ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ

1 THE AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2016 No. 18 OF 2016
 2

The Aadhar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 no 14 of 2019

 3

The Aadhaar and Other  Laws (Amendment) Ordinance, 2019 No 09 of 2019

4 The Actuaries Act, 2006 (Act No.36 of 2006).
5 The Administrators-General (Amendment) Act, 2012 (Act No. 33 of 2012).
6 The Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017 (Act No.22 of 2017).
7 The Agricultural and processed Food products Export Development Authority (Amendment) Ordinance, 2008 (Ordinance No. 8 of 2008).
8 The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Amendment) Act, 2009 (Act No. 20 of 2009).
9 The Aircraft (Amendment) Act, 2007 (Act No. 44 of 2007).
 

The Aircraft (Amendment) Act, 2020 ( No 13 of 2020)

10 The Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (Act No.27 of 2008)
11 The All-India Institute of Medical Sciences (Amendment) Ordinance, 2012 (Ordinance No. 1 of 2012).
12 The Anand Marriage (Amendment) Act, 2012 (Act No. 29 of 2012).
13 The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment and Validation) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 1 of 2010).
14 The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment and Validation) Act, 2010 (Act No. 10 of 2010).
15 The Andhra Pradesh Legislative Council Act, 2005 (Act No.1 of 2006).
16 The Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2014 (Ordinance No. 4 of 2014)
17 The Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (Act No.06 of 2014).
18 The Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Act, 2014 (Act No. 19 of 2014).
19 The Appropriation Acts (Repeal) Act, 2016 (Act No. 22 of 2016)
20 The Assam Rifles Act, 2006 (Act No. 47 of 2006).
21 The Administrative Tribunals (Amendment) Act, 2006 (Act No. 1 of 2007).
22 The Apprentices (Amendment) Act, 2007 (Act No. 36 of 2007)
23 The Appropriation (Railways) No.4 Act, 2013 (Act No. 3 of 2014)
24 The Armed Forces Tribunal Act, 2007 (Act No.55 of 2007)
 

The Arms (Amendment) Act, 2019 (No 48 of 2019)

25 The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015 (Act No. 3 of 2016).
 

The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019 No 33 of 2019

26 The Atomic Energy (Amendment) Act, 2015 (Act No. 5 of 2016).
27 The All-India Institute of Medical Sciences and the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research (Amendment) Act, 2007 (Act No. 42 of 2007)
28 The Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 No 06 of 2014
                                                              B
29 The Banking Regulation (Amendment) and Miscellaneous Provisions Act, 2004 (Act No. 24 of 2004).
30 The Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2007 (Ordinance No. 1 of 2007).
31 The Banking Regulation (Amendment) Act, 2017 (Act No.30 of 2017).
32 The Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017 (Ordinance No.1 of 2017).
33 The Banking Regulation (Amendment) Act, 2007 (Act No. 17 of 2007)
 

The Banking Regulation (Amendment)Ordinance, 2020 (No 12 of 2020)

 

The Banking Regulation (Amendment) Act, 2020 (No 39 of 2020)

34 The Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertaking) and Financial Institution Laws (Amendment) Act, 2006 (45 of 2006)
35 The Banking Laws (Amendment) Act, 2012 (Act No.4 of 2013)
36

The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019 No 07 of 2019

37

The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 No 21 of 2019

38 The Benami Transactions (Prohibition) (Amendment) Act, 2016 (Act No. 43 of 2016).
 

The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020 (No 30 of 2020)

39 The Bureau of Indian Standards Act, 2016 (Act No. 11 of 2016).
                                                              c
40 The Cable Television Networks (Regulation) Amendment Act, 2007 (Act No. 25 of 2007)
41 The Cable Television Networks (Regulation) Amendment Ordinance, 2011 (Ordinance No. 3 of 2011).
42 The Carriage by Road Act, 2007 (Act No. 41 of 2007).
43 The Carriage by Air (Amendment) Act, 2009 (Act No.28 of 2009).
44 The Central Agricultural University (Amendment) Act, 2016 (Act No.45 of 2016).
45 The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Act, 2012 (Act No. 31 of 2012). 
46

The Central Educational Institutions (Reservation in Teacher’s Cadre) Act, 2019 No 10 of 2019

47 The Central Educational Institutions (Reservation in Teacher’s Cadre) Ordinance, 2019 No 13 of 2019
48 The Central Sales Tax (Amendment) Act, 2005 (Act No. 3 of 2006).
49 The Cess Laws (Repealing and Amending) Act, 2006 (Act No. 24 of 2006)
50 The Central Excise Laws (Amendment and Validation) Ordinance, 2005 (Ordinance No. 1 of 2005).
51 The Central Educational Institutions (Preservation in Admission) Act, 2006 (Act No. 5 of 2007).
 

