of 2016).
157 The Delegated Legislation Provisions (Amendment) Act, 2004 (Act No.4 of 2005).
158

The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment) Act, 2021 (No 30 of 2021)

159 The Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2006 (Act No. 22 of 2006)
160 The Delimitation (Amendment) Act, 2008 (Act No. 9 of 2008).
161

The Direct Tax Vivad  Se Vishwas Act, 2020 (No 03 of 2020)

162 The Disaster Management Act, 2005 (Act No. 53 of 2005).
163 The Displaced Persons Claims and other Laws Repeal Act,2005(No.38 of 2005).
164 The Dalmia Dadri Cement Limited (Acquisition And Transfer of   Undertakings)(Amendment)  Act, 2006 (Act No. 3 of 2007).
165 The Drugs and Cosmetics (Amendment ) ACT, 2008 (Act No.26 of 2008)
166 The Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 (Act No. 32 of 2016).
                                                               E
167 The Employees Compensation (Amendment) Act, 2017 (Act No.11 of 2017).
168 The Employees' State Insurance (Amendment) Ordinance, 2008 (Ordinance No. 7 of 2008).
169 The Employees’ State Insurance (Amendment) Act, 2010 (Act No. 18 of 2010).
170 The Enemy Property (Amendment and Validation) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 4 of 2010).
171 The Energy Conservation (Amendment) Act, 2010.(Act No. 28 of 2010)
172 The Enforcement of Security interest and Recovery of Debts Laws (Amendment) Act, 2004 (Act No. 30 of 2004).
173 The English and Foreign Languages University Act, 2006 (Act No. 7 of 2007).
174 The Enemy Property (Amendment and Validation) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 1 of 2016)
175 The Enemy Property (Amendment and Validation) Second Ordinance, 2016 (Ordinance No. 3 of 2016)
176 The Enemy Property (Amendment and Validation) Fifth Ordinance, 2016 (Ordinance No. 8 of 2016)
177 The Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 2016 (Act No. 44 of 2016).
178 The Essential Commodities (Amendment) Act, 2006.
179 The Essential Commodities (Amendment and Validation), Act, 2009 (Act No. 36 of 2009).
180 The Essential Commodities (Amendment) Act, 2010 (Act No. 35 of 2010).
181

The Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 2020 (No 08 of 2020)

182

The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020 (No 22 of 2020)

183

The Essential Defence Services Act, 2021 (No 25 of 2021)

184

The Essential Defence Services Ordinance, 2021 (No 07 of 2021)

185 The Electricity (Amendment) Act, 2007 (Act No. 26 of 2007).
186 The Election Laws (Amendment) Act, 2016 (Act No. 10 of 2016)
187

The Epidemic Disease (Amendment) Ordinance, 2020 (No 5 of 2020)

188

The Epidemic Diseases (Amendment) Act, 2020 (No 34 of 2020)

                                                                F
189

The Factoring Regulation (Amendment) Act, 2021 (No 21 of 2021)

190

The Farmers produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020 (No 10 of 2020)

191

The Farmers (Empowerment and protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 (No 11 of 2020)

192

The Farmers (Empowerment and protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020 (No 20 of 2020)

193

The Farmers produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020 (No 21 of 2020)

194 The Finance Act, 2008 (Act No.18 of 2008)
195 The Finance Act, 2009 (Act No. 26 of 2009)
196 The Finance Act, 2010 (Act No. 14 of 2010).
197 The Finance Act, 2012 (Act No. 23 of 2012).
198 The Finance Act, 2014 (Act No. 11 of 2014).
199

Corrigenda of  The Finance Act, 2020 (No 12 of 2020)

200

The Finance Act, 2021 (No 13 of 2021)

201 The Food Safety and Standards Act, 2006. (34 of 2006)
202 The Finance (No. 2) Act, 2009 (No.33 of 2009).
203 The Forward Contracts (Regulation)Amendment Ordinance, 2008(Ordinance No. 3 of 2008)
204 The Food Safety and Standards (Amendment) Act, 2008 (Act No. 13 of 2008)
205 The Foreign Trade (Development and Regulation) Amendment Act, 2010.(Act No 25 of 2010)
206 The Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (Act No. 42 of 2010).
207

The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 2020 (No 33 of 2020)