The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadre) Ordinance, 2019 (No 13 of 2019)

52 The Central Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 2017 (Act No.26 of 2017).
53 The Central Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Ordinance, 2017 (Ordinance No.3 of 2017).
54 The Central Silk Board (Amendment) Act, 2006 (Act 42 of 2006).
55 The Central Road Fund (Amendment) Act, 2007 (Act No. 28 of 2007)
56 The Central Universities Laws (Amendment) Act, 2008 (Act No. 25 of 2008).
57 The Central Industrial Security Force  (Amendment )Act, 2009 (Act No.22 of 2009)
 

The Central Sanskrit Universities Act, 2020 (No 05 of 2020)

 

Corrigenda of The Central Sanskrit universities Act, 2020 (No 5 of 2020)

58 The Central Universities Act, 2009 (Act No.25 of 2009).
59 The Central Universities (Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance No. 8 of 2009).
60 The Central Universities (Amendment) Act, 2009 (Act No.38 of 2009).
61

The Central Universities (Amendment) Act, 2019 no 15 of 2019

62 The Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 (Act 9 of 2006)
  The Chemical Weapons Convention (Amendment) Act, 2012 (Act 36 of 2012)
  The Child Labour (Prohibition and Regulation) (Amendment) Act, 2016 (Act 35 of 2016).
 

The Chit Funds (Amendment) Act, 2019 (No 41 of 2019)

  The Citizenship (Amendment) Act, 2005. (Act No. 32 of 2005).
  The Citizenship (Amendment) Act, 2015 (Act No. 1 of 2015)
 

The Citizenship (Amendment) Act, 2019 (No 47 of 2019)

  The Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution)Amendment Act, 2007(Act No. 38 of 2007)
61 The Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 (Act No. 38 of 2010)
62 The Civil Defence (Amendment) Act 2009.(Act No.3 of 2010)
63 The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 (Act No. 23 of 2010).
64 The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2005 (Act No.25 of 2005).
65 The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2006 (Act No.25 of 2006)
66 The Code of Criminal procedure (Amendment) Act, 2008 (Act No. 5 of 2009)
67 The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2010 (Act No. 41 of 2010)
 

The Code of Wages , 2019 No 29 of 2019

 

The Code on Social Security, 2020 (No 36 of 2020)

68 The Coinage Act, 2011 (Act No. 11 of 2011).
69 The Collection of Statistics Act, 2008 (Act No. 7 of 2009).
70 The Collection of Statistics (Amendment) Act, 2017 (Act No.21 of 2017)
71 The Commission for protection of Child Rights Act, 2005. (Act No. 4 of 2006).
72 The Commissions for protection of Child Rights (Amendment) Act, 2006 (Act No. 4 of 2007). 
  The Companies (Amendment) Ordinance, 2019 (No.3 of  2019) 
 

The Companies (Amendment) Act, 2019 No 22 of 2019

 

The Companies (Amendment) Act, 2020 (No 29 of 2020)

  The Companies ( Amendment) Second Ordinance, 2019. (No 6 of 2019)
73 The Competition (Amendment) Act, 2007 (Act No. 39 of 2007).
74 The Competition (Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance No.6 of 2009).
75 The Competition (Amendment) Act, 2009 (Act No. 39 of 2009).
76 The Contempt of Courts (Amendment) Act, 2005 (Act No. 6 of 2006).
77 The Contonment Act, 2006 (Act 41 of 2006).
 

Corrigenda of The Consumer Protection Act, 2019 (No 35 of 2019)

 

The Constitution (One Hundred and Fourth Amendment) Act, 2019 (No 104 of 2019)

78 The Constitution (Ninety-Fourth Amendment) Act, 2006.
79 The Constitution (Distribution of Revenues) No. 5, Order, 2005.
80 The Constitution (Distribution of Revenues) No. 2, Order, 2006.
81 The Constitution (Distribution of Revenues) No. 7, Order, 2006.
82 The Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2006.
83 The Constitution (Ninety-third Amendment) Act, 2005.
84 The Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Act, 2006 (Act No. 48 of 2006).
85 The Constitution (Scheduled Tribes)order(Amendment) Act, 2008 (Act No. 14 of 2008)
86 The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2011 (Act No. 2 of 2012).
87 The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2012 (Act No. 24 of 2012).
88 The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2016 (Act No. 24 of 2016)
 

The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2020 (No 04 of 2020)

89 The Constitution (Ninety-Fifth Amendment) Act, 2009
90 The Constitution (Ninety-Sixth Amendment) Act, 2011.
91 The Constitution (One hundred and First Amendment) Act, 2016.
92 The Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (Act No.24 of 2005).
93 The Companies (Amendment) Act, 2006 (Act No. 23 of 2006) 
  The Constitution (Ninety- Seventh Amendment) Act, 2011.
94 The Constitution (Ninety- Eight Amendment) Act, 2012.
95 The Constitution (Scheduled Castes) order (Amendment) Act, 2007(Act No. 31 of 2007)
96 The Constitution (Scheduled Tribes)(Union Territories) Order (Amendment) Act, 2008 (Act No.2 of 2009).  
  The Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019
 