208 The Foot wear Design and Development Institute Act, 2017 (Act No.20 of 2017).
209 The Finance Act, 2018 (No 13 of 2018)
210

The Finance Act, 2019 (No 7 of 2019)

211 The Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (No 17 of 2018)
212 The Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (No 1 of 2018)
                                                              G
213 The Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (Act No.15 of 2017).
214 The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Ordinance, 2017 (Ordinance No.5 of 2017).
215 The Government Securities Act, 2006 (Act No.38 of 2006).
216 The Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Act, 2008 (Act No.1 of 2009, Act No. 8 of 2014)
217 The Gramnyayalayas Act, 2008 (Act No. 4 of 2009)
218 The Goods and Services Tax (Compensation States) Amendment Act, 2017 No 09 of 2018
219

The Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Fifty Fifth Amendment Rules, 2020

220

The Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Fifty Fifth Amendment Rules, Notification 2020

                                                             H
221 The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2005 (No.46 of 2005).
222 The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and conditions of service)  (Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance No. 1 of 2009)
223 The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2009 (Act No. 23 of 2009).
224 THE HIGH COURT AND THE SUPREME COURT JUDGES (SALARIES AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT ACT, 2016 13 OF 2016
225 The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (No. 39 of 2005).
226 The Hire Purchase Repeal Act, 2005 (No. 31 of 2005).
227 The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2018 No 10 of 2018
228 The Homeopathy Central Council (Amendment) Ordinance,2018 No 04 of 2018
229 The Homeopathy Central Council(Amendment) Act  2018 No 23 of 2018 
230 The Homoeopathy Central Council (Amendment) Act, 2019 No 11 of 2019
231

The Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 No 11 of 2019

232

The Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2020 (No 06 of 2020)

233

The Homoeopathy Central Council (Amendment) Act, 2020 (No 24 of 2020)

234

The Homoeopathy Central Council (Amendment)Ordinance, 2021 (No 06 of 2021)

235

The National Commission For Homoeopathy Act, 2020 (No 15 of 2020)

                                                              I
236 The Immigration (Carriers' Liability) Act, 2005 (No. 44 of 2005).
237 The Indian Institutes of Information Technology (Amendment) Act, 2017 (Act No.25 of 2017).
238 The Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram Ordinance, 2011 (Ordinance No. 2 of 2011).
239 The Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017 (Act No.23 of 2017).
240

The Indian Institution of Information Technology Laws (Amendment) Act, 2020 (No 28 of 2020)

241 The Indian Medical Council (Amendment) Act, 2010 (Act No. 32 of 2010)
242 The Indian Medical Council (Amendment) Act, 2011 (Act No. 13 of 2011).
243 The Indian Medical Council (Amendment) Act, 2016 (Act No. 39 of 2016).
244 The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 2 of 2010).
245 The Indian Medicine Central Council (Amendment) Act, 2010 (Act No. 43 of 2010).
246 The Indian Medical Council (Amendment) Act, 2012 (Act No. 20 of 2012).
247 The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2011 (Ordinance No. 1 of 2011).
248 The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2013(Ordinance No. 4 of 2013).
249 The Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (Ordinance No.11 of 2013).
250 The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2016 (Ordinance No, 4 of 2016) 
251 The Indian Medical Council (Amendment) Act, 2019 (No.12 of  2019)  
252 The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2019 (No.2 of  2019)
253

The Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2019 No 5 of 2019

254

The Indian Medicine Central  Council (Amendment) Ordinance, 2020 (No 07 of 2020)

255

The Indian Medicine Central Council (Amendment) Act, 2020 (No 25 of 2020)

256

The Indian Medicine Central Council (Amendment) Ordinance, 2021

257 The Indian Rifles (Repeal) Act, 2006 (Act No. 49 of 2006).
258 The Indian Boilers (Amendment) Act, 2007(Act No. 49 of 2007).
259 The Indian Teligraph (Amendment) Ordinance, 2006 (Ordinance No. 3 of 2006).
260 The Indian Telegraph (Amendment) Act, 2006 (Act No. 57 of 2006).
261 The Indian Maritime University Act, 2008 (No.22 of 2008)
262 The Industrial Disputes (Amendment) Act,2010.(Act No. 24 of 2010)
263 The Industries (Development and Regulation) (Amendment) Act, 2016 (Act No. 27 of 2016).
264

The Industrial Relations Code , 2020 (No 35 of 2020)

265 The Inland Vessels (Amendment) Act, 2007 (Act No. 35 of 2007).
266 The Indira Gandhi National Tribal University Act, 2007 (Act No. 52 of 2007).
267 The Information Technology (Amendment) Act, 2008 (No.10 of 2009).
268 The Information Technology Intemediary Guidelines and Digital media Ethics Code Rules, 2021
269

The Inland Vessels Act, 2021 (No 24 of 2021)

270 The Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No.13 of 2017).
271 The Integrated Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 2017 (Act No.27 of 2017).
272 The Integrated Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Ordinance, 2017 (Ordinance No.4 of 2017).
273 The Insurance (Amendment) Act 2021
274 The Institutes of Technology Amendment Act, 2012 (Act No. 34 of 2012).
275

The Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act,2020 (No 16 of 2020)

276 The Indian Trusts (Amendment) Act, 2016 (Act No. 34 of 2016).
277

The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (No. 31 of 2016).

278

The Indian Forest (Amendment) Ordinance, 2017

279

The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017

280

The Insolvency and bankruptcy Code (Amendment) Act, 2020 (No 1 of 2020)

281

The Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Act, 2020 (No 17 of 2020)

282

The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2021 (No 26 of 2021)

283

The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2019 (No 16 of 2019)

284

The Indian Forest (Amendment) Act, 2017 No 05 of 2018

285

The Indian Institute of Petroleum and Energy Act, 2017 No 03 of 2018

286

The Indian Medical Council (Amendment) ordinance, 2018 No 8 of 2018

287

The Insolvency and Bankruptcy code (Amendment) Ordinance, 2018 No 06 of 2018

288

The Insolvency and Bankruptcy code (Second Amendment) Act, 2018 No 26 of 2018

289

The Insolvency Bankruptcy code (Amendment) Act 2017 No 08 of 2018

290

The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2019 No 26 of 2019

291

The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2020 (No 09 of 2020)

292

The International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (No 50 of 2019)

                                                                J
293 The Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Act, 2006 (Act No.51 of 2006). 
294

The Jallianwala bhag National Memorial (Amendment) Act, 2019 (No 39 of 2019)

295 The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment)Act, 2019 No 09 of 2019
296

The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 Corrigenda (34 of 2019)

297

The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 No 34 of 2019

298

The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Ordinance, 2019 No 8 of 2019

299

The Jammu and Kashmir Official Languages Act, 2020 (No 23 of 2020)

300

The Jammu and Kashmir Re-organisation (Amendment) Act, 2021

301 The Jawaharlal Institutes of post Graduate Medical Education and Research Puducherray Act, 2008 (Act No.19 of 2008)
302 The Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry (Amendment) Act, 2011 (Act No. 10 of 2011).
303 The Juvenile Justice (Care and Protections of Children) (Amendement) Act, 2006 (Act 33 of 2006).
304 The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2011 (Act No. 12 of 2011).
305 The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (Act No. 2 of 2016).
                                                                K
306 The Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Act, 2006   (Act No. 10 of 2006).
307 The Karnataka Appropriation (Vote on Account)Act, 2008 (Act No. 7 of 2008)
308 The Karnataka Appropriation Act, 2008 (Act No. 8 of 2008)
                                                                L
309 The Land Ports Authority of India Act, 2010 (Act No. 31 of 2010)
310 The Limited Liabilities Partnership Act, 2008 (Act No. 6 of 2009)
311

The Limited Liability Partnership (Amendment) Act, 2021 (No 31 of 2021)

312 The Legal Metrology Act, 2009 (Act No. 1 of 2010)
313 The Lokpal And Lokayuktas Act, 2013(Act No.1 Of 2014) Amended by Act No.37 of 2016.
                                                                M
314

The Major Port Authorities Act, 2021 (No 1 of 2021)

315 The Marriage Laws (Amendment) Act, 2003 (50 of 2003).
316 The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2008 (Act No. 15 of 2008)
317 The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 (Act No.6 of 2017).
318 The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007(Act No.56 of 2007)
319

The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act, 2021

320 The Merchant Shipping (Amendment) Act, 2007 (Act No. 40 of 2007).
321 The Metro Railways (Amendment) Act, 2009 (Act No. 34 of 2009).
322 The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Act 27 of 2006)
323