The Consumer Protection Act, 2019 No 35 of 2019

97 The Copyright (Amendment) Act, 2012.
98 The Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2011 (Act No. 10 of 2012).
99 The Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 (Ordinance No. 5 of 2014).
100 The Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (Act No 38 of 2016).
101 The Commercial Courts  commercial division and commercial Appellate division of High Courts (Amendment) Act  2018 no 28 of 2018
102 The Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005. (Act No. 30 of 2005).
103 The Criminal Laws (Amendment) Act, 2005. (Act No. 2 of 2006).
104 The Customs and Central Excise Laws (Repeal) Act, 2004 (Act No. 25 of 2004).
105 The Customs (Amendment and Validation) Act, 2011 (Act No. 14 of 2011).
106 The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts(Amendment) Ordinance,2018
107  The Companies (Amendment) Ordinance, 2018 No 09 of 2018
108  The Constitution (One hundred and second Amendment) Act, 2018
109  The Criminal law (Amendment) Act,2018 No 22 of 2018
110  The Criminal law (Amendment) Ordinance, 2018 No 2 of 2018
   
                                                              D
111 The Damodar Valley Corporation (Amendment) Act, 2011 (Act No. 1 of 2012).
 

The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of union Territories) Act, 2019 (No 44 of 2019)

 

The Dentists (Amendment) Act, 2019 No 13 of 2019

112 The Dentists (Amendment) Act, 2016 (Act No. 40 of 2016).
113 The Dentists (Amendment) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 5 of 2016).
114 The Delegated Legislation Provisions (Amendment) Act, 2004 (Act No.4 of 2005).
115 The Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2006 (Act No. 22 of 2006)
116 The Delimitation (Amendment) Act, 2008 (Act No. 9 of 2008).
 

The Direct Tax Vivad  Se Vishwas Act, 2020 (No 03 of 2020)

117 The Disaster Management Act, 2005 (Act No. 53 of 2005).
118 The Displaced Persons Claims and other Laws Repeal Act,2005(No.38 of 2005).
119 The Dalmia Dadri Cement Limited (Acquisition And Transfer of   Undertakings)(Amendment)  Act, 2006 (Act No. 3 of 2007).
120 The Drugs and Cosmetics (Amendment ) ACT, 2008 (Act No.26 of 2008)
121 The Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 (Act No. 32 of 2016).
                                                               E
122 The Employees Compensation (Amendment) Act, 2017 (Act No.11 of 2017).
123 The Employees' State Insurance (Amendment) Ordinance, 2008 (Ordinance No. 7 of 2008).
124 The Employees’ State Insurance (Amendment) Act, 2010 (Act No. 18 of 2010).
125 The Enemy Property (Amendment and Validation) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 4 of 2010).
126 The Energy Conservation (Amendment) Act, 2010.(Act No. 28 of 2010)
127 The Enforcement of Security interest and Recovery of Debts Laws (Amendment) Act, 2004 (Act No. 30 of 2004).
128 The English and Foreign Languages University Act, 2006 (Act No. 7 of 2007).
129 The Enemy Property (Amendment and Validation) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 1 of 2016)
130 The Enemy Property (Amendment and Validation) Second Ordinance, 2016 (Ordinance No. 3 of 2016)
131 The Enemy Property (Amendment and Validation) Fifth Ordinance, 2016 (Ordinance No. 8 of 2016)
132 The Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 2016 (Act No. 44 of 2016).
133 The Essential Commodities (Amendment) Act, 2006.
134 The Essential Commodities (Amendment and Validation), Act, 2009 (Act No. 36 of 2009).
135 The Essential Commodities (Amendment) Act, 2010 (Act No. 35 of 2010).
 

The Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 2020 (No 08 of 2020)

 

The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020 (No 22 of 2020)

136 The Electricity (Amendment) Act, 2007 (Act No. 26 of 2007).
137 The Election Laws (Amendment) Act, 2016 (Act No. 10 of 2016)
 

The Epidemic Disease (Amendment) Ordinance, 2020 (No 5 of 2020)

 

The Epidemic Diseases (Amendment) Act, 2020 (No 34 of 2020)

                                                                F
 

The Farmers produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020 (No 10 of 2020)

 

The Farmers (Empowerment and protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 (No 11 of 2020)

 

The Farmers (Empowerment and protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020 (No 20 of 2020)

 

The Farmers produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020 (No 21 of 2020)

138 The Finance Act, 2008 (Act No.18 of 2008)
139 The Finance Act, 2009 (Act No. 26 of 2009)
140 The Finance Act, 2010 (Act No. 14 of 2010).
141 The Finance Act, 2012 (Act No. 23 of 2012).
142 The Finance Act, 2014 (Act No. 11 of 2014).
 

Corrigenda of  The Finance Act, 2020 (No 12 of 2020)

143 The Food Safety and Standards Act, 2006.
144 The Finance (No. 2) Act, 2009 (No.33 of 2009).
145 The Forward Contracts (Regulation)Amendment Ordinance, 2008(Ordinance No. 3 of 2008)
146 The Food Safety and Standards (Amendment) Act, 2008 (Act No. 13 of 2008)
147 The Foreign Trade (Development and Regulation) Amendment Act, 2010.(Act No 25 of 2010)
148 The Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (Act No. 42 of 2010).
 