The Mineral Laws (Amendment) Ordinance, 2020 (No 1 of 2020)

324

The Mineral Laws (Amendment) Act, 2020 (No 2 of 2020)

325 The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2010.(Act No.34 of 2010)
326 The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (Act No.10 of 2015).
327 The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2016 (Act No. 25 of 2016).
328

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021

329 The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2015 (Act No. 3 of 2015)
330

The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 No 32 of 2019

331

The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage)Act, 2019 No 20 of 2019

332 The Muslim women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2018 No 07 of 2018 
333 The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019 No 1 of 2019.  
334

The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019 no 04 of 2019

                                                                N
335 The Nalanda University Act, 2010 (Act No. 39 of 2010)
336 The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Act 2014 (No. 16 of 2014).
337 The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2011 (Act No. 5 of 2011).
338 The National Commission for Minority Educational Institution Act, 2004(Act No.2 of  2005).
339 The National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Ordinance, 2005 (No.1 of 2006)
340 The National council for Teacher Education (Amendment and Validation) Ordinance, 2006 (Ordinance No. 2 of 2006)
341 The National Council for Teacher Education (Amendment) Act, 2011 (Act No. 18 of 2011). 
342 The National Council for Teacher Education (Amendment) Act, 2019 (No.2 of  2019)  
343 The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions)Act, 2009 (Act No.24 of 2009).
344 The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2009 (Act No. 40 of 2009).
345

The National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Act, 2019 (No 45 of 2019)

346

The National capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Act, 2021

347 The National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment)Act, 2010. (Act No.20 of 2010)
348

The National Commission For Indian  System  of Medicine Act, 2020 (No 14 of 2020)

349

The National Commission for allied And Healthcare Professions Act, 2021

350 The National Food Security Ordinance, 2013 (Ordinance  No.7 of 2013)
351 The National Food Security Act, 2013 (Act No.20 of 2013).
352

The National Forensic Sciences University Act, 2020 (No 32 of 2020)

353 The National Green Tribunal Act, 2010 (Act No. 19 of 2010).
354

The National Institute of Design (Amendment) Act, 2019 (No 38 of 2019)

355 The National Institute of Fashion Technology Act, 2006 (Act No. 28 of 2006)
356 The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Ordinance, 2007 (Ordinance No.2 of 2007).
357 The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Act,  2007 (Act No. 19 of 2007).
358 The National Institutes of Technology (Amendment) Act, 2012 (Act No. 28 of 2012).
359 The National Investigation Agency Act, 2008 (Act No. 34 of 2008).
360

The National Investigation Agency (Amendment) Act, 2019 No 16 of 2019

361 The National Institutes of Technology Act, 2007 (Act No. 29 of 2007).
362 The National Institute of Design Act, 2014 (Act No. 18 of 2014).
363 The National Institute of Technology, Science Education and Research (Amendment) Act, 2014 (Act No. 9 of 2014) Amended by Act No.42 of 2016.
364 The National Institutes of Technology, Science Education and Research (Amendment) Act, 2017 (Act No.19 of 2017).
365 The National Jute Board Act, 2008 (Act No. 12 of 2009).
366

The National medical Commission Act, 2019 No 30 of 2019

367

The National medical Commission Act, Corrigenda 2019 No 30 of 2019

368 The National Rural Employment Guarantee Act, 2005. (Act No. 42 of 2005).
369 The National Rural Employment Guarantee (Amendment) Act, 2009 (Act No. 46 of 2009)
370 The National Tax Tribunal Act, 2005. (Act No. 49 of 2005).
371 The National Tax Tribunal (Amendment) Ordinance, 2007(Ordinance No. 3 of 2007)
372 The National Tax Tribunal (Amendment) Ordinance, 2007 (Ordinance No. 3 of 2007).
373 The National Tax Tribunal (Amendment) Act, 2007 (Act No 18 of 2007).
374 The National Trust for  welfare of Persons With Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities  (Amendment) Act, 2018 (No.35 of  2018)  
375 The Navy (Amendment) Act, 2005 (Act No.23 of 2005).
376

Corrigenda of The National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Act 2017 (No.07 of 2018)

And 

The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2017(No.08 OF 2018)