The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 2020 (No 33 of 2020)

149 The Foot wear Design and Development Institute Act, 2017 (Act No.20 of 2017).
150  The Finance Act, 2018 No 13 of 2018
 

The Finance Act, 2019 no 7 of 2019

151 The Fugitive Economic Offenders Act, 2018 No 17 of 2018
152  The Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 No 1 of 2018
   
                                                              G
153 The Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (Act No.15 of 2017).
154 The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Ordinance, 2017 (Ordinance No.5 of 2017).
155 The Government Securities Act, 2006 (Act No.38 of 2006).
156 The Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Act, 2008 (Act No.1 of 2009, Act No. 8 of 2014)
157 The Gramnyayalayas Act, 2008 (Act No. 4 of 2009)
158 The Goods and Services Tax (Compensation States) Amendment Act, 2017 No 09 of 2018
                                                             H
159 The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2005 (No.46 of 2005).
160 The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and conditions of service)  (Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance No. 1 of 2009)
161 The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2009 (Act No. 23 of 2009).
  THE HIGH COURT AND THE SUPREME COURT JUDGES (SALARIES AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT ACT, 2016 13 OF 2016
162 The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (No. 39 of 2005).
163 The Hire Purchase Repeal Act, 2005 (No. 31 of 2005).
164  The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2018 No 10 of 2018
165  The Homeopathy Central Council (Amendment) Ordinance,2018 No 04 of 2018
166  The Homeopathy Central Council(Amendment) Act  2018 No 23 of 2018 
  The Homoeopathy Central Council (Amendment) Act, 2019 No 11 of 2019
 

The Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 No 11 of 2019

 

The Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2020 (No 06 of 2020)

 

The Homoeopathy Central Council (Amendment) Act, 2020 (No 24 of 2020)

 

The National Commission For Homoeopathy Act, 2020 (No 15 of 2020)

                                                              I
167 The Immigration (Carriers' Liability) Act, 2005 (No. 44 of 2005).
168 The Indian Institutes of Information Technology (Amendment) Act, 2017 (Act No.25 of 2017).
169 The Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram Ordinance, 2011 (Ordinance No. 2 of 2011).
170 The Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017 (Act No.23 of 2017).
 

The Indian Institution of Information Technology Laws (Amendment) Act, 2020 (No 28 of 2020)

171 The Indian Medical Council (Amendment) Act, 2010 (Act No. 32 of 2010)
172 The Indian Medical Council (Amendment) Act, 2011 (Act No. 13 of 2011).
173 The Indian Medical Council (Amendment) Act, 2016 (Act No. 39 of 2016).
174 The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 2 of 2010).
175 The Indian Medicine Central Council (Amendment) Act, 2010 (Act No. 43 of 2010).
176 The Indian Medical Council (Amendment) Act, 2012 (Act No. 20 of 2012).
177 The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2011 (Ordinance No. 1 of 2011).
178 The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2013(Ordinance No. 4 of 2013).
179 The Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (Ordinance No.11 of 2013).
180 The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2016 (Ordinance No, 4 of 2016) 
  The Indian Medical Council (Amendment) Act, 2019 (No.12 of  2019)  
  The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2019 (No.2 of  2019)
 

The Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2019 No 5 of 2019

 

The Indian Medicine Central  Council (Amendment) Ordinance, 2020 (No 07 of 2020)

 

The Indian Medicine Central Council (Amendment) Act, 2020 (No 25 of 2020)

181 The Indian Rifles (Repeal) Act, 2006 (Act No. 49 of 2006).
182 The Indian Boilers (Amendment) Act, 2007(Act No. 49 of 2007).
183 The Indian Teligraph (Amendment) Ordinance, 2006 (Ordinance No. 3 of 2006).
184 The Indian Telegraph (Amendment) Act, 2006 (Act No. 57 of 2006).
185 The Indian Maritime University Act, 2008 (No.22 of 2008)
186 The Industrial Disputes (Amendment) Act,2010.(Act No. 24 of 2010)
187 The Industries (Development and Regulation) (Amendment) Act, 2016 (Act No. 27 of 2016).
 

The Industrial Relations Code , 2020 (No 35 of 2020)

188 The Inland Vessels (Amendment) Act, 2007 (Act No. 35 of 2007).
189 The Indira Gandhi National Tribal University Act, 2007 (Act No. 52 of 2007).
190 The Information Technology (Amendment) Act, 2008 (No.10 of 2009).
191 The Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No.13 of 2017).
192 The Integrated Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 2017 (Act No.27 of 2017).
193 The Integrated Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Ordinance, 2017 (Ordinance No.4 of 2017).
194 The Institutes of Technology Amendment Act, 2012 (Act No. 34 of 2012).
 

The Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act,2020 (No 16 of 2020)

195 The Indian Trusts (Amendment) Act, 2016 (Act No. 34 of 2016).
196

The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (No. 31 of 2016).

197

The Indian Forest (Amendment) Ordinance, 2017

198

The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017

 

The Insolvency and bankruptcy Code (Amendment) Act, 2020 (No 1 of 2020)

 

The Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Act, 2020 (No 17 of 2020)

 

The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2019 (No 16 of 2019)

199

The Indian Forest (Amendment) Act, 2017 No 05 of 2018

200 

The Indian Institute of Petroleum and Energy Act, 2017 No 03 of 2018

 201

The Indian Medical Council (Amendment) ordinance, 2018 No 8 of 2018

202 

The Insolvency and Bankruptcy code (Amendment) Ordinance, 2018 No 06 of 2018

203 

The Insolvency and Bankruptcy code (Second Amendment) Act, 2018 No 26 of 2018

204 

The Insolvency Bankruptcy code (Amendment) Act 2017 No 08 of 2018

 

The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2019 No 26 of 2019

 

The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2020 (No 09 of 2020)

 

The International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (No 50 of 2019)

                                                                J
205 The Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Act, 2006 (Act No.51 of 2006). 
 

The Jallianwala bhag National Memorial (Amendment) Act, 2019 (No 39 of 2019)

  The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment)Act, 2019 No 09 of 2019
 

The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 Corrigenda (34 of 2019)

 

The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 No 34 of 2019

 

The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Ordinance, 2019 No 8 of 2019

 

The Jammu and Kashmir Official Languages Act, 2020 (No 23 of 2020)

206 The Jawaharlal Institutes of post Graduate Medical Education and Research Puducherray Act, 2008 (Act No.19 of 2008)
207 The Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry (Amendment) Act, 2011 (Act No. 10 of 2011).
208 The Juvenile Justice (Care and Protections of Children) (Amendement) Act, 2006 (Act 33 of 2006).
209 The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2011 (Act No. 12 of 2011).
210 The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (Act No. 2 of 2016).
                                                                K
211 The Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Act, 2006   (Act No. 10 of 2006).
212 The Karnataka Appropriation (Vote on Account)Act, 2008 (Act No. 7 of 2008)
213 The Karnataka Appropriation Act, 2008 (Act No. 8 of 2008)
                                                                L
214 The Land Ports Authority of India Act, 2010 (Act No. 31 of 2010)
215 The Limited Liabilities Partnership Act, 2008 (Act No. 6 of 2009)
216 The Legal Metrology Act, 2009 (Act No. 1 of 2010)
217 The Lokpal And Lokayuktas Act, 2013(Act No.1 Of 2014) Amended by Act No.37 of 2016.
                                                                M
218 The Marriage Laws (Amendment) Act, 2003 (50 of 2003).
219 The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2008 (Act No. 15 of 2008)
220 The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 (Act No.6 of 2017).
221 The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007(Act No.56 of 2007)
222 The Merchant Shipping (Amendment) Act, 2007 (Act No. 40 of 2007).
223 The Metro Railways (Amendment) Act, 2009 (Act No. 34 of 2009).
224 The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Act 27 of 2006)
 

The Mineral Laws (Amendment) Ordinance, 2020 (No 1 of 2020)

 

The Mineral Laws (Amendment) Act, 2020 (No 2 of 2020)

225 The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2010.(Act No.34 of 2010)
226 The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (Act No.10 of 2015).
227 The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2016 (Act No. 25 of 2016).
228 The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2015 (Act No. 3 of 2015)
 

The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 No 32 of 2019

 

The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage)Act, 2019 No 20 of 2019

229 The Muslim women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2018 No 07 of 2018 
  The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019 No 1 of 2019.  
 

The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019 no 04 of 2019

                                                                N
230 The Nalanda University Act, 2010 (Act No. 39 of 2010)
231 The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Act 2014 (No. 16 of 2014).
232 The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2011 (Act No. 5 of 2011).
233 The National Commission for Minority Educational Institution Act, 2004(Act No.2 of  2005).
234 The National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Ordinance, 2005 (No.1 of 2006)
235 The National council for Teacher Education (Amendment and Validation) Ordinance, 2006 (Ordinance No. 2 of 2006)
236 The National Council for Teacher Education (Amendment) Act, 2011 (Act No. 18 of 2011). 
  The National Council for Teacher Education (Amendment) Act, 2019 (No.2 of  2019)  
237 The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions)Act, 2009 (Act No.24 of 2009).
238 The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2009 (Act No. 40 of 2009).
 

The National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Act, 2019 (No 45 of 2019)

239 The National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment)Act, 2010. (Act No.20 of 2010)
 

The National Commission For Indian  System  of Medicine Act, 2020 (No 14 of 2020)

240 The National Food Security Ordinance, 2013 (Ordinance  No.7 of 2013)
241 The National Food Security Act, 2013 (Act No.20 of 2013).
 