377

The National Commission for Backward classes (Repeal) Act,2018 no 24 of 2018

378

The National Sports university Act,2018 no 25 of 2018

379

The National Sports university Ordinance, 2018 No 05 of 2018

380

The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2018 No 20 of 2018

381

The New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019 No 17 of 2019

382

The New Delhi International Arbitration Centre Ordinance, 2019 No 10 of 2019

                                                                   O
383 The Orissa (Alteration of Name) Act, 2011 (Act No. 15 of 2011).
                                                                   P
384 The Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2013 (Act No. 28 0f 2013).
385 The Parel Investments and Trading Private Limited (Taking over of Management) Repeal Act, 2005 (Central Act No.14 of 2005).
386 The Patents (Amendment) Act, 2005 (Central Act No.15 of 2005).
387 The Payment of Wages (Amendment) Act, 2005 (No. 41 of 2005).
388 The Payment of Wages (Amendment) Ordinance, 2016 (No.9 of 2016)
389 The Payment of Bonus (Amendment) Ordinance, 2007 (Ordinance No. 8 of 2007)
390 The Payment of Bonus (Amendment) Act, 2007 (Act No. 45 of 2007).
391 The Payment of Bonus (Amendment) Act, 2015 (Act No. 6 of 2016).
392 The Payment; and Settlement Systems Act, 2007 (Act No.51 of 2007).
393 The Payment of Gratuity (Amendment) Act, 2009 (Act No. 47 of 2009)
394 The Payment of Gratuity (Amendment) Act, 2010 (Act No. 15 of 2010).
395 The Pension Fund Regulations and Development Authority Ordinance, 2004. (Ordinance No. 8 of 2004).
396 The Personal Laws (Amendment) Act, 2010.(Act No.30 of 2010)
397

The Personal Laws (Amendment) Act, 2019 No 6 of 2019

398 The Petroleum-and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Act, 2011 (Act No. 9 of 2012).
399 The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2005 (Act No. 19 of 2006).
400 The Pondicherry (Alteration of name) Act, 2006 (Act No. 44 of 2006).
401 The Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Amendment) Act, 2008 (Act No. 3 of 2009).
402 The Prasar Bharathi (Broadcasting Corporation of India) Amendment Ordinance, 2008 (Ordinance No. 5 of 2008).
403 The Prasar Bharathi (Broadcasting Corporation of India) Amendment Act, 2008 (Act No.12 of 2008)
404 The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2005 (Act No. 51 of 2005).
405 The Prevention of Money-Laundering (Amendment) Act, 2005 (Act No.20 of 2005).
406 The Prevention of Terrorism (Repeal) Act, 2004 (Act No. 26 of 2004).
407 The Prevention of Money-Laundering (Amendment)Act, 2009 (Act No.21 of 2009).
408 The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (Act No. 27 of 2009).
409 The President’s Emoluments and Pension (Amendment) Act, 2008 (Act No. 28 of 2008).
410 The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Central Act No.29 of 2005).
411 The Produce cess Laws (Abolition) Act, 2006 (Act 46 of 2006).
412

The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019 (No 42 of 2019)

413

The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Ordinance, 2019 (No 14 of 2019)

414 The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (No. 43 of 2005).
415

The Protection of Children from sexual offences (Amendment) Act, 2019 No 25 of 2019

416 The Protection of Human Right (Amendment) Act, 2006 ( Act 43 of 2006).
417 The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (Act No. 6 of 2007).
418 The Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019 no 19 of 2019
419

The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Act, 2019 No 36 of 2019

420 The Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Amendment Act, 2017 (Act No.31 of 2017).
421 The Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Amendment Ordinance, 2017(Ordinance No.2 of 2017).
422 The Payment of Gratuity (Amendment) Act, 2018 No 12 of 2018
423 The Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018 No 16 of 2018
                                                                    Q
                                                                   NIL
                                                                    R
424 The Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act 2014 (Act No. 10 of 2014).
425 The Railways (Amendment) Act, 2005 (Act No. 47 of 2005).
426 The Railways (Amendment) Ordinance, 2008 (Ordinance No.2 of 2008).
427 The Railways (Amendment) Act, 2008 (Act No. 11 of 2008).
428 The Railway Property (Unlawful Possession) Amendment Act, 2012 (Act No. 25 of 2012).
429 The Rajiv Gandhi National Aviation University Act, 2013 (Act No.26 of 2013).
430 The Rajiv Gandhi University Act, 2006 (Act No. 8 of 2007).
431 The Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology Act, 2007 (Act No.54 of 2007)
431