The National Forensic Sciences University Act, 2020 (No 32 of 2020)

242 The National Green Tribunal Act, 2010 (Act No. 19 of 2010).
 

The National Institute of Design (Amendment) Act, 2019 (No 38 of 2019)

243 The National Institute of Fashion Technology Act, 2006 (Act No. 28 of 2006)
244 The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Ordinance, 2007 (Ordinance No.2 of 2007).
245 The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Act,  2007 (Act No. 19 of 2007).
246 The National Institutes of Technology (Amendment) Act, 2012 (Act No. 28 of 2012).
247 The National Investigation Agency Act, 2008 (Act No. 34 of 2008).
 

The National Investigation Agency (Amendment) Act, 2019 No 16 of 2019

248 The National Institutes of Technology Act, 2007 (Act No. 29 of 2007).
249 The National Institute of Design Act, 2014 (Act No. 18 of 2014).
250 The National Institute of Technology, Science Education and Research (Amendment) Act, 2014 (Act No. 9 of 2014) Amended by Act No.42 of 2016.
251 The National Institutes of Technology, Science Education and Research (Amendment) Act, 2017 (Act No.19 of 2017).
252 The National Jute Board Act, 2008 (Act No. 12 of 2009).
 

The National medical Commission Act, 2019 No 30 of 2019

 

The National medical Commission Act, Corrigenda 2019 No 30 of 2019

253 The National Rural Employment Guarantee Act, 2005. (Act No. 42 of 2005).
254 The National Rural Employment Guarantee (Amendment) Act, 2009 (Act No. 46 of 2009)
255 The National Tax Tribunal Act, 2005. (Act No. 49 of 2005).
256 The National Tax Tribunal (Amendment) Ordinance, 2007(Ordinance No. 3 of 2007)
257 The National Tax Tribunal (Amendment) Ordinance, 2007 (Ordinance No. 3 of 2007).
258 The National Tax Tribunal (Amendment) Act, 2007 (Act No 18 of 2007).
  The National Trust for  welfare of Persons With Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities  (Amendment) Act, 2018 (No.35 of  2018)  
259 The Navy (Amendment) Act, 2005 (Act No.23 of 2005).
 261

Corrigenda of The National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Act 2017 (No.07 of 2018)

And 

The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2017(No.08 OF 2018)

262 

The National Commission for Backward classes (Repeal) Act,2018 no 24 of 2018

263 

The National Sports university Act,2018 no 25 of 2018

264 

The National Sports university Ordinance, 2018 No 05 of 2018

265

The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2018 No 20 of 2018

 

The New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019 No 17 of 2019

 

The New Delhi International Arbitration Centre Ordinance, 2019 No 10 of 2019

                                                                   O
266 The Orissa (Alteration of Name) Act, 2011 (Act No. 15 of 2011).
                                                                   P
267 The Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2013 (Act No. 28 0f 2013).
268 The Parel Investments and Trading Private Limited (Taking over of Management) Repeal Act, 2005 (Central Act No.14 of 2005).
269 The Patents (Amendment) Act, 2005 (Central Act No.15 of 2005).
270 The Payment of Wages (Amendment) Act, 2005 (No. 41 of 2005).
271 The Payment of Wages (Amendment) Ordinance, 2016 (No.9 of 2016)
272 The Payment of Bonus (Amendment) Ordinance, 2007 (Ordinance No. 8 of 2007)
273 The Payment of Bonus (Amendment) Act, 2007 (Act No. 45 of 2007).
274 The Payment of Bonus (Amendment) Act, 2015 (Act No. 6 of 2016).
275 The Payment; and Settlement Systems Act, 2007 (Act No.51 of 2007).
276 The Payment of Gratuity (Amendment) Act, 2009 (Act No. 47 of 2009)
277 The Payment of Gratuity (Amendment) Act, 2010 (Act No. 15 of 2010).
278 The Pension Fund Regulations and Development Authority Ordinance, 2004. (Ordinance No. 8 of 2004).
279 The Personal Laws (Amendment) Act, 2010.(Act No.30 of 2010)
 

The Personal Laws (Amendment) Act, 2019 No 6 of 2019

280 The Petroleum-and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Act, 2011 (Act No. 9 of 2012).
281 The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2005 (Act No. 19 of 2006).
282 The Pondicherry (Alteration of name) Act, 2006 (Act No. 44 of 2006).
283 The Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Amendment) Act, 2008 (Act No. 3 of 2009).
284 The Prasar Bharathi (Broadcasting Corporation of India) Amendment Ordinance, 2008 (Ordinance No. 5 of 2008).
285 The Prasar Bharathi (Broadcasting Corporation of India) Amendment Act, 2008 (Act No.12 of 2008)
286 The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2005 (Act No. 51 of 2005).
287 The Prevention of Money-Laundering (Amendment) Act, 2005 (Act No.20 of 2005).
288 The Prevention of Terrorism (Repeal) Act, 2004 (Act No. 26 of 2004).
289 The Prevention of Money-Laundering (Amendment)Act, 2009 (Act No.21 of 2009).
290 The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (Act No. 27 of 2009).
291 The President’s Emoluments and Pension (Amendment) Act, 2008 (Act No. 28 of 2008).
292 The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Central Act No.29 of 2005).
293 The Produce cess Laws (Abolition) Act, 2006 (Act 46 of 2006).
 

The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019 (No 42 of 2019)

 

The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Ordinance, 2019 (No 14 of 2019)

294 The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (No. 43 of 2005).
 

The Protection of Children from sexual offences (Amendment) Act, 2019 No 25 of 2019

295 The Protection of Human Right (Amendment) Act, 2006 ( Act 43 of 2006).
296 The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (Act No. 6 of 2007).
  The Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019 no 19 of 2019
 

The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Act, 2019 No 36 of 2019

297 The Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Amendment Act, 2017 (Act No.31 of 2017).
298 The Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Amendment Ordinance, 2017(Ordinance No.2 of 2017).
299 The Payment of Gratuity (Amendment) Act, 2018 No 12 of 2018
300 The Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018 No 16 of 2018
                                                                    Q
                                                                   NIL
                                                                    R
301 The Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act 2014 (Act No. 10 of 2014).
302 The Railways (Amendment) Act, 2005 (Act No. 47 of 2005).
303 The Railways (Amendment) Ordinance, 2008 (Ordinance No.2 of 2008).
304 The Railways (Amendment) Act, 2008 (Act No. 11 of 2008).
305 The Railway Property (Unlawful Possession) Amendment Act, 2012 (Act No. 25 of 2012).
306 The Rajiv Gandhi National Aviation University Act, 2013 (Act No.26 of 2013).
307 The Rajiv Gandhi University Act, 2006 (Act No. 8 of 2007).
308 The Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology Act, 2007 (Act No.54 of 2007)
 

The Rashtriya Raksha University Act, 2020 (No 31 of 2020)

 

The Recycling of Ships Act, 2019 (No 49 of 2019)

309 The Regional Centre for Biotechnology Act, 2016 (Act No. 36 of 2016).
310 The Reserve Bank of India (Amendment) Act, 2006 (Act No. 26 of 2006).
311 The Repatriation of Prisoners (Amendment) Act, 2011 (Act No. 6 of 2011).
312 The Representation of the People (Amendment)Act, 2008 (Act No. 10 of 2008)
313 The Representation of the People (Amendment) Act, 2009 (Act No. 41 of 2009)
314 The Representation of the People (Amendment) Act, 2010 (Act No. 36 of 2010).
315 The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Act No. 16 of 2016).
316 The Right of Children to free and Compulsory Education Act, 2009 (Act No.35 of 2009).
317 The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2012 (Act No. 30 of 2012).
318 The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2017 (Act No.24 of 2017).
  The Right of Children to free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2019 (No.1 of  2019)  
319 The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013)
320 The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act No.49 of 2016)
321 The Right to Information Act, 2005 (Act No. 22 of 2005).
322 The Rubber (Amendment) Act, 2009.(Act No.4 of 2010).
323 The Repealing and Amending ( Second )Act, 2017 No 04 of 2018
324 The Repealing and Amending Act, 2017 No 02 of 2018
325 The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Act, 2018 no 21 of 2018
                                                                    S
326 The Salary Allowances and Pension of Members of  Parliament(Amendment) Act, 2006 (Act No.40 of 2006)
327 The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Act, 2010 (Act No. 37 of 2010).
328 The Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Act, 2009.(Act No.2 of 2010)
329 The Sashastra Seema Bal Act, 2007(Act No.53 of 2007)
330 The Salaries and Allowances of Officers of Parliament (Amendment) Act, 2008 (Act No. 30 of 2008).
 

The Salary, Allowances and Pension of Members of parliament (Amendment) Ordinance, 2020 (No 4 of 2020)

 

The Salary, Allowances and Pension of Members of parliament (Amendment) Ordinance, 2020 (No 3 of 2020)

 

The Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Act, 2020 (No 18 of 2020)

 

The Salaries and Allowances and Pension of Members of Parliament  (Amendment) Act, 2020 (No 19 of 2020)

331 The Scheduled Castes and the scheduled tribes (Prevention and Atrocities) Amendment Act, 2015 (Act No. 1 of 2016)
332 The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention and Atrocities) Amendment, Ordinance, 2014 (Ordinance No. 1 of 2014)
333 The Securities and exchange board of India (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance 01 of 2013).
334 The Securities Laws (Amendment) Act, 2004 (Act No. 1 of 2005).
335 The Securities Laws (Amendment) Act, 2014 (Act No.27 of 2014).
336 The Securities Laws (Amendment) Ordinance, 2014 (Ordinance 20 of 2014).
337 The Securities Laws (Amendment) Second Ordinance, 2013 (Ordinance No.9 of 2013)
338 The Securities Contracts (Regulation) Amendment Act, 2007 (Act No. 27 of 2007)
339 The Securities and Insurance Laws (Amendment and Validation) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 3 of 2010).
340 The Securities and Insurance Laws (Amendment and Validation) Act, 2010 (Act No. 26 of 2010).
341 The Sick Industrial Companies (Special Provisions) Repeal Act, 2003.
342 The Sikkim University Act, 2006 (Act No. 10 of  2007).
343 The South Asian University Act, 2008 (Act No. 8 of 2009).
344 The Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act No.28 of 2005). 
  The Special Economic zone (Amendment)Act, 2019 No 8 of 2019
 