The Rashtriya Raksha University Act, 2020 (No 31 of 2020)

432

The Recycling of Ships Act, 2019 (No 49 of 2019)

433 The Regional Centre for Biotechnology Act, 2016 (Act No. 36 of 2016).
434 The Reserve Bank of India (Amendment) Act, 2006 (Act No. 26 of 2006).
435 The Repatriation of Prisoners (Amendment) Act, 2011 (Act No. 6 of 2011).
436 The Representation of the People (Amendment)Act, 2008 (Act No. 10 of 2008)
437 The Representation of the People (Amendment) Act, 2009 (Act No. 41 of 2009)
438 The Representation of the People (Amendment) Act, 2010 (Act No. 36 of 2010).
439 The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Act No. 16 of 2016).
440 The Right of Children to free and Compulsory Education Act, 2009 (Act No.35 of 2009).
441 The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2012 (Act No. 30 of 2012).
442 The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2017 (Act No.24 of 2017).
443 The Right of Children to free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2019 (No.1 of  2019)  
444 The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013)
445 The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act No.49 of 2016)
446 The Right to Information Act, 2005 (Act No. 22 of 2005).
447 The Rubber (Amendment) Act, 2009.(Act No.4 of 2010).
448 The Repealing and Amending ( Second )Act, 2017 No 04 of 2018
449 The Repealing and Amending Act, 2017 No 02 of 2018
450 The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Act, 2018 no 21 of 2018
                                                                    S
451 The Salary Allowances and Pension of Members of  Parliament(Amendment) Act, 2006 (Act No.40 of 2006)
452 The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Act, 2010 (Act No. 37 of 2010).
453 The Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Act, 2009.(Act No.2 of 2010)
454 The Sashastra Seema Bal Act, 2007(Act No.53 of 2007)
455 The Salaries and Allowances of Officers of Parliament (Amendment) Act, 2008 (Act No. 30 of 2008).
456

The Salary, Allowances and Pension of Members of parliament (Amendment) Ordinance, 2020 (No 4 of 2020)

457

The Salary, Allowances and Pension of Members of parliament (Amendment) Ordinance, 2020 (No 3 of 2020)

458

The Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Act, 2020 (No 18 of 2020)

459

The Salaries and Allowances and Pension of Members of Parliament  (Amendment) Act, 2020 (No 19 of 2020)

460 The Scheduled Castes and the scheduled tribes (Prevention and Atrocities) Amendment Act, 2015 (Act No. 1 of 2016)
461 The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention and Atrocities) Amendment, Ordinance, 2014 (Ordinance No. 1 of 2014)
462 The Securities and exchange board of India (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance 01 of 2013).
463 The Securities Laws (Amendment) Act, 2004 (Act No. 1 of 2005).
464 The Securities Laws (Amendment) Act, 2014 (Act No.27 of 2014).
465 The Securities Laws (Amendment) Ordinance, 2014 (Ordinance 20 of 2014).
466 The Securities Laws (Amendment) Second Ordinance, 2013 (Ordinance No.9 of 2013)
467 The Securities Contracts (Regulation) Amendment Act, 2007 (Act No. 27 of 2007)
468 The Securities and Insurance Laws (Amendment and Validation) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 3 of 2010).
469 The Securities and Insurance Laws (Amendment and Validation) Act, 2010 (Act No. 26 of 2010).
470 The Sick Industrial Companies (Special Provisions) Repeal Act, 2003.
471 The Sikkim University Act, 2006 (Act No. 10 of  2007).
472 The South Asian University Act, 2008 (Act No. 8 of 2009).
473 The Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act No.28 of 2005). 
474 The Special Economic zone (Amendment)Act, 2019 No 8 of 2019
475

The Special Economic Zones (Amendment) Ordinance, 2019 No 12 of 2019

476

The Special Protection Group (Amendment) Act, 2019 (No 43 of 2019)