The Special Economic Zones (Amendment) Ordinance, 2019 No 12 of 2019

 

The Special Protection Group (Amendment) Act, 2019 (No 43 of 2019)

345 The Special Tribunals (Supplementary provisions) Repeal Act, 2004 (Act 28 of 2004).
346 The Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce)Control (Repeal) Act, 2006 (Act 32 of 2006.
347 The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance, 2016 (Ordinance 10 of 2016).
348 The Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharathi) Ordinance, 2007 (Ordinance No. 4 of 2007).
349 The State Emblem of India (Prohibition of Improper use) Act, 2005 ( Act No. 50 of 2005).
350 The State Bank of India (Amendment) Act, 2007 (Act No. 32 of 2007)
351 The State Bank of India (Subsidiary Banks Laws)Amendment Act, 2007 (Act No. 30 of 2007)
352 The State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Act, 2011 (Act No. 7 of 2011).
353 The State Bank of India (Subsidiary Banks Laws) Amendment Act, 2011 (Act No. 17 of 2011).
354 The State Bank of Saurashtra (Repeal )and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Act, 2009 (Act No. 48 of 2009)
355 The State Bank of India (Amendment) Act, 2010.(Act No. 27 of 2010)
356 The Street Vendors (Protection and Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Act No. 7 of 2014)
357 The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (Act No. 2 of 2007)
358 The Science and Engineering Research Board Act, 2008 (Act No. 9 of 2009).
359 The Sugar Development Fund (Amendment) Ordinance, 2008 (Ordinance No. 4 of 2008).
360 The Sugar Development Fund (Amendment)Act, 2008 (Act No. 4 of 2008)
361 The Sugar Cess (Amendment) Act, 2015 (Act No. 9 of 2016)
362 The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008 (Act No. 11 of 2009)
 

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019 (No 37 of 2019)

363 The Scheduled Casts and the Scheduled tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018 No 27 of 2018
364  The Specific Relief (Amendment) Act, 2018 No 18 of 2018
365  The State banks (Repeal and Amendment) Act, 2018 No 19 of 2018
                                                                T
366 The Tamil Nadu Legislative Council Act, 2010 (Act No. 16 of 2010)
367 The Taxation Laws (Amendment) Act, 2005 (Act No. 55 of 2005),
368 The Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2005 (Ordinance No.  4 of 2005).
369 The Taxation Laws (Amendment) Act, 2006 (Act No. 29 of 2006),
370 The Taxation Laws (Amendment) Act, 2007 (Act No. 16 of 2007)
371 The Taxation Laws (Amendment) Act, 2016 (Act No.47 of 2016)
 

The Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 (No 46 of 2019)

 

The Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 (No 15 of 2019)

 

In The Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 Corrigenda (No 15 of 2019)

 

The Taxation and Other Laws(Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 (No 02 of 2020)

 

The Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provision) Act, 2020 (No 38 of 2020)

 

Corrigenda of The Taxation and other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 (No 2 of 2020)

372 The Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Act, 2014 (Act No. 20 of 2014).
373 The Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Ordinance, 2014 (Ordinance No.3 of 2014).
374 The Textile undertaking (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Ordinance, 2014 (Ordinance No. 6 of 2014).
375 The Trade Marks (Amendment) Act, 2010 (Act No. 40 of 2010)
 

The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 (No 40 of 2019)

376 The Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011 (Act No. 16 of 2011).
377 The Tripura University Act, 2006 (Act No. 9 of 2007)
                                                              U
378 The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2004 (Act No. 29 of 2004).
379 The Union Duties of Excise (Electricity) Distribution Repeal Act, 2006 (Act 30 of 2006).
380 The Unorganised Workers’ Social Security Act, 2008 (Act No. 33 of 2008).
381 The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2008 (Act No. 35 of 2008).
 

The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2019 No 28 of 2019

382 The Uttaranchal (Alteration of Name) Act, 2006 (Act No. 52 of 2006).
                                                              V
383 The Vice-President’s Pension (Amendment) Act, 2008 (Act No. 29 of 2008).
                                                              W
   
384 The Ware Housing Corporations (Amendment) Act, 2005 (Act No. 45 of 2005).
385 The Ware Housing (Development and Regulation)Act, 2007 (Act No. 37 of 2007).
386 The Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 (Act No. 21 of 2005).
387 The Whistle Blowers Protection Act, 2011 (Act No. 17 of 2014).
388 The Wild Life (Protection) (Amendment) Act, 2006 (Act No.39 of 2006).
389 The Workmen’s Compensation (Amendment) Act, 2009 (Act No. 45 of 2009)
   
390 The Wakf (Amendment) Act, 2013 (Act No. 27 of 2013).
   
   
   
   

 

  

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-04-2021 04:34 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