477 The Special Tribunals (Supplementary provisions) Repeal Act, 2004 (Act 28 of 2004).
478 The Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce)Control (Repeal) Act, 2006 (Act 32 of 2006.
479 The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance, 2016 (Ordinance 10 of 2016).
480 The Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharathi) Ordinance, 2007 (Ordinance No. 4 of 2007).
481 The State Emblem of India (Prohibition of Improper use) Act, 2005 ( Act No. 50 of 2005).
482 The State Bank of India (Amendment) Act, 2007 (Act No. 32 of 2007)
483 The State Bank of India (Subsidiary Banks Laws)Amendment Act, 2007 (Act No. 30 of 2007)
484 The State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Act, 2011 (Act No. 7 of 2011).
485 The State Bank of India (Subsidiary Banks Laws) Amendment Act, 2011 (Act No. 17 of 2011).
486 The State Bank of Saurashtra (Repeal )and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Act, 2009 (Act No. 48 of 2009)
487 The State Bank of India (Amendment) Act, 2010.(Act No. 27 of 2010)
488 The Street Vendors (Protection and Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Act No. 7 of 2014)
499 The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (Act No. 2 of 2007)
500 The Science and Engineering Research Board Act, 2008 (Act No. 9 of 2009).
501 The Sugar Development Fund (Amendment) Ordinance, 2008 (Ordinance No. 4 of 2008).
502 The Sugar Development Fund (Amendment)Act, 2008 (Act No. 4 of 2008)
503 The Sugar Cess (Amendment) Act, 2015 (Act No. 9 of 2016)
504 The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008 (Act No. 11 of 2009)
505

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019 (No 37 of 2019)

506 The Scheduled Casts and the Scheduled tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018 No 27 of 2018
507 The Specific Relief (Amendment) Act, 2018 No 18 of 2018
508 The State banks (Repeal and Amendment) Act, 2018 No 19 of 2018
                                                                T
509 The Tamil Nadu Legislative Council Act, 2010 (Act No. 16 of 2010)
510 The Taxation Laws (Amendment) Act, 2005 (Act No. 55 of 2005),
511 The Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2005 (Ordinance No.  4 of 2005).
512 The Taxation Laws (Amendment) Act, 2006 (Act No. 29 of 2006),
513 The Taxation Laws (Amendment) Act, 2007 (Act No. 16 of 2007)
514 The Taxation Laws (Amendment) Act, 2016 (Act No.47 of 2016)
515

The Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 (No 46 of 2019)

516

The Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 (No 15 of 2019)

517

In The Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 Corrigenda (No 15 of 2019)

518

The Taxation and Other Laws(Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 (No 02 of 2020)

519

The Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provision) Act, 2020 (No 38 of 2020)

520

Corrigenda of The Taxation and other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 (No 2 of 2020)

521 The Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Act, 2014 (Act No. 20 of 2014).
522 The Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Ordinance, 2014 (Ordinance No.3 of 2014).
523 The Textile undertaking (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Ordinance, 2014 (Ordinance No. 6 of 2014).
524 The Trade Marks (Amendment) Act, 2010 (Act No. 40 of 2010)
525

The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 (No 40 of 2019)

526 The Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011 (Act No. 16 of 2011).
527 The Tripura University Act, 2006 (Act No. 9 of 2007)
                                                              U
528 The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2004 (Act No. 29 of 2004).
529 The Union Duties of Excise (Electricity) Distribution Repeal Act, 2006 (Act 30 of 2006).
530

The Unique Health Identifier Rules, 2021

531 The Unorganised Workers’ Social Security Act, 2008 (Act No. 33 of 2008).
532 The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2008 (Act No. 35 of 2008).
533

The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2019 No 28 of 2019

534 The Uttaranchal (Alteration of Name) Act, 2006 (Act No. 52 of 2006).
                                                              V
535 The Vice-President’s Pension (Amendment) Act, 2008 (Act No. 29 of 2008).
                                                              W
536 The Ware Housing Corporations (Amendment) Act, 2005 (Act No. 45 of 2005).
537 The Ware Housing (Development and Regulation)Act, 2007 (Act No. 37 of 2007).
538 The Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 (Act No. 21 of 2005).
539 The Whistle Blowers Protection Act, 2011 (Act No. 17 of 2014).
540 The Wild Life (Protection) (Amendment) Act, 2006 (Act No.39 of 2006).
541 The Workmen’s Compensation (Amendment) Act, 2009 (Act No. 45 of 2009)
542 The Wakf (Amendment) Act, 2013 (Act No. 27 of 2013).
   
   
   
   

 

  

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-03-2022 05:11 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080